Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:rybolowstwo

RYBOŁÓWSTWO

RYBOŁÓWSTWO ŚRÓDLĄDOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem NR 3/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2005 r.w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w granicach miasta Łeby ustanowione zostały następujące obwody rybackie: II.3 Zlewnia rzeki Łeby

 • poz. II.3.4 Obwód rybacki rzeki Łeby nr 4

( Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łeba od wypływu z terenu Słowińskiego Parku Narodowego (poniżej jeziora Łebsko) do linii biegnącej w odległości dwóch metrów od krawędzi północnej mostu drogowego, łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Turystyczną w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód. W/g stanu na dzień 30.07.2009 dzierżawcą obwodu jest P.Stanisław Klich (dzierżawa obejmuje odcinek 600 m od mostu w ul. Turystycznej do granicy SPN)

 • poz.II.3.16 Obwód rybacki Jeziora Sarbsko na rzece Chełst nr 2

(Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sarbsko i wody odcinka kanału Kanał Chełst do linii biegnącej w odległości 85,0 metrów od krawędzi zachodniej mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód).W/g stanu na dzień 30.07.2009 dzierżawcą obwodu jest Gospodarstwo Jeziorowe Sarbsk, Andrzej Turekul z siedz. ul.Tysiąclecia, 84-360 Łeba

 • Jednostką prowadzącą połów w ramach zadań ochronnych zleconych przez SPN w drodze umowy jest Spółka Rybacka Sandacz.S.C. Klich, Kot, Labusinski, Budzinski, Zblewski i Sp-ka z siedz. Ul.Turystyczna 1 84-360 Łeba

RYBOŁÓWSTWO MORSKIE

W/g danych Morskiego Instytutu Rybackiego w roku 2004 wiek 23 jednostek rybackich ,dla których portem macierzystym była Łeba przedstawiał się następująco: 26-30 lat - 1 31-35 lat - 3 36-40 lat - 7 41-45 lat - 3 46 i więcej - 9

Liczba , pojemność i moc floty kutrowej zarejestrowanej w porcie Łeba w latach 2002-2004 przedstawiała się następująco:

Rok Liczba kutrów BRT/BT BT kW Średni wiek
2002 23 969 3901 39,9
2003 23 969 3874 41,3
2004 23 969 868 3874 42,4

W/g danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku w Łebie na dzień 31.12.2005 zarejestrowano 17 kutrów rybackich na ogólną ilość 164 jednostek w województwie pomorskim.

Kutry i inne jednostki ,dla których Łeba była/jest portem macierzystym

Kutry typów MIR-20, MIR-20A i KS-150

 Jednostki budowane w Gdyni w latach 1936-39 (Stocznia Rybacka). Produkcję wznowiły po wojnie ,w latach 1946-48 Stocznia Rybacka w Gdyni, Stocznia Północna w Gdańsku, i Stocznia Rybacka w Gdańsku-Stogach (pod oznaczeniem KS-150). 19-25 BRT, 5-10 NRT, 4-8 t; wymiary 15,2-15,3×4,8-5,0×2,0 m; 1 SD, 70-100 KM, 1 śr, 6-9 w (SD2 Völund M-230, 70 KM; SD4 Demag, 72 KM; SD3 Mo-dag, 75 KM; SD2 Skandia 262A, 85 KM; SD4 Puck A-100, 100 KM; SD4 Puck B-100, 100 KM; SD4 Puck B-120W, 120 KM); dodatkowe ożaglowanie kecz gafl., 45 m2; 1 pokł.; załoga - 4.

ŁEB 18 (SPRM im. 10-lecia PRL; zatonął 23.03.1957 r. 4 Mm N-W od Łeby) ŁEB 29 (SPRM im. 10-lecia PRL);

Uwagi: Kadłuby i nadbudówki drewniane. Typ ten, przeznaczony do połowów na łowiskach oddalonych nie więcej niż 100 Mm od portu, wprowadzony został przed wojną do polskiego rybołówstwa przez Morski Instytut Rybacki jako MIR-20 i MIR-20A. Wzorowany jest na kutrach holenderskich. Kutry przedwojenne w większości były uprowadzone przez Niemców i odzyskane w latach 1945-46 drogą rewindykacji. Większość jednostek tego typu przechodziła różne modernizacje, wymieniano na nich również zu-żyte silniki na nowe (po 1956 r. tylko na krajowe typu Puck). Kutry te cieszyły się dużą popularnością wśród rybaków i były uważane za jedne z najlepszych wśród produkowanych w kraju jednostek drewnianych.

