Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


finanse:dotacje_celowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
finanse:dotacje_celowe [2014/08/20 07:53]
Grzegorz Kleina utworzono
finanse:dotacje_celowe [2014/08/20 08:18]
Grzegorz Kleina
Linia 2: Linia 2:
  
 Przepisy dotyczące finansów publicznych nie precyzują, czy w przypadku odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji celowej, podatek ten trzeba zwrócić na rzecz podmiotu, który przyznał pomoc, czyli w tym przypadku gminy. ​ Przepisy dotyczące finansów publicznych nie precyzują, czy w przypadku odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji celowej, podatek ten trzeba zwrócić na rzecz podmiotu, który przyznał pomoc, czyli w tym przypadku gminy. ​
-Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami ) w art. 168 ust. 4 stanowi jednak wprost, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przy czym przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji. Z kolejnego ustępu tego artykułu wynikaże wykorzystanie ​dotacji ​następuje ​poprzez ​realizację ​jej celów. Przykładowo dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków ma charakter celowy, gdyż z góry wiadomo, na co ma być przeznaczona,​ tj. na konkretne działania inwestycyjne z tym związane. Zatem w przypadku, gdy zrealizowanie tych działań wypełnia cel dotacji jednostka , której udzielono dotacji będzie musiała dokonać zwrotu VAT odzyskanego od urzędu skarbowego na rzecz gminy. Kwota tego podatku nie może być bowiem przeznaczona na bieżącą działalność i utrzymanie tej jednostki, bo nie ma to związku z celami przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji oczyszczalni. +Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami ) w art. 251 ust. 4 stanowi jednak wprost, że   
-Regulacja zawarta w Art. 169 ustawy o finansach publicznych określa warunki zwrotu dotacji w sytuacji jej wykorzystania niezgodnie przeznaczeniem,​ pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jak i termin zwrotu - w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.+wykorzystanie dotacji następuje ​w szczególności ​przez **zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona**, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje ​przez realizację celów ​wskazanych w tych przepisach. 
 +Przykładowo dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków ma charakter celowy, gdyż z góry wiadomo, na co ma być przeznaczona,​ tj. na konkretne działania inwestycyjne z tym związane. Zatem w przypadku, gdy zrealizowanie tych działań wypełnia cel dotacji jednostka , której udzielono dotacji będzie musiała dokonać zwrotu VAT odzyskanego od urzędu skarbowego na rzecz gminy. Kwota tego podatku nie może być bowiem przeznaczona na bieżącą działalność i utrzymanie tej jednostki, bo nie ma to związku z celami przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji oczyszczalni. 
 +Regulacja zawarta w Art. 252 ustawy o finansach publicznych określa warunki zwrotu dotacji w sytuacji jej wykorzystania niezgodnie przeznaczeniem,​ pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jak i termin zwrotu - w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. 
 +Zgodnie z art.252 ust.3 o finansach publicznych dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub **wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania**. 
 +Zgodnie z Art.252 ust.3 tej ustawy zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta __część dotacji__, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,​ nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
  
 Żródła: Żródła:
finanse/dotacje_celowe.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski