Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej

Dopuszczenie do stosowania znaków bezpieczeństwa i oświetlenia awaryjnego w budynkach użyteczności publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn.zm.)

§ 17 1. Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu. 2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

Załącznik 2 do w/w rozporzadzenia

L.p. Nazwa wyrobu Techniczny dokument odniesienia
13 Znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne
1) Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki przeciwpożarowe Wymagania techniczno-użytkowe
2)Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

13.1. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, EWAKUACJA I TECHNICZNE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE

13.1.1. Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa Znaki bezpieczeństwa do stosowania w ochronie przeciwpożarowej powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN- N-01256/01 lub normie PN-ISO 7010. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. 13.1.2. Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja Znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010. Oznaczenie dźwigów powinno być zgodne z normą PN-EN 81-73 w zakresie w7zoru i kolorystyki znaku. Znak ten powinien spełniać wymagania normy PN-N-01256-4 w/g pkt 2.2 i 2.3 tej normy. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. 13.1.3. Znaki bezpieczeństwa - techniczne środki przeciwpożarowe Znaki służące do oznaczania technicznych środków przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania zawarte w7 normie PN-N-01256-4, z wyłączeniem znaku „dźwig przeciwpożarowy” tablica 1, pozycja 8 tej normy. Oznaczenie dźwigów7 dla ekip ratowniczych powinno być zgodne z normą PN-EN 81-72 w zakresie wzoru i kolorystyki znaku. Znak ten powinien spełniać wymagania normy PN-N-01256-4 w7g pkt 2.2 i 2.3 tej normy. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.

13.2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 13.2.1. Wymagania ogólne Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22 Część 2-22. Wymagania szczegółowa - Oprawy oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego.

dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/14 11:40 przez Grzegorz Kleina