Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:wydzierzawianie_nieruchomosci_gminy_a_przepisy_kpa

Wniosek o wydzierzawienie nieruchomosci gminnej ma charakter cywilnoprawny

Gmina w sytuacji, gdy wykonuje zadanie zlecone, lub gdy wykonuje zadanie publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność jako wspólnota samorządowa, nie funkcjonuje jedynie jako podmiot władczy w sferze administracji publicznej.
W zakresie stosunków majątkowych, w tym również związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, gmina występuje bowiem jako podmiot cywilnoprawny. Uczestniczy więc w obrocie na takich zasadach jak inne podmioty. W konsekwencji sprawy dotyczące umów dzierżawy nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi, a wszelkie spory rozpatruje właściwy sąd cywilny.
Sąd administracyjny nie jest więc właściwy do rozpatrywania skarg w zakresie stosunków majątkowych związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem komunalnym.

Pismo o odmowie wydzierzawienia nieruchomości gminnej jest jedynie pismem informacyjnym, a nie decyzją administracyjną. Jednocześnie nie ma charakteru żadnego z aktów wskazanych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Rozpatrywana sprawa nie mieści się zatem w zakresie przedmiotowym wskazanego przepisu i nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny.

Pogląd ten znajduje potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r. (sygn. I OPS 1/09), zgodnie z którym unormowania ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym obrotu nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego regulują czynności cywilnoprawne w sposób szczególny w stosunku do ogólnych zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Ograniczenia te nie powodują jednak, że spory w tym zakresie tracą cywilnoprawny charakter.

Postanowienie z dnia 3 czerwca 2013 r. (sygn. II SA/GI 759/13) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Do chwili sporządzenia i ogłoszenia wykazu (art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nieruchomość pozostaje poza obrotem prawnym, jest więc niedostępna dla osób ubiegających się o jej nabycie, które nie mogą domagać się sprzedaży, gdyż przeznaczenie nieruchomości do obrotu należy wyłącznie do właściciela.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15.10.2002 r. Sygn. I SA 632/02

Z ostrożności Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien traktować wniosek o dzierżawę jako wniosek w rozumieniu k.p.a. W zwiazku z tym zgodnie z Art. 238 § 1 w zwiazku z art.247 kpa powinien skierować do wnioskodawcy zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku , które powinno zawierać:
- oznaczenie organu, od którego pochodzi,
- wskazanie, w jaki sposób wniosek został załatwiony, oraz
- podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia wniosku lub,
- jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

gospodarka/wydzierzawianie_nieruchomosci_gminy_a_przepisy_kpa.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/09 14:48 przez Grzegorz Kleina