Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:bogactwa

Bogactwa naturalne i ich wykorzystanie

W rejonie Łeby wiercenia poszukiwawcze (surowcowe) były wykonywane ostatnio w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku.
Na terenie miasta były to otwory:

ŁEBA 8 Głębokość otworu 3.340,0 m
Położenie:

      X (1992)  766045.922 
      Y (1992)  407021.583 

Zlokalizowany na terenach zalewowych przy wjeździe do miasta na północ od drogi wojewódzkiej 214 (Działka nr 1001/5 obr.1)
Rok wiercenia 1970

ŁEBA IG-1 Głębokość otworu 740,0 m
Położenie:

      X (1992)  767367.61 
      Y (1992)  407388.437 

Zlokalizowany na terenach nieurządzonych przy ul. Tysiąclecia
Rok wiercenia 1967

Inne otwory położone najbliżej miasta:

ŁEBA 4 Głębokość otworu 775,2 m
Położenie:

      X (1992)  763922.608 
      Y (1992)  408069.098 

Zlokalizowany na południe od dawnego składowiska odpadów w Lucinie na terenie Gminy Wicko.
Rok wiercenia 1978

ŁEBA Głębokość otworu 1.273,4 m
Położenie:

      X (1992)  766389.342 
      Y (1992)  395549.787 

Otwór badawczy zlokalizowany w SPN na północ od Madwin (wydm „ruchomych”) na terenie Gminy Smołdzino.
Rok wiercenia 1936

Sól kamienna

W rejonie Łeby znajdują się udokumentowane złoża soli kamiennej w obrębie formacji salinarnej cechsztyńskiej. Złoże o powierzchni około 50 km2 na SSE od Łeby. Strop soli zalega na głębokości 490-800 m., a jej miąższość waha się od kilku do 200 m. Złoże udokumentowane zostało w kat. C2.

Ropa naftowa i gaz ziemny

W granicach miasta brak jest udokumentowanych złóż tych surowców natomiast na Bałtyku na północny-wschód od Łeby na obszarze polskiej strefy ekonomicznej znajdują się 2 złoża ropy (B-3 i B-8) i 2 złoża gazu (B-4, B-6). Zasoby wydobywane gazu z rejonu Bałtyku wynoszą obecnie 1042 mln m3 natomiast ropy 750 tys t. Szacunkowe zasoby geologiczne we wschodniej części bałtyckiej strefy ekonomicznej (Blok Łeby) ocenione są na 10mld m3 gazu i 30 mln t. ropy naftowej.

Złoża ropy i gazu

W chwili obecnej koncesję na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na lądzie w rejonach „Lębork” i „Damnica” obejmujących swym zasięgiem Łebę posiada Lane Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Koncesje nr 16/2007/p i 17/2007/p z dnia 23.10.2007 r. wydane przez Ministra Środowiska na okres 4 lat).

Torfy

Klasyczny przykład dość dobrze zachowanych bałtyckich torfowisk wrzoścowych to złoża torfu z rejonu Krakulice-Gać w pobliżu Łeby (kompleks A o zasobach 3053 tys t) . Jest to przesuszony kompleks torfowiskowy o pow. ponad 800 ha, w dużej części po przemysłowej eksploatacji. Wyeksploatowane obszary w części przekazane do SPN. Silnie zniszczone. W części przewidziane do objęcia ochroną w ramach programu Natura2000.

Złoża geotermalne

Na terenie województwa pomorskiego obszar zawarty pomiędzy miejscowościami Ustka – Słupsk – Łeba jest
najbardziej perspektywiczny dla przeprowadzenia prac rozpoznawczych, które mogą umożliwić ewentualne
wykorzystanie energii geotermalnej.
W tym rejonie wody geotermalne o temperaturze 110-130 °C występują na głębokości od 3200 do 3800 m,
a wydajność pojedynczego otworu może osiągać kilkadziesiąt m3/h. Możliwe jest zwiększenie wydajności
poprzez rozszczelinowanie skał zbiornika.

gospodarka/bogactwa.txt · ostatnio zmienione: 2013/02/05 14:58 przez Grzegorz Kleina