Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:akta_leby_w_archiwum_panstwowym

Akta Łeby w Archiwum Państwowym

Archiwum Państwowe w Gdyni

93/24 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łebie 1947-1955
93/40 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łebie 1945-1950
93/220 Akta miasta Łeby 1802-1944
93/329 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łebie

Archiwum Państwowe w Szczecinie

65/205 Akta miasta Łeby [1313] 1483-1899

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

27/301 Urząd Stanu Cywilnego Łeba 1874-1911
27/467 Urząd Miejski w Łebie 1973-1990
27/468 Miejska Rada Narodowa w Łebie 1973-1990
27/565 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łebie

historia/akta_leby_w_archiwum_panstwowym.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/15 07:44 przez Grzegorz Kleina