Kutry typu KD-153

zbud. w latach 1946-49, Stocznia Rybacka, Darłowo; 22-25 BRT, 6-7 NRT, . t; 15,1-15,3×5,0-5,2×2,0 m; 1 SD2 Skandia 262B, 85 KM lub SD4 Demag, 72 KM lub SD4 Puck B-100, 100 KM, 1 śr, 8-9 w; żagle, . m2; 1 pokł.; z. 4.

ŁEB 11 (1948) ŁEB 40 (1947) ŁEB 52 (??) ŁEB 41 Uwagi: Kadłuby i nadbudówki drewniane. Typ wzorowany na jednostkach niemieckich, nie przyjął się w naszym rybołówstwie.

Kutry typu KU-128

zbud. w 1947 r., m. in. Stocznia Rybacka, Ustka; 23 BRT, 12 NRT; 12,7-12,8(mp)×4,2-4,35× 1,6d/1,95r m; 1 SD. Gray Marine, 225 KM lub 1 SD6 Albin Motor G-6D, 76 KM, 1 śr, 8-10 węzłów; 200 Mm; 1 pokł.; z. ..

ŁEB 76 (??)

Kutry typu KG-152

zbud. w latach 1947-49, Stocznia Rybacka, Gdynia; 26-31 BRT, 9-10 NRT, 10 t; wymiary 15,3-15,5×4,9-5,1×2,0 m; 1 SD2 Kromhout 2H4 lub SD4 Puck A-100 lub A-4, 100 KM, 1 śr, 8-9 węzłów; kecz, . m2; załoga - 4. ŁEB 16 (SPRM im. 10-lecia PRL; 60-80: ??) Uwagi: Kadłuby i nadbudówki drewniane. Większość jednostek miała silniki zmieniane w latach 1955-57 na typ Puck. Typ kutra oryginalnej polskiej konstrukcji, znany też jako JO-2, nie przyjął się jednak w naszym rybołówstwie.

Kutry typu B-368

zbud. w latach 1948-51, Stocznia Gdańska, Gdańsk, Stocznia Północna, Gdańsk, Stocznia Rybac-ka, Gdynia; 35-37 BRT, 10-12 NRT, 12-17 t; 17,4×5,0×2,0 m; 1 SD2 Völund lub SD2 Kromhout 2H4, 100 KM lub SD2 June Munktell 502MB, 100 KM lub SD2 Skandia lub SD4 Callesen lub SD4 Puck B-120W, 100 KM, 1 śr, 8-9 w  ŁEB 12 Uwagi: Kadłub i nadbudówki stalowe; kształty kadłuba uproszczone, o łamanych wręgach. „Hel 89”, „Hel 90”, „Hel 92”, „Hel 93”, „Hel 94” i „Hel 95” mają poszycie drewniane. Na wielu jednostkach silniki oryginalne zamienione na nowe, przeważnie SD4 Puck, 100 KM. Zaprojektowane jako podstawowy typ średniego kutra bałtyckiego dla państwo-wych przedsiębiorstw rybackich, stanowiły w 1948 r. pierwszą produkcję okrętową Stoczni Gdańskiej (później budowę podjęły również dwie pozostałe, w/wym stocznie). W rybołowstwie, użytkującym uprzednio kutry wyłącznie drewnia-ne, jednostki te wywołały zrazu duży sprzeciw; w praktyce okazały się najbardziej udanym typem kutra bałtyckiego do dalszych połowów zarówno włokiem, jak i na takle, o wysokich walorach morskich i eksploatacyjnych, dostosowanego do bazowania w małych portach. Od 1952 r. stocznie Wybrzeża Gdańskiego przekazały produkcję stalowych kutrów Stoczni Szczecińskiej, gdzie typ ten otrzymał nazwę KS-17. „Wła 139”, „Wła 140”, „Wła 141” i „Wła 142” – po nie-wielkich adaptacjach – zostały dostarczone na przełomie 1960/61 r. do Konakry (Afryka Zach.) i prowadziły połowy w ramach Gwinejsko-Polskiego Towarzystwa Połowów Morskich „Soguipol”, od 25.6.61 pod banderą gwinejską.

