Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bezpieczenstwo_publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

Organizacja OSP Łeba

Status Ochotniczej Straży Pożarnej regulują przede wszystkim przepisy ustaw: [1] Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) [2] Ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zmianami) [3] Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami) [4] Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn.zmianami)

Zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] szczegółowe zadania i organizację Ochotniczej Straży Pożarnej określa jej statut. Zgodnie z danymi z rejestru stowarzyszeń ,innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS 0000172900) Statut OSP Łeba został przyjety dnia 18.02.1993 r. Brak w KRS wzmianek o zmianach Statutu OSP Łeba.

Statut OSP Łeba

Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znajduje się ona również w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG).

Skład (dane ze strony: http://osp.leba.eu (28.03.2018) 24 osoby: Badowski Sławomir, Boguń Adam, Burzyński Waldemar, Gałązka Dawid, Gwizdała Wiesław, Juchno Mateusz Kijaczko Michał, Kluska Aneta, Kluska Marcin, Kluska Sebastian, Koniński Wojciech, Koniński Hubert Korzeniewski Dariusz, Kostuch Ryszard, Kużel Jan, Kużel Danuta, Maciejewski Kamil, Marzoch Anna Marzoch Michał, Marzoch Łukasz, Olech Paweł, Ostrowski Mirosław, Strzegowski Mikołaj, Sobótka Robert

Zgodnie z danymi z KRS (stan na 28.03.2018 r.): 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd w imieniu którego działa dwóch członków Zarzadu w tym Prezes. 2. Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - Krzysztof Henryk WIŚNIEWSKI Komendant OSP - Sebastian KLUSKA Z-ca Komendanta OSP - Adam BOGUŃ Członek Zarządu - Wiesław Mieczysław GWIZDAŁA Członek Zarządu - Mirosław OSTROWSKI Skarbnik OSP - Danuta Janina KUŻEL

3. Skład Komisji Rewizyjnej

Michał Zbigniew MARZOCH Paweł Sebastian OLECH Jan Antoni KUŻEL

UWAGI:

1.Skład osobowy organów stowarzyszenia jest nieaktualny w stosunku do określonego w KRS. Między innymi w ostatnich latach zmieniono Prezesa OSP ,którymi po P. Krzysztorie Henryku WIŚNIEWSKIM byli kolejno P. Wiesław Mieczysław GWIZDAŁA i obecny Prezes P.Wojciech KONIŃSKI. Zgodnie z Art.20 ust.1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach [2] Zarząd OSP jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zmiany składu, adresu siedziby OSP oraz Statutu OSP zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. Organem sprawujacym nadzór nad OSP Łeba zgodnie z art.8 ust.5 pkt 2 Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach jest Starosta Lęborski . W aktach prowadzonych w UM Łeby brak jest dokumentów potwierdzających fakt dokonania w/w zgłoszeń. 2. Zgodnie z Art.22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [4] wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Artykuł ten dotyczy m.in. zmian składu Zarządu, innych organów statutowych czy samego Statutu OSP. W razie opieszałości osób obowiązanych sąd rejestrowy ma kompetencję podjęcia działań ponaglających w celu dokonania zgłoszenia wymaganych danych lub złożenia określonych dokumentów (Art.24 ustawy o KRS). Skuteczność powołania członka zarządu OSP nie zależy jednak od jego wpisu do rejestru. Wpisy w rejestrze dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu OSP mają bowiem charakter deklaratoryjny. Zmiana składu osobowego władz OSP następuje z dniem podjęcia uchwały przez walne zebranie członków. 3. Zgodnie z §36 ust.1 Statutu OSP Łeba Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, komendanta straży, zastępcę komendanta, sekretarza i skarbnika. Natomiast § 24 wzorcowego statutu ZOSP przewiduje w strukturze zarządu 1. prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd może wybrać ze swego grona dodatkowo gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa. ZOSP przewiduje następujace stopnie funkcyjne dla członków ochotniczej straży pożarnej: strażak, starszy strażak,dowódca roty,pomocnik dowódcy sekcji, dowódca sekcji,pomocnik dowódcy plutonu, dowódca plutonu,członek zarzadu OSP, zastępca naczelnika, wiceprezes - naczelnik, prezes. Struktura OSP Łeba powinna zostać dostosowana do struktury ustalonej przez ZOSP skoro OSP Łeba jest członkiem tego stowarzyszenia. Jest to o tyle ważne ,że pojęcie „Komendanta OSP” jest w brzmieniu podobne do „Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej” a obydwa pojęcia dotyczą dwóch różnych stanowisk , o róznych zadaniach usytuowanych w dwóch różnych podmiotach (Stowarzyszeniu i Urzedzie Miejskim).

