Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dzialalnosc_gospodarcza_bez_zgloszenia

Art.60(1) §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zmianami) kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

UPRAWNIENIA STRAŻY GMINNEj (MIEJSKIEJ)

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn.zm.) strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w Art.60(1): - wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia (§1), - świadczenie usług hotelarskich z użyciem nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją (§2), - wprowadzanie do obrotu towaru bez wymaganych oznaczeń (§3), - wykonywanie odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego (§4 pkt 1).

UPRAWNIENIA INSPEKTORÓW INSPEKCJI HANDLOWEJ

Zgodnie z § 2 pkt.1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(Dz.U. 2003 Nr 63, poz. 587 z późn. zmianami) inspektorzy inspekcji handlowej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w Art.60(1): - świadczenie usług hotelarskich z użyciem nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją (§2), - wprowadzanie do obrotu towaru bez wymaganych oznaczeń (§3), - wykonywanie odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego (§4 pkt 1), - prowadzenie szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń (§4 pkt 1a), - świadcząc usługi hotelarskie używanie nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją (§4 pkt 2), - świadcząc usługi hotelarskie, używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego (§4 pkt 2a), - świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji (§4 pkt 3), - świadczenie usług hotelarskich wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia (§4 pkt 4).

Należy mieć również na uwadze przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646): - w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy (Art.60 ust.1), - zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach (Art. 60 ust.2), - w przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni (Art. 60 ust.3), - decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu (Art. 60 ust.4).

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN

Zgodnie z Art.96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 z późn.zm.) w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - do 1000 zł.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1624 z późn.zm.) nie określa minimalnej wysokości grzywny za wykroczenia określone w Art.60(1) §1 ustawy - Kodeks wykroczeń.

KARA OGRANICZENIA WOLNOSCI

Zgodnie z art.34 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn.zm.) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara ograniczenia wolności polega na: - obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne; - potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: - nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu; ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne lub wykonanie następujacych obowiązków , o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2-7a.

dzialalnosc_gospodarcza_bez_zgloszenia.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/08 13:15 przez Grzegorz Kleina