Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:oplaty_portowe

ZARZĄDZANIE PORTEM MORSKIM ŁEBA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW

Zgodnie z Art. 42 ust.2 pkt 21 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zmianami) do organów administracji morskiej należą sprawy zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w zakresie przewidzianym w tych przepisach. Zgodnie z Art. 25 ust.1 ustawy o portach i przystaniach morskich w przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w trybie art. 23 ust. 1 tej ustawy zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonują: 1) Dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie: a) zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą portową (art. 7 ust. 1 pkt 1 ); b) budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej (art. 7 ust. 1 pkt 3); c) poboru opłaty tonażowej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, zapewnienie odbioru odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania (art.8 ust.2 pkt 1 ,ust.3, ust.4a i ust.4b);

Opłatę tonażową pobiera wyłącznie urząd morski (Art.8 ust.3).

Wpływy z tytułu opłat tonażowych pobieranych przez dyrektora właściwego urzędu morskiego stanowią dochód budżetu państwa.

2) Gmina w zakresie: a) prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu (art. 7 ust. 1 pkt 2); b) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu (art. 7 ust. 4); c) świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej (art. 7 ust. 5); d) zapewnienia dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania (art. 7 ust. 6); e) pobierania opłaty przystaniowej za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani z wyłączeniem infrastruktury o której mowa w art.8 ust.4 (art. 8 ust. 2 pkt 2, ust.3 , ust.4a i ust 4b); f) pobierania opłaty pasażerskiej pobieranej za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na statek z wyłączeniem infrastruktury o której mowa w art.8 ust.4 (art. 8 ust. 2 pkt 4, ust.3 , ust.4a i ust.4b)

Opłatę pasażerską lub przystaniową pobiera odpowiednio: - gmina (art.8 ust.3), - właściciel infrastruktury (art.8 ust.4 np. Port Jachtowy Sp. z o.o. , GEP Develpment), - podmiot, który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie (Art.8 ust.4 np. armatorzy dzierżawiący nabrzeża).

Wpływy z tytułu opłat przystaniowych i pasażerskich pobieranych przez gminę z zastrzeżeniem art.8 ust.4 stanowią dochód budżetu gminy.

finanse/oplaty_portowe.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/07 10:56 przez Grzegorz Kleina