Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


gospodarka:roznicowanie_cen_za_zagospodarowanie_odpadow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

gospodarka:roznicowanie_cen_za_zagospodarowanie_odpadow [2018/04/18 14:14] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +**RÓŻNICOWANIE CEN ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW DLA GMIN**
 +
 +Decyzja nr RKT-8/2015 Prezesa UOKiK Delegatura w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. sygn.. RKT-411 -06/14/AW
 +Prezes UOKiK uznał na za praktykę ograniczającą konkurencję nadużywanie przez „Zakład Gospodarki Odpadami” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej pozycji dominującej na lokalnym rynku przetwarzania i
 +składowania odpadów komunalnych obejmującym obszar gmin wchodzących w skład ustalonego w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” Regionu IV poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych cen za przyjęcie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gmin, które nie zawarły z Gminą Bielsko-Biała porozumienia międzygminnego,​ co stanowi naruszenie art. art. 9 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 +Do stwierdzenia zarzucanej praktyki ograniczającej konkurencję określonej w art. 9 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów muszą być spełnione łącznie trzy
 +przesłanki:​
 +1) **posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej**,​
 +2) **narzucenie cen z racji posiadanej siły rynkowej**,
 +3) **nieuczciwy charakter narzuconych cen**.
 +
 +Ad 1) Zakład ma głos decydujący wobec gmin Regionu IV województwa śląskiego. Jeśli stwierdzi, że przyjmie odpady z terenu danej gminy, to przedsiębiorca wywożący odpady komunalne nie może zawrzeć umowy z instalacją zastępczą,​ lecz jest zobowiązany korzystać z usług RIPOK
 +w Bielsku-Białej. Jeśli odpady pochodzą z terenu gminy - strony Porozumienia międzygminnego Zakład przyjmuje je na swoje instalacje w niższej cenie. W toku postępowania ustalono, że niektóre gminy nie objęte projektem otrzymały od Zakładu informacje, że ich odpady zostaną przyjęte po podpisaniu porozumienia. Jeśli odpady pochodzą z terenu pozostałych gmin, a Zakład wyrazi wolę ich przyjęcia, to jeśli taka gmina nie podpisze porozumienia,​ to przedsiębiorcy odbierający odpady z jej terenu i tak będą zobowiązani dostarczać odpady do Zakładu i będzie ich obowiązywać wyższa stawka ceny. Zakładowi można więc przypisać posiadanie pozycji dominującej na regionalnym rynku
 +przetwarzania i składowania odpadów komunalnych obejmującym Region IV województwa śląskiego.
 +
 +Ad2) Druga przesłanka wynikająca z art. 9 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy - narzucanie cen - musi mieć
 +charakter przymusowy, wymuszony przez podmiot dominujący posiadający siłę rynkową.
 +Cena narzucana jest dzięki zajmowaniu przez danego przedsiębiorcę pozycji dominującej na
 +rynku i wykorzystywaniu jej w związku z posiadaną siłą rynkową. Narzucanie warunku umowy (w tym również ceny) ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą wykorzystując sytuację przymusową kontrahenta,​ wynikającą z braku rzeczywistych alternatyw na rynku, wymusza na nim określone zachowanie. Zakład niewątpliwie dysponuje potencjałem niezbędnym do narzucenia swoim kontrahentom cen za przetwarzanie i składowanie odpadów komunalnych w RIPOK w Bielsku-Białej. Wysokość tych cen ustalana była przez Zakład w drodze jego samodzielnej decyzji. Kolejne cenniki zostały zatwierdzone w formie uchwał Walnego Zgromadzenia
 +Akcjonariuszy tej spółki. Przedmiotowe ceny nie podlegały jakimkolwiek konsultacjom lub
 +uzgodnieniom z kontrahentami Zakładu. Uznać więc należy, że podmioty dostarczające
 +odpady komunalne do ww. RIPOK nie miały żadnego wpływu na wysokość ustalonej przez
 +Zakład ceny, dlatego też bezspornie cena za przetwarzanie i składowanie 1 Mg odpadów
 +komunalnych ustalona przez Zakład została narzucona jej kontrahentom.
 +
 +3) Analizując spełnienie kolejnej przesłanki - przesłanki nieuczciwego charakteru narzuconych
 +cen - należy wskazać, że pojęcie nieuczciwych cen nie zostało zdefiniowane w ustawie o
 +ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawodawca w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie
 +konkurencji i konsumentów jedynie przykładowo zdefiniował,​ że za cenę nieuczciwą można
 +uznać cenę nadmiernie wygórowaną lub rażąco niską. Natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z
 +dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt. III SK 50/04 uznał, iż „nieuczciwa cena” może być
 +odniesiona do przypadku, w którym przedsiębiorca,​ kalkulując cenę uwzględnia koszt, który
 +nie został przez niego poniesiony w związku ze sprzedażą towaru lub świadczeniem usług na
 +rzecz konkretnego kontrahenta,​ przy czym nie ma znaczenia, czy w taki sposób skalkulowana
 +cena jest „nadmiernie wygórowana”. Zdaniem Sądu Najwyższego pojęcie ceny nieuczciwej
 +obejmuje nie tylko cenę nadmiernie wygórowaną,​ ale również cenę bezzasadną,​ nie
 +posiadającą ekwiwalentu w postaci świadczonych usług.
  
gospodarka/roznicowanie_cen_za_zagospodarowanie_odpadow.txt · ostatnio zmienione: 2018/04/18 14:14 przez Grzegorz Kleina