Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:oplata_za_korzystanie_z_parkingow_poza_strefa_platnego_parkowania

Zgodnie z Art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn.zmianami): „1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o: 1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej; 2) wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek”.

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) nie stanowi podstawy do podjęcia uchwały o charakterze aktu prawa miejscowego. Rada gminy ma kompetencje do uregulowania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, ale jest to akt kierownictwa wewnętrznego, a nie akt prawa miejscowego. Obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej są takie przedmioty materialne - mogące posiadać zarówno status rzeczy ruchomych, jak też status nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego - które są przeznaczone do realizowania zadań o charakterze użyteczności publicznej, a więc które mają w swoim założeniu instrumentalnie służyć i wspierać wykonywanie tychże zadań. Chodzi zatem o takie przedmioty materialne, które służą do bieżącego i nieprzerwanego (ciągłego) zaspokajania szczególnego rodzaju potrzeb ludności (potrzeb o charakterze użyteczności publicznej), a mianowicie potrzeb elementarnych, absolutnych, podstawowych i występujących powszechnie, przy czym zaspokajanie tych potrzeb ma następować poprzez dostarczanie (świadczenie) osobom je artykułującym usług powszechnie dostępnych, albo też muszą być obligatoryjnie udostępniane wszystkim podmiotom żądającym ich świadczenia z uwagi na brzmienie stosownych przepisów prawa. Usługi te polegają na udostępnianiu osobom zainteresowanym wspomnianych wyżej obiektów i urządzeń. Do tego rodzaju obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należą chociażby takie służące do wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej przedmioty, jak obiekty kultury, obiekty ochrony zdrowia, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, parki. Nie można w jednej uchwale regulować materii stanowiącej prawo miejscowe - zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej i jednocześnie materii nienależącej do tej kategorii - opłaty za korzystanie z tych obiektów. Stanowi to istotne naruszenie prawa. Unormowanie art. 4 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) upoważniające organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia o „wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego”, nie przyznaje tym organom kompetencji do wprowadzenia „opłat dodatkowych” mających charakter kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku zapłaty ustanowionych przez te organy opłat (wyrok WSA Wrocław z dnia 23-01-2013 sygn III SA/Wr 563/12 ).


Przykład:

Uchwała Nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 236 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustalić opłaty za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi, prowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w wysokości określonej w załączniku do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Opłaty za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi § 1. Za korzystanie z parkingów miejskich obowiązują następujące opłaty: 1) za pierwszą godzinę postoju - 2,00 zł, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju: - za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł, - za drugie rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł, 2) za drugą rozpoczętą godzinę postoju- 2,30 zł, 3) za trzecią rozpoczętą godzinę postoju- 2,50 zł, 4) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju- 2,00 zł. § 2. Nie pobiera się opłat za korzystanie z parkingów od: 1) pojazdów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno - kanalizacyjnego, służb oczyszczania miasta w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, 2) pojazdów zarządu dróg, 3) pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 4) pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, 5) autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły, 6) osób posiadających bezpłatną kartę parkingową wydawaną za zgodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 7) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych, wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29, 8) pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych, wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29, 9) mieszkańców miasta Bielska-Białej korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy posiadających „kartę pojazdu elektrycznego” wydaną na zasadach określonych odrębną uchwałą, 10) interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za pierwsze 30 minut postoju pojazdu na parkingu przy ul. Romana Dmowskiego, 11) osób przywożących i odbierających dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 12 do 15 minut postoju pojazdu na parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego/ul. Henryka Sienkiewicza legitymujących się stosownym zaświadczeniem wydanym przez Dyrektora Przedszkola nr 12. § 3. 1. Za korzystanie z parkingów miejskich ustala się następujące opłaty abonamentowe: 1) roczna opłata abonamentowa za korzystanie z parkingu na podstawie „karty mieszkańca” w wysokości 100 złotych, 2) miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z parkingu na podstawie „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy w wysokości 140 złotych. 2. Opłaty za korzystanie z „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Dróg lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Dróg. 3. Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

finanse/oplata_za_korzystanie_z_parkingow_poza_strefa_platnego_parkowania.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski