Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:praca

Pracujący

Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

Stan w dniu 31 XII 2005 r.:

 • ogółem – 1100
 • w tym kobiety – 726
 • sektor publiczny – 229
 • sektor prywatny – 871
 • rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo – 16
 • przemysł i budownictwo – 610
 • usługi rynkowe – 315
 • usługi nierynkowe – 159

Rynek pracy i struktura zatrudnienia

Największymi zakładami produkcyjnymi w mieście są:

 • Zakład Przetwórstwa Rybnego „DOS” Oddział nr 2 w Łebie
 • Zakład Przetwórstwa Rybnego „Ternaeben” Łeba ul. Wspólna 3
 • Chłodnia „Morfish” Łeba ul. Wybrzeże
 • Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego - 10
 • Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego - 1500

FIXME

gospodarka/praca.txt · ostatnio zmienione: 2007/12/22 18:51 przez Radosław Czyżewski