Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:horizon_2020

Horyzont 2020 jest największym z programów wsparcia badań i innowacji w UE z budżetem prawie 80 mld € z funduszy dostępnych w ciągu 7 lat (2014 do 2020) - oprócz inwestycji prywatnych, że te pieniądze będą przyciągać.

Horyzont 2020 jest instrumentem finansowym realizacji Unijnych przedsiewzięć w ramach inicjatywy programu Europa 2020, której celem jest zapewnienie konkurencyjności Europy na świecie.

Postrzegane jako środek do kierowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, Horyzont 2020 ma poparcie polityczne przywódców europejskich i posłów do Parlamentu Europejskiego. Zgodzili się, że badania to inwestycja w naszą przyszłość, a więc postanowili umieścić go w centrum planu UE na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Horyzont 2020 jest otwarty dla wszystkich, o prostej konstrukcji, która zmniejsza biurokrację tak, aby uczestnicy mogli skupić się na tym, co jest naprawdę ważne.

Program ramowy UE na rzecz badań naukowych i innowacji będzie uzupełniony o dalsze środki, aby zakończyć już realizowane projekty i dla dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Działania te będą miały na celu przełamywanie barier w celu stworzenia prawdziwego jednolitego rynku wiedzy, badań i innowacji.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

finanse/horizon_2020.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:29 przez Radosław Czyżewski