Zgodnie z Art.14 ust.5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] Burmistrz Miasta Łeby koordynuje funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze gminy miejskiej Łeba w zakresie ustalonym przez Wojewodę Pomorskiego. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez Burmistrza , albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki budżetu gminy na utrzymanie jednostki OSP (Rozdział 75412)

2016 r. 291.900 zł 2017 r. 232.400 zł 2018 r. 166.980

Dodatkowo OSP otrzymało do korzystania i pobierania pożytków nie zagospodarowane pomieszczenia w Strażnicy przy ul. Pocztowej 10 http://osp.leba.eu/wypoczynek-w-osp/.

W ostatnich latach z budżetu gminy dokonano równiez zakupów inwestycyjnych sprzetu na rzecz OSP:

2014 r. 300.000 zł (zakup wozu bojowego) 2017 r. 40.000 zł (zakup zestawu Holmatro - hydraulicznego sprzętu ratownictwa drogowego)

Dla porównania:

Wydatki z budżetu gminy miejskiej Lębork na OSP Lębork (ok. 50 strażaków ochotników):

2015 r. 57.150 zł 2016 r. 105.000 zł 2017 r. 84.000

Inne zewnętrzne źródła dofinansowania działalności OSP

Sejmiki samorządu wojewódzkiego

budżet na 2018 r. (stan na grudzień 2017) Województwo Mazowieckie 8.000.000 zł Województwo Małopolskie 3.500.000 zł Województwo Śląskie 3.000.000 zł Województwo Łódzkie 1.500.000 zł Województwo Podlaskie 800.000 zł Województwo Pomorskie 500.000 zł Województwo Warmińsko-Mazurskie 500.000 zł Województwo Opolskie 100.000 zł Województwo Zachodniopomorskie 52.000 zł Województwo Świętokrzyskie 0 zł Województwo Lubelskie 0 zł Województwo Lubuskie 0 zł Województwo Podkarpackie 0 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie 0 zł (ale zarezerwowano kilka mln zł w RPO)

Dodatkowo trzy województwa zamierzają wesprzeć Państwową Straż Pożarną: Województwo Wielkopolskie 500.000 zł Województwo Podkarpackie 400.000 zł Województwo Łódzkie 100.000 zł

Dotacje MSWiA dla jednostek OSP w 2017 roku

Dotacje na wydatki inwestycyjne: 15.000.000 zł podzielone według liczby powiatów w województwie Dotacje na wydatki bieżące: 19.000.000 zł nautrzymanie i zakup drobniejszego sprzętu zostaną rozdysponowane według kryteriom ilości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie. Dolnośląskie 860.000 zł Kujawsko-Pomorskie 1.007.000 zł Lubelskie 2.084.000 zł Lubuskie 398.000 zł Łódzkie 1.680.000 zł Małopolskie 1.603.000 zł Mazowieckie 2.269.000 zł Opolskie 619.000 zł Podkarpackie 1.508.000 zł Podlaskie 809.000 zł Pomorskie 698.000 zł Śląskie 1.119.000 zł Świętokrzyskie 1.041.000 zł Warmińsko-Mazurskie 639.000 zł Wielkopolskie 2.143.000 zł Zachodniopomorskie 523.000 zł

2.000.000 zł przeznaczono na organizację turniejów wiedzy pożarniczej i obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Dzięki dotacji do strażaków ochotników trafiło m.in. 26 lekkich, 64 średnich i 13 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych, 31 narzędzi hydraulicznych (pompa, nożyce, rozpieracz), 157 zestawów PSP-R1, 4654 ubrań specjalnych, blisko 3 tysiące hełmów, 31 sygnalizatorów bezruchu, 384 aparatów powietrznych, 1061 radiotelefonów, 809 prądownic turbo, 366 pilarek do drewna, 92 piły do betonu itp.

Akty prawne dotyczace bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i powiatu

bezpieczenstwo_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2018/03/29 15:35 przez Grzegorz Kleina