Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:do_1308_r._w_granicach_pomorza_gdanskiego

do 1308 r. w granicach Pomorza Gdańskiego

1140 bulla protekcyjna papieża Innocentego II wystawiona dla biskupstwa wolińskiego, określa jego wschodnią granicę na Łebie,

1188 bulla papieża Klemensa III potwierdza wschodnią granicę biskupstwa wolińskiego na Łebie

1217 bulla papieża Honoriusza III potwierdza wschodnią granicę biskupstwa wolińskiego na Łebie

1235 ziemia słupska została włączona do diecezji gnieźnieńskiej aż do 1317 r. Zmiana przynależności kościelnej tej ziemi pozostawała w bezpośrednim związku z ich przyłączeniem do księstwa gdańskiego dokonanym przez księcia Świętopełka. Książę ten opanowawszy ziemię słupską około roku 1225/1226 na Duńczykach był niewątpliwie zainteresowany zerwaniem związku kościelnego tych ziem z Pomorzem Zachodnim i zapewne wystąpił z projektem ich włączenia do diecezji gnieźnieńskiej. Projekt ten zaakceptował arcybiskup gnieźnieński Pełka i rozszerzył swoją jurysdykcję na cały obszar Pomorza Sławieńsko - Słupskiego, co spowodowało skargę biskupa kamieńskiego na uszczuplenie jego diecezji przez arcybiskupa gnieźnieńskiego (20 marca 1236 r.). Spór załagodzono dość szybko w sposób kompromisowy, dzieląc zajęte terytorium po połowie między obu uczestników sporu przy czym ziemia słupska pozostała przy arcybiskupie. Przypuszczalnie w zamian za wzajemne ustępstwo i polubowne załatwienie sporu obaj ordynariusze otrzymali znaczną rekompensatę ze strony księcia Świętopełka w postaci nadań ziemi.

1282 - Pierwsza udokumentowana wzmianka umocnionej osady „Stara Łeba”, mówiąca o kilku domach po południowej stronie Jeziora Łebsko.

1283 - Pierwsza wzmianka o ogromnym sztormie, który spowodował wielkie straty w ludziach i ziemi.

historia/do_1308_r._w_granicach_pomorza_gdanskiego.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/15 07:48 przez Grzegorz Kleina