Kutry typów KU-134, KU-134A, KU-134B i KU-135

zbud. w latach 1949-54, Stocznia Rybacka, Ustka; 16-19 BRT, 5-6 NRT, 4-8 t; 13,4-13,6×4,4-4,5×1,7 m; 1 SD3 Puck A-3 lub B-75 (*Callesen 195CR), 75 KM, 1 śr, 7-8,5 w (SD6 Skoda, 95 KM, 7 w) lub SD3 Modag, 75 KM lub SD3 Puck B-90, 90 KM, 7 w lub SD4 Puck A-100, 100 KM lub SD4 Callesen 195DR, 100 KM lub SD. WSK/Puck U/E680, 73 KM lub SD4 Wola 303-06-10A, 80 KM lub SD. U1D6-100AD, 100 KM lub SD. June Munktell, 64 KM lub SD. Deutz, 75 KM; slup gafl., 43 m2; 1 pokł.; załoga - 3.

ŁEB 1 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 2 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 3 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 4 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 5 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 6 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 8 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 9 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 10 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 12 (SPRM im. 10-lecia PRL); ŁEB 15 (SPRM im. 10-lecia PRL);

Kutry typów KU-160 , KU-160Ł

Rozwinięcie serii KU-134 , zbudowane w latach 1954 (9 szt.) i 1957 (4 szt.) w Stoczni Ustka. 23-28 BRT, 6-9 NRT, dł. ponad 16 m, załoga - 4 os. , silniki 100 KM Callesen lub Puck ŁEB 11 ŁEB 14 ŁEB 19 ŁEB 20 ŁEB 21 ŁEB 24 ŁEB 25 (zatonął 20.08.2001, 7 Mm na N od Łeby, zginęli rybacy Zbigniew Dzietczyk i Sebastian Jancy, zaginął Grzegorz Jakubowski) ŁEB 26 ŁEB 27 (zatonął 30.06.2006, 3 Mm na W od Kołobrzegu, przeciek)

Kutry typu K-15R

Produkowane od roku 1956 przez Szczecińską Stocznię Remontową na bazie dokumentacji i oprzyrządowania dla kutrów typu KS-17, dł. 17,8 m, 37-40 BRT, 12-13 NRT, ok. 15 DWT silnik typu Puck + dodatkowe ożaglowanie typu kecz ŁEB 30 (zatonął 07.12.1959 r. na wejsciu do portu Ustka, zginęli Gerhard Kusz, Zygmunt Pawlak, Józef Śnioszek, Edmund Kobielski, Stanisław Witas) ŁEB 35

Kutry typu STOREM-4B

zbud. w latach 1961-70, Szczecińska Stocznia Remontowa, Szczecin; 42-43 BRT, 15 NRT, 14-24 t; 17,1-17,8×5,2-5,3×2,0 m; 1 SD6 WSK/Puck U/E680/193/1, 165 KM, 1 śr, 8-8,5 w; kecz, 33, m2; 1 pokł.; z. 4-5; 19..: SD12 Wola 12H12, 275 KM, 8,5 w. *Przebud. w latach 1973-78 jako typ STOREM-4E: 47-50 BRT, 16-19 NRT, 18-26 t; 18,8-19,0 m; 1 SD12 Wola 12H12, 275 KM, 8,5 w.

ŁEB 2 (1969; Rybmor) ŁEB 3 (1969; Rybmor) ŁEB 4 (1970; Rybmor) ŁEB 6 (1967; Rybmor) ŁEB 8 (1970; Rybmor) ŁEB 11 (1967; Rybmor) ŁEB 14 (1968; Rybmor) ŁEB 15 (1967; Rybmor) ŁEB 16 (1965; Rybmor) ŁEB 17 (1965; Rybmor) ŁEB 18 (1968; Rybmor) ŁEB 19 (1968; Rybmor) ŁEB 22 (1968; Rybmor) ŁEB 28 (1965; Rybmor) ŁEB 36 (1962; Rybmor) ŁEB 37 (????; Rybmor) ŁEB 38 (1963; Rybmor) ŁEB 39 (1964; Rybmor) ŁEB 40 (1964; Rybmor) ŁEB 43 (1967; Rybmor)

