Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


finanse:rpo_wp_2014-2020

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
finanse:rpo_wp_2014-2020 [2015/10/12 13:14]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
finanse:rpo_wp_2014-2020 [2016/12/08 12:48]
Radosław Czyżewski ↷ Page moved from rpo_wp_2014-2020 to finanse:rpo_wp_2014-2020
Linia 9: Linia 9:
 Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne,​ skuteczniejsza komercjalizacja prac z zakresu badawczo-rozwojowego. Dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw,​ głównie małych i średnich. Wzmocnienie działalności eksportowej firm i klastrów gospodarczych. Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie. Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne,​ skuteczniejsza komercjalizacja prac z zakresu badawczo-rozwojowego. Dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw,​ głównie małych i średnich. Wzmocnienie działalności eksportowej firm i klastrów gospodarczych. Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.
  
-**//Oś Priorytetowa 1//**. Komercjalizacja wiedzy – skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.  +  ​* Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy – skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.  
-Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa – to  wsparcie inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw,​ w tym inwestycji związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, ​ ekoefektywnością,​ wzmocnieniem aktywności eksportowej przedsiębiorstw. Pieniądze przeznaczone zostaną także na obsługę firm, np. poprzez instytucje otoczenia biznesu. ​+  ​* ​Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa – to  wsparcie inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw,​ w tym inwestycji związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, ​ ekoefektywnością,​ wzmocnieniem aktywności eksportowej przedsiębiorstw. Pieniądze przeznaczone zostaną także na obsługę firm, np. poprzez instytucje otoczenia biznesu. ​
  
- +Z RPO WP przeznaczymy na ten cel **314 508 565** euro.
  
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 314 508 565 euro. +**Edukacja** 
- +
-  +
- +
- +
-Edukacja ​+
  
 Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.
  
-  +  * Oś Priorytetowa 3. Edukacja – skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc dla dzieci w edukacji przedszkolnej,​ jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego. ​ 
- +  * Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe – to pieniądze na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.
-Wsparcie RPO WP: Oś Priorytetowa 3. Edukacja – skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc dla dzieci w edukacji przedszkolnej,​ jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe – to pieniądze na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym+
- +
-  +
- +
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 186 257 445 euro.+
  
 +Z RPO WP przeznaczymy na ten cel **186 257 445** euro.
  
-Aktywność zawodowa i społeczna ​+**Aktywność zawodowa i społeczna** 
  
 Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. ​ Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. ​
  
- +  * Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie – skupiać się będzie na działaniach prowadzących do podjęcia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości,​ godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych.  
 +  * Oś Priorytetowa 6. Integracja – pieniądze skierowane będą na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,​ usługi społeczne i  wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie – dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia. ​
  
-Wsparcie ​RPO WP: Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie – skupiać się będzie ​na działaniach prowadzących do podjęcia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości,​ godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych. Oś Priorytetowa 6. Integracja – pieniądze skierowane będą na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,​ usługi społeczne i  wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie – dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia+RPO WP przeznaczymy ​na ten cel **444 751 269** euro.
  
-  
  
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 444 751 269 euro. +**Wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionu** 
- +
- +
-Wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionu ​+
  
 Aktywizacja wolniej rozwijających się obszarów województwa pomorskiego. ​ Aktywizacja wolniej rozwijających się obszarów województwa pomorskiego. ​
  
- +  * Oś Priorytetowa 8. Konwersja, która skupiać się będzie na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
  
-Wsparcie ​RPO WP: Działania w zakresie aktywizacji wolniej rozwijających się obszarów finansowane będą w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja, która skupiać się będzie ​na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.+RPO WP przeznaczymy ​na ten cel **159 013 250** euro.
  
-  +**System transportowy** 
- +
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 159 013 250 euro. +
- +
- +
-System transportowy ​+
  
 Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego – drogowego i kolejowego – układu transportowego z systemem krajowym i europejskim. Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego – drogowego i kolejowego – układu transportowego z systemem krajowym i europejskim.
-Wsparcie RPO WP: działania dotyczące systemu transportowego finansowane będą w ramach Osi Priorytetowej 9. Mobilność,​ która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych,​ regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej. 
  
- +  * Oś Priorytetowa 9. Mobilność,​ która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych,​ regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej.
  
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 357 213 312 euro.+Z RPO WP przeznaczymy na ten cel **357 213 312** euro.
  
