Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:turystyka

Turystyka

Wielkość ruchu turystycznego w/g danych WUS (bez pokoi gościnnych) :

Badany wskaźnik 2006 2007
1.Ilość korzystających z usług 85.097 95.980
a) w tym w obiektach całorocznych 25.468 27.964
b) w tym turystów zagranicznych 1.07.908 1.06.922
2. Liczba udzielonych noclegów 576.063 631.537
a) w tym w obiektach całorocznych 127.761 139.210
b) w tym turystom zagranicznym 39.953 35.228
3. Wykorzystanie miejsc noclegowych 42,70% 47,30%
4. Liczba wykorzystanych pokoi 26.965 24.790
a) w tym w obiektach całorocznych 26.148 24.413
b) w tym przez turystów zagranicznych 1.04.597 1.04.1995
5. Stopień wykorzystania pokoi 26,10% 23,80%
6. Liczba zgłoszonych obiektów 74 b.d.(dane będą w XI 2008)

Wielkość ruchu turystycznego w Rąbce (wejścia do Słowińskiego parku Narodowego od strony Łeby) :

Badany wskaźnik 2006 2007
Bilety normalne 91.958 94.038
Bilety ulgowe 99.439 100.898
Karnety 25 176

Strategie i inne opracowania dotyczące turystyki

Baza hotelarska

Baza gastronomiczna

Najciekawsze produkty turystyczne

Piesze szlaki turystyczne

Trasy rowerowe

gospodarka/turystyka.txt · ostatnio zmienione: 2013/07/11 12:42 przez Grzegorz Kleina