Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dopuszczalnosc_zmian_umowy_o_zamowienie_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dopuszczalnosc_zmian_umowy_o_zamowienie_publiczne [2019/04/29 09:43]
Grzegorz Kleina utworzono
dopuszczalnosc_zmian_umowy_o_zamowienie_publiczne [2019/04/29 09:43] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 5: Linia 5:
  
 1. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zamawiający może przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,​ iż w umowie w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostaną klauzule waloryzacyjne. Stosownie do **art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**,​ do umów w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W myśl art. **358¹ § 2 Kodeksu cywilnego** strony mogą zastrzec w umowie, że wartość świadczenia pieniężnego określona zostanie według innego niż pieniądz miernika wartości. Zgodnie z zacytowanym przepisem, strony licząc się z istniejącym albo przewidywanym wzrostem cen, mogą postanowić,​ że wartość świadczenia pieniężnego określona zostanie w relacji do innego niż pieniądz (polski) miernika wartości. Umowne klauzule waloryzacyjne mogą być oparte na różnego rodzaju miernikach wartości takich jak: złoto, waluty obce, określone grupy dóbr konsumpcyjnych,​ określone grupy materiałów (tzw. klauzule indeksowe). Omawiany przepis nie wprowadza żadnego ograniczenia,​ co do rodzaju umów, w których klauzule waloryzacyjne mogą być zastrzegane. Przedmiotowe klauzule mogą więc być stosowane także w umowach, zawieranych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zamawiający może przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,​ iż w umowie w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostaną klauzule waloryzacyjne. Stosownie do **art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**,​ do umów w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W myśl art. **358¹ § 2 Kodeksu cywilnego** strony mogą zastrzec w umowie, że wartość świadczenia pieniężnego określona zostanie według innego niż pieniądz miernika wartości. Zgodnie z zacytowanym przepisem, strony licząc się z istniejącym albo przewidywanym wzrostem cen, mogą postanowić,​ że wartość świadczenia pieniężnego określona zostanie w relacji do innego niż pieniądz (polski) miernika wartości. Umowne klauzule waloryzacyjne mogą być oparte na różnego rodzaju miernikach wartości takich jak: złoto, waluty obce, określone grupy dóbr konsumpcyjnych,​ określone grupy materiałów (tzw. klauzule indeksowe). Omawiany przepis nie wprowadza żadnego ograniczenia,​ co do rodzaju umów, w których klauzule waloryzacyjne mogą być zastrzegane. Przedmiotowe klauzule mogą więc być stosowane także w umowach, zawieranych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 +
 2. W świetle Kodeksu cywilnego strony umowy cywilnoprawnej posiadają swobodę w zakresie jej modyfikacji. Z odmienną sytuacja mamy do czynienia na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta zawiera uregulowania szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Dopuszcza ona dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w jej art. 144 ust. 1. Uzasadnienie przepisu art. 144 ust. 1 stanowi dążenie do wyeliminowania sytuacji obchodzenia przepisów Prawa zamówień publicznych,​ poprzez dokonywanie zmian w umowach, których treść została ustalona po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania. 2. W świetle Kodeksu cywilnego strony umowy cywilnoprawnej posiadają swobodę w zakresie jej modyfikacji. Z odmienną sytuacja mamy do czynienia na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta zawiera uregulowania szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Dopuszcza ona dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w jej art. 144 ust. 1. Uzasadnienie przepisu art. 144 ust. 1 stanowi dążenie do wyeliminowania sytuacji obchodzenia przepisów Prawa zamówień publicznych,​ poprzez dokonywanie zmian w umowach, których treść została ustalona po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania.
 Zgodnie z przepisem **art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych**,​ zamawiający w porozumieniu z wykonawcą mogą zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności,​ których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zgodnie z przepisem **art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych**,​ zamawiający w porozumieniu z wykonawcą mogą zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności,​ których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
dopuszczalnosc_zmian_umowy_o_zamowienie_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/29 09:43 przez Grzegorz Kleina