Kutry typu KB-21

Produkowane przez stocznię „Wisła” w latach 1978-1989, 21 m dł, 6 m szer, zanurzenie 2,05 m, ładownia 40 m3, 4T winda trałowa, 2 agregaty prądowtwórcze, naped ZMH-Wola H12 310 KM, 10 wezłów, załoga 5-os.  ŁEB 1 ŁEB 5 ŁEB 9 ŁEB 10 ŁEBB 12 ŁEB 20

ŁEB 1

(78 ex „Pilot 53”, ex „Pilot 39”, ex „Pilot III”); kuter; zbud. w 1936 r., Kalmar Varv, Kalmar (Szwecja); 17 BRT, 5 NRT; 10,1(rej.)×4,4×2,0 m; 1 SD6 AEC Southall A-209B, 70 KM, 7 w; 1 pokł.; z. 3. Uwagi: Zbudowany dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Po wojnie eksploatowany przez Koszaliński Urząd Morski. Silnik wymieniany ok. 1952 r. Przedwojenny kuter pilotowy w 1978 r. przebudowany na kuter rybacki (właściciel W. Załęski;)

ŁEB 76

ex. PILOT 36, SOJR; 19..: PILOT 57; kuter pilotowy; zbud. w 1947 r., Stocznia Rybacka, Ustka; 23 BRT, 12 NRT; 12,8(mp)×4,2×2,0 m; 1 SD6 Albin Motor G-6D, 76 KM, 1 śr, 10 w; 1 pokł.; z. 3. Uwagi: Kadłub drewniany, seryjny kuter rybacki typu KU-128, przystosowany do służby pilotowej. Eksploatowany przez Koszaliński Urząd Morski, stacjonował w Darłowie. Później ponownie przebudowany na kuter rybacki „Dar 4”, a następnie „Łeb 76”.

Superkutry typu B-280

  zbud. w latach 1988-.., Stocznia „Ustka”, Ustka; 178 BRT, NRT, 124-126 t; 26,8×.×. m; 1 SD6, 570 KM, 1 śrn, 10,8 w; z. .. ŁEB 60 (64; pryw.) ŁEB 83 (60; pryw.) 106-107 BRT, 39-48 t; 24,6×.×. m; 225 KM, 9-10 w.

INNE

Kuter ratowniczy MUSZLA

SPLW; kuter ratowniczy; zbud. w 1957 r., VEB Yachtwerft, Berlin (NRD); 28 BRT, 10 NRT; 14,9(13,8 rej.)×4,3×1,0 m; 2 SD6 Schönebeck EM-6-20, 216 KM, 2 śr, 11 w; 1 pokł.; z. 4., wycofany w roku 1980 (?)

HYDRA

ex „Leba” pogłębiarka ssąco-nasiębierna samobieżna; zbud. w 1910 r., J. Frerichs & Co., Einswarden (Niemcy); 127 BRT, 53 NRT, . t; 31,0(29,3 rej.)×6,3×2,1 m; 1 MP22, 90 KM, 1 śr, 4-5 w; 1 pokł., 1 ład. (90 m3), 120 m3/h; z. 7-8. Uwagi: Jednostka poniemiecka, stacjonowała uprzednio stale w Łebie, gdzie na bieżąco pogłębiała kanał portowy. Wrak podniesiony po wojnie i w 1947 r. odremontowany na zlecenie PRCiP. W 1973 r. oddana na złom na skutek zużycia.

