Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:dotacje_celowe

Zwrot części dotacji celowej z tytułu uzyskania zwrotu podatku VAT

Przepisy dotyczące finansów publicznych nie precyzują, czy w przypadku odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji celowej, podatek ten trzeba zwrócić na rzecz podmiotu, który przyznał pomoc, czyli w tym przypadku gminy. Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami ) w art. 251 ust. 4 stanowi jednak wprost, że wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. Przykładowo dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków ma charakter celowy, gdyż z góry wiadomo, na co ma być przeznaczona, tj. na konkretne działania inwestycyjne z tym związane. Zatem w przypadku, gdy zrealizowanie tych działań wypełnia cel dotacji jednostka , której udzielono dotacji będzie musiała dokonać zwrotu VAT odzyskanego od urzędu skarbowego na rzecz gminy. Kwota tego podatku nie może być bowiem przeznaczona na bieżącą działalność i utrzymanie tej jednostki, bo nie ma to związku z celami przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji oczyszczalni. Regulacja zawarta w Art. 252 ustawy o finansach publicznych określa warunki zwrotu dotacji w sytuacji jej wykorzystania niezgodnie przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jak i termin zwrotu - w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. Zgodnie z art.252 ust.3 o finansach publicznych dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. Zgodnie z Art.252 ust.3 tej ustawy zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

Żródła: - ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami - Pismo Ministra Finansów z 10 września 2012 r. znak RP1 /060-23/671 /JJY/FI A/2012/BMI9-1 1465 Kierowane do Marszałka Senatu RP. - Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014

finanse/dotacje_celowe.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski