Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:rpo_wp_2014-2020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 region będzie miał do dyspozycji 8 miliardów złotych.

RPO WP 2014–2020 jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z Unii Europejskiej pochodzi łącznie 1,86 mld euro, w tym 1,34 mld euro z EFRR i 524,6 mln euro z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014–2020 jest o 926,4 mln euro wyższa niż w programie na lata 2007–2013, co czyni go największym w historii woj. pomorskiego programem inwestycyjnym, zarządzanym bezpośrednio przez władze województwa.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020?

Gospodarka

Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, skuteczniejsza komercjalizacja prac z zakresu badawczo-rozwojowego. Dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich. Wzmocnienie działalności eksportowej firm i klastrów gospodarczych. Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.

 • Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy – skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.
 • Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa – to wsparcie inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym inwestycji związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, ekoefektywnością, wzmocnieniem aktywności eksportowej przedsiębiorstw. Pieniądze przeznaczone zostaną także na obsługę firm, np. poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 314 508 565 euro.

Edukacja

Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.

 • Oś Priorytetowa 3. Edukacja – skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc dla dzieci w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego.
 • Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe – to pieniądze na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 186 257 445 euro.

Aktywność zawodowa i społeczna

Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia.

 • Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie – skupiać się będzie na działaniach prowadzących do podjęcia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych.
 • Oś Priorytetowa 6. Integracja – pieniądze skierowane będą na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie – dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 444 751 269 euro.

Wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionu

Aktywizacja wolniej rozwijających się obszarów województwa pomorskiego.

 • Oś Priorytetowa 8. Konwersja, która skupiać się będzie na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 159 013 250 euro.

System transportowy

Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego – drogowego i kolejowego – układu transportowego z systemem krajowym i europejskim.

 • Oś Priorytetowa 9. Mobilność, która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 357 213 312 euro.

Energia

Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją.

 • Oś Priorytetowa 10. Energia skupiać się będą na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 214 951 001 euro.

Środowisko

Ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu.

 • Oś Priorytetowa 11. Środowisko skupiać się będą na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej.

Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 120 909 938 euro.

<hi #efe4B0>Konkursy w ramach RPO WP 2014–2020</hi>

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – kwota do rozdysponowania: 87 273 088 zł. Termin składania wniosków: do 30 grudnia 2015 roku.

Projekty mogą dotyczyć między innymi ratowania, przywracania wartości i ochrony zabytków lub ich zespołów wraz z otoczeniem.

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – kwota do rozdysponowania: 48 144 000 zł. Termin składania wniosków: do 25 września 2015 roku.

Wsparcie dotyczyć będzie między innymi cennych gatunków fauny i flory, ochrony jezior i rzek, zwiększenia obszarów zieleni w miastach, małej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych, a także podniesienia świadomości ekologicznej.

Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – kwota do rozdysponowania: 155 049 513 zł. Termin składania wniosków: do 29 stycznia 2016 roku.

Wsparcie przeznaczone jest na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, z uwzględnieniem monitorowania i zarządzania energią. Oszczędność energii musi wynosić co najmniej 25–30 proc.

Kolejne konkursy i nabory wniosków o dofinansowanie w różnych obszarach i dziedzinach Programu będą ogłaszane zgodnie z przyjętym przez zarząd województwa pomorskiego harmonogramem.

W czerwcu 2015 roku ogłoszono konkurs w Poddziałaniu 6.1.2. na projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Dzięki realizacji projektów nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na ten konkurs to 40 mln euro.

Konkursy, których ogłoszenie planowane jest do końca 2015 roku:

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (dla przedsiębiorstw).

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (dla przedsiębiorstw na inwestycje).

Działanie 2.3. Aktywność eksportowa (wsparcie firm w wychodzeniu na rynki zagraniczne).

Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze (wsparcie przedsiębiorstw poprzez doradztwo).

Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni (zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu).

Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej (wsparcie dla szkół).

Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej (rozwój szkół zawodowych).

Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (rozwój szkół zawodowych).

Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa (konkurs dla organizacji pozarządowych).

Działanie 11.3. Gospodarka wodnościekowa

finanse/rpo_wp_2014-2020.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:48 przez Radosław Czyżewski