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W RYBOŁÓWSTWIE (Stan na 30-07-2009)

Osoby prowadzące działalność w zakresie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885) w sekcji A, dział 03

Min, Max (pierwsze) - skład załogi (zgodnie z pierwszą kartą bezpieczeństwa) Min, Max (drugie) - Skład załogi przy rejsach rekreacyjno-sportowych np.wędkarskich (zgodnie z drugą kartą bezpieczeństwa) RAZEM - max. skład załogi + innych osób (np. wędkarzy)

L.p. Oznaczenie Armator Min Max Min Max RAZEM
1. ŁEB-12 Jacek Wawrzyniak Ul. Grunwaldzka 6b 84-360 Łeba NIP 841-128-91-24 2 5 - - -
2. ŁEB-22 S.C. Łódź motorowa Jarosław Stachowicz Karol Wojtaś Ul. Bema 4 84-360 Łeba NIP 841-15-47-402 2 4 2 3 14-15
3. ŁEB-29 Zbigniew Maciejewski Ul. Olszewskiego 2 84-360 Łeba NIP 841-133-45-86 2 4 2 2 14
4. ŁEB-36 Bogusław Maciejewski Ul. Derdowskiego 1 84-360 Łeba NIP 841-106-74-35 2 4 - - -
5. ŁEB-41 Rybołówstwo Morskie Ireneusz Nowak Ul. 1 Maja 1A/2 84-360 Łeba NIP 855-002-59-08 2 4 - - -
6. ŁEB-55 Patryk Jeż Ul. Wojska Polskiego 13A 84-360 Łeba NIP 841-138-12-90 2 4 - - -
7. ŁEB-94 Czesław Kołodziej Ul. Abrahama 18 84-360 Łeba NIP 841-13-91-785 2 4 2 2 12
8. ŁEB-100 Patryk Jeż Ul. Wojska Polskiego 13A 84-360 Łeba NIP 841-138-12-90 2 5 - - -
9. ŁEB-46 PH-U „Żaki” Helmut von Schoeler Sarbsk 24 84-352 Wicko NIP 841-163-25-10 2 4 - - -
10. ŁEB-63 Skup I Sprzedaż Ryb Jan Wójcicki Szczenurze 28 84-360 Łeba NIP 841-139-70-32 2 3 - - -
11. ŁEB-21 Tomasz Ostapko Ul. Leborska 1 Żarnowska 84-360 Łeba NIP 841-13-02-356 2 3 - - -
12. ŁEB-48 Morski Połów Ryb i Sprzedaż Grzegorz Piszko Ul. Abrahama 18A 84-360 Łeba NIP 841-113-84-02 2 3 - - -
13. ŁEB-31 Wojciech GralaUl. Chrobrego 5 84-360 Łeba NIP 841-130-09-72 2 3 - - -
14. ŁEB-35 Łeb-35 S.C. Baszura & Grzenkowicz Ul. Kościuszki 58 84-360 Łeba NIP 841-15-76-740 2 3 - - -
15. ŁEB-37 Połów i Sprzedaż Ryb Ryszard Grzędzicki Ul. E.Plater 10 84-360 Łeba NIP 841-130-24-68 2 3 - - -
16. ŁEB-38 Rybołówstwo Morskie Łódź Rybacka Ryszard Kostuch Ul. Nowęcińska 27/3 84-360 Łeba NIP 841-117-90-74 2 3 - - -
17. ŁEB-42 Ireneusz Nowak Ul. 1 Maja 1a/2 84-360 Łeba NIP ………………… 2 3 - - -
18. ŁEB-64 Skup i Sprzedaż Ryb Jan Wójcicki Szczenurze 28 84-360 Łeba NIP 841-139-70-32 2 3 - - -
19. ŁEB-85 Czesław Hacia Ul. Mickiewicza 18 84-360 Łeba NIP 841-117-02-45 2 2 - - -
20. ŁEB-91 Marian Maroń Ul. Powstańców Warszawy 7a 84-360 Łeba NIP 841-117-65-78 2 2 - - -
21. ŚWI-24 Połowy Ryb Morskich Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Miedzyzdroje NIP 855-102-75-65 2 4 - - -
22. DZI-54 Solenie i Wędzenie Ryb z Połowów Własnych Jacek i Wojciech Konińscy Ul. Wolności 6 72-514 Kołczewo NIP 855-143-50-86 2 5 - - -
23. UST-66 Łódź Rybacka UST-66 S.C. P. Laskowski Ul. Wróblewskiego 6/114 76-270 Ustka NIP 656-166-21-50 2 3 - - -
24. ŁEB-65 Eugeniusz Penkowski Ul. Kościuszki 46/2 84-360 Łeba NIP 841-133-52-49 3 5 - - -
25. ŁEB-70 S.C. „Łeb-70” E. Mikułko A.Jagodziński Ul. Kościuszki 10C/8 84-360 Łeba NIP 841-133-89-34 3 5 - - -
26. ŁEB-39 Kuter Rybacki „Łeb-39, 82” S.C. Stanisław Mielewczyk & Robert Mielewczyk Ul. Wysockiego 3 84-360 Łeba NIP 841-15-57-004 3 6 3 3 15
27. ŁEB-67 Piotr Pawlus Ul. Brzozowa 2B 84-360 Łeba NIP 841-000-67-04 3 5 - - -
28. ŁEB-62 Kuter „Łeb-62” Zbigniew Dolecki Ul. Bema 10 84-360 Łeba NIP 841-124-26-02 3 5 3 3 15
29. ŁEB-52 Dariusz Bucior Ul. Sportowa 3 84-360 Łeba NIP …………………… 2 3 - - -
30. ŁEB-8 Armator „Łeb-8” S.C. J.Rzepka J.Smaruj Ul. Kościuszki 110 84-360 Łeba NIP 841-10-00-419 3 4 - - -
31. ŁEB-82 Kuter Rybacki „Łeb-39, 82” S.C. Stanisław Mielewczyk & Robert Mielewczyk Ul. Wysockiego 3 84-360 Łeba NIP 841-15-57-004 3 5 3 3 15
32. ŁEB-101 Ryszard Gocaliński Ul. Koscielna 2 84-360 Łeba NIP 841-133-92-99 3 5 - - -
33. ŁEB-11 Roman Sibiński Ul. Abrahama 3 84-360 Łeba NIP …………………… 3 5 - - -
34. ŁEB-7 Jacek Gołyszny Ul. Zawiszy Czarnego 14 84-360 Łeba NIP 841-001-14-67 4 6 - - -
35. ŁEB-18 Tomasz Dąbrowski Ul. 22 Lipca 10/3 76-220 Główczyce NIP ………………… 3 4 - - -
36. ŁEB-15 Tomasz Dąbrowski Ul. 22 Lipca 10/3 76-220 Główczyce NIP ………………… 3 6 - - -
37. ŁEB-2 Zbigniew Murawski Ul. Zawiszy Czarnego 5 84-360 Łeba NIP 841-13-38-963 3 6 - - -
38. ŁEB-48 Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Międzyzdroje 1 1 - - -
39. KRS-10 Artur Kujałowicz\Zbigniew Waleśkiewicz Ul. Chrobrego 7 84-360 Łeba NIP ……………………. 2 4 - - -
40. ŚWI-27 Połowy Ryb Morskich Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Międzyzdroje 3 4 - - -