- +**Energia** 
-Energia ​+
  
 Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją. Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją.
  
- +  * Oś Priorytetowa 10. Energia skupiać się będą na efektywności energetycznej,​ odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.
  
-Wsparcie ​RPO WP: działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia skupiać się będą ​na efektywności energetycznej,​ odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.+RPO WP przeznaczymy ​na ten cel **214 951 001** euro.
  
-  +**Środowisko** 
- +
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 214 951 001 euro. +
- +
- +
-Środowisko ​+
  
 Ograniczenie presji na środowisko,​ poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców,​ wzrost odporności regionu na zmiany klimatu. ​ Ograniczenie presji na środowisko,​ poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców,​ wzrost odporności regionu na zmiany klimatu. ​
  
- +  * Oś Priorytetowa 11. Środowisko skupiać się będą na ograniczaniu zagrożeń naturalnych,​ gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej. ​
  
-Wsparcie ​RPO WP: działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 11. Środowisko skupiać się będą ​na ograniczaniu zagrożeń naturalnych,​ gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej+RPO WP przeznaczymy ​na ten cel **120 909 938** euro.
  
- +<hi #efe4B0>Konkursy w ramach RPO WP 2014–2020</hi>
-Z RPO WP przeznaczymy na ten cel 120 909 938 euro. +
- +
-  +
- +
-Konkursy w ramach RPO WP 2014–2020+
  
 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – kwota do rozdysponowania:​ 87 273 088 zł. Termin składania wniosków: do 30 grudnia 2015 roku. Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – kwota do rozdysponowania:​ 87 273 088 zł. Termin składania wniosków: do 30 grudnia 2015 roku.
  
 Projekty mogą dotyczyć między innymi ratowania, przywracania wartości i ochrony zabytków lub ich zespołów wraz z otoczeniem. Projekty mogą dotyczyć między innymi ratowania, przywracania wartości i ochrony zabytków lub ich zespołów wraz z otoczeniem.
- 
-  
  
 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – kwota do rozdysponowania:​ 48 144 000 zł. Termin składania wniosków: do 25 września 2015 roku. Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – kwota do rozdysponowania:​ 48 144 000 zł. Termin składania wniosków: do 25 września 2015 roku.
  
 Wsparcie dotyczyć będzie między innymi cennych gatunków fauny i flory, ochrony jezior i rzek, zwiększenia obszarów zieleni w miastach, małej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych,​ a także podniesienia świadomości ekologicznej. Wsparcie dotyczyć będzie między innymi cennych gatunków fauny i flory, ochrony jezior i rzek, zwiększenia obszarów zieleni w miastach, małej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych,​ a także podniesienia świadomości ekologicznej.
- 
-  
  
 Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – kwota do rozdysponowania:​ 155 049 513 zł. Termin składania wniosków: do 29 stycznia 2016 roku. Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – kwota do rozdysponowania:​ 155 049 513 zł. Termin składania wniosków: do 29 stycznia 2016 roku.
  
 Wsparcie przeznaczone jest na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, z uwzględnieniem monitorowania i zarządzania energią. Oszczędność energii musi wynosić co najmniej 25–30 proc. Wsparcie przeznaczone jest na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, z uwzględnieniem monitorowania i zarządzania energią. Oszczędność energii musi wynosić co najmniej 25–30 proc.
- 
-  
  
 Kolejne konkursy i nabory wniosków o dofinansowanie w różnych obszarach i dziedzinach Programu będą ogłaszane zgodnie z przyjętym przez zarząd województwa pomorskiego harmonogramem. Kolejne konkursy i nabory wniosków o dofinansowanie w różnych obszarach i dziedzinach Programu będą ogłaszane zgodnie z przyjętym przez zarząd województwa pomorskiego harmonogramem.
- 
-  
  
 W czerwcu 2015 roku ogłoszono konkurs w Poddziałaniu 6.1.2. na projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Dzięki realizacji projektów nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,​ w tym osób z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na ten konkurs to 40 mln euro. W czerwcu 2015 roku ogłoszono konkurs w Poddziałaniu 6.1.2. na projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Dzięki realizacji projektów nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,​ w tym osób z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na ten konkurs to 40 mln euro.
- 
-  
  
 Konkursy, których ogłoszenie planowane jest do końca 2015 roku: Konkursy, których ogłoszenie planowane jest do końca 2015 roku:
finanse/rpo_wp_2014-2020.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:48 przez Radosław Czyżewski