Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej

To jest stara wersja strony! —-

Dopuszczenie do stosowania znaków bezpieczeństwa i oświetlenia awaryjnego w budynkach użyteczności publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn.zm.)

§ 17 1. Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu.
2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

Załącznik 2 do w/w rozporzadzenia

Lp. Nazwa wyrobu Techniczny dokument odniesienia

Znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne 

13 1) Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki przeciwpożarowe Wymagania techniczno-użytkowe

2)Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego	PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

13.1. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, EWAKUACJA I TECHNICZNE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE

13.1.1. Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa
Znaki bezpieczeństwa do stosowania w ochronie przeciwpożarowej powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN- N-01256/01 lub normie PN-ISO 7010. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.
13.1.2. Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja
Znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010.
Oznaczenie dźwigów powinno być zgodne z normą PN-EN 81-73 w zakresie w7zoru i kolorystyki znaku. Znak ten powinien spełniać wymagania normy PN-N-01256-4 w/g pkt 2.2 i 2.3 tej normy.
Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.
13.1.3. Znaki bezpieczeństwa - techniczne środki przeciwpożarowe
Znaki służące do oznaczania technicznych środków przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania zawarte w7 normie PN-N-01256-4, z wyłączeniem znaku „dźwig przeciwpożarowy” tablica 1, pozycja 8 tej normy. Oznaczenie dźwigów7 dla ekip ratowniczych powinno być zgodne z normą PN-EN 81-72 w zakresie wzoru i kolorystyki znaku. Znak ten powinien spełniać wymagania normy PN-N-01256-4 w7g pkt 2.2 i 2.3 tej normy.
Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.

13.2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 13.2.1. Wymagania ogólne
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22 Część 2-22. Wymagania szczegółowa - Oprawy oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego.

dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej.1550139464.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/02/14 11:17 przez Grzegorz Kleina