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA RYB (Stan na 30-07-2009)

L.p. Nazwa Adres
1. Ternaeben-PL Sp. z o.o. Łeba ul. Wspólna 3 84-360 Łeba Nip: 8411005960 , KRS: 0000124141
2. Dos. Sp. z o.o. Produkcja konserw i przetworów rybnych 84-360 Łeba, Kopernika 2 Adres rejestrowy: 84-300 Lębork, ul. Warszawska 15 Nip: 8411417846, KRS: 000199750
3. Zakład Przetwórstwa Rybnego „Asar” Ryszard Sokólski 84-360 Łeba, ul. Kościuszki 39 NIP 841-000-28-76 , REGON 770500350
4. Przetwórstwo Rybne i Handel Przetworami Rybnymi Ryszard Ptaszyński 84-360 Łeba , ul. Teligi 26
5. Zakład Przetwórstwa Ryb „LECH” S.C. Andrzej i Janusz Lechończak 84-360 Łeba, ul. Kościelna 3A
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MORFISH” Spółka z o.o. Zakład w Łebie 81 - 122 Gdynia, ul. Wiklinowa 7/16 , 84-360 Łeba, ul. Kopernika 2 NIP 58-13-28-912 KRS 0000107911

PROGRAMY DOTYCZĄCE RYBOŁÓWSTWA

Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013

Strategia 2007-2013

Program Operacyjny Zrownowazony rozwoj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013

Program Operacyjny

gospodarka/rybolowstwo.txt · ostatnio zmienione: 2009/12/30 12:23 przez Grzegorz Kleina