Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:subwencja_wyrownawcza_janosikowe

Subwencja wyrównawcza ("janosikowe")

W dniach 31 stycznia 2013 r., 26 lutego 2013 r. i 4 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał trzy orzeczenia dotyczące tej problematyki (odpowiednio: wyrok o sygn. akt K 14/11, postanowienie sygnalizacyjne o sygn. akt S 1/13, wyrok o sygn. akt K 13/11). W orzeczeniach tych – w szczególności w postanowieniu sygnalizacyjnym i wyroku z 4 marca 2014 r. – Trybunał wskazał na rażące wady systemu tzw. poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące do dysfunkcjonalności tego mechanizmu i w konsekwencji do naruszenia zasad solidarności i sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie Trybunał podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian, reformujących ten system, przy czym wskazał główne kierunki, w których powinny podążać te zmiany. Ponadto, w postanowieniu sygnalizacyjnym o sygn. akt S 1/13 Trybunał poinformował, że jeżeli do takich zmian nie dojdzie, to sprawa będzie mogła zostać ponownie poddana kontroli TK. Wskazane wyżej orzeczenia TK nie zostały wykonane. Za wykonanie orzeczenia nie sposób bowiem uznać ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014 poz. 1574). Ustawa ta wprowadziła „kosmetyczną” modyfikację zasad naliczania i pobierania tzw. „janosikowego” tylko na jeden rok i wyłącznie w odniesieniu do województw. Pominięto więc – wbrew jednoznacznym zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego – inne jednostki samorządu terytorialnego.

Należy dodać, że aktualnie w TK na rozpoznanie oczekuje kilkanaście wniosków rad powiatów. Jest to sprawa połączona z K 34/14, K 35/14, K 36/14, K 37/14, K 38/14, K 39/14, K 40/14, K 41/14, K 42/14 pod wspólną sygnaturą K33/14 o zbadanie zgodności art. 30 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z preambułą (zasadą solidarności) oraz z art. 2 (zasadą sprawiedliwości społecznej), a także z art. 167 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku.

Podmiotami inicjującymi postępowanie są: Rada Powiatu w Legionowie, Rada Powiatu Piaseczyńskiego, Rada Powiatu Pruszkowskiego, Rada Powiatu Mikołowskiego, Rada Powiatu Gdańskiego, Rada Powiatu Otwockiego, Rada Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Rada Powiatu w Poznaniu, Rada Powiatu Grodziskiego, Rada Powiatu Polkowickiego

Dane finansowe zawarte w tych wnioskach powiatów świadczą o rażącej wadliwości i niesprawiedliwości obecnie obowiązujących przepisów. Wykazano tam bowiem, że tzw. „janosikowe” tak naprawdę płacą najbiedniejsze powiaty w kraju, dofinansowując tym samym powiaty bogatsze – a to całkowicie przeczy idei, jaka powinna przyświecać tzw. „janosikowemu”.

finanse/subwencja_wyrownawcza_janosikowe.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski