Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:historia_w_skrocie

Historia

Wybrane materiały źródłowe

Akta Łeby w Archiwum Państwowym

Archiwum Państwowe w Gdyni

93/24 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łebie 1947-1955
93/40 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łebie 1945-1950
93/220 Akta miasta Łeby 1802-1944
93/329 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łebie

Archiwum Państwowe w Szczecinie

65/205 Akta miasta Łeby [1313] 1483-1899

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

27/301 Urząd Stanu Cywilnego Łeba 1874-1911
27/467 Urząd Miejski w Łebie 1973-1990
27/468 Miejska Rada Narodowa w Łebie 1973-1990
27/565 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łebie

Łebscy ludzie /w opracowaniu/

„Łebski to ten, co nie tylko ma łeb, ale go używa do myślenia” Ernest Bryll poeta, tłumacz, krytyk filmowy, dyplomata, honorowy obywatel Łeby

Marcin von Weiher

Syn Mikołaja Weihera i nieznanej z imienia przedstawicielki rodu Romlów bądź Rohmelów urodzony w roku 1512 w Łebie.

Przeznaczony do stanu duchownego. Otrzymał niższe święcenia kapłańskie. Studiował na Uniwersytecie w Wittenberdze. Tam uczęszczał na wykłady Marcina Lutra, poznał również pierwszych przedstawicieli luteranizmu, a zwłaszcza Filipa Melanchtona. Po śmierci ojca został dziedzicem Łeby. Odziedziczony majątek pozwolił mu na kontynuowanie nauk w Bolonii. Około 1542 roku przyjął wyznanie luterańskie. Został kanonikiem kapituły przy katedrze kamieńskiej. W 1549 roku po rezygnacji kanclerza Bartłomieja Swawe z funkcji biskupa kamieńskiego został wybrany przez kapitułę katedralną jego następcą. Mimo, że stanął nominalnie na czele duchowieństwa Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego otrzymał w 1551 roku bullę prekonizacyjną od papieża Juliusza III.
Nominacja z 1551 roku może wskazywać, że z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej był uważany za katolickiego biskupa kamieńskiego. Z uwagi na to, jednak że został wybrany w 1449 roku przez kapitułę protestancką zdania na temat tego, czy był biskupem katolickim, czy ewangelickim są do dziś podzielone. Prawdopodobnie Marcin Weiher próbował w tym czasie prowadzić misję rekatolizacji Pomorza Zachodniego. W latach 1551-1556 nie starał się jednak o katolickie wyższe święcenia kapłańskie, ani o sakrę biskupią. Nie wprowadził też znaczących zmian do Ordynacji Kościelnej Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego.
Po śmierci pochowany pierwotnie w Karlinie, później staraniem rodziny Weiherów jego szczątki przeniesiono do Pucka. Po 1556 roku funkcja biskupa kamieńskiego została definitywnie sekularyzowana. Urząd biskupi stał się tytułem przedstawicieli pomorskiej dynastii Gryfitów.

Max Nitschke

Właściciel Domu Kuracyjnego (obecnie Hotel „Neptun”), jeden z pomysłodawców powstania w Łebie szkoły szybowcowej. W roku 1930 zlecił wybudowanie nieopodal Góry Łąckiej pierwszego drewnianego hangaru dla szybowców. W okresie późniejszym dobudowano kolejne obiekty i wykonano drogę dojazdową.
W okresie przedwojennym była to już poważna i prestiżowa szkoła z wybitnymi pilotami i znakomitymi osiągnięciami, znana w szerokim środowisku lotniczym nie tylko w Niemczech.

Walter Zuchors

Urodził się 1870 w Łebie. Malarz. Około 1890 roku został studentem Wilhelma Augusta Stryowskiego w Gdańsku. W latach 1893/99 studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Tam założył w 1902 roku „„Akademische Schule für Malerei” . Spędza każde lato malując z uczniami w Łebie, gdzie zmarł w 1945 roku.

Hermann Max Pechstein

(Urodził się 31 grudnia 1881 w Zwickau, zmarł 29 czerwca 1955 w Berlinie) – niemiecki malarz ekspresjonista; był także grafikiem, rzeźbiarzem i projektantem witraży. Należał do ważnych niemieckich twórców 1. połowy XX wieku, który wchodził w skład grupy Die Brücke.

W latach 1896-1900 uczył się jako malarz dekoracyjny na Staatlichen Gewerbeschule w Zwickau. Od 1900 roku uczęszczał do Szkoły Sztuki Przemysłowej. W latach 1903-1906 kontynuował studia na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie (Kunstakademie in Dresden), u Otto Gußmann'a. Tam też pobierał lekcje malarstwa ściennego i na szkle oraz układał kompozycje mozaikowe. Pod koniec studiów poznał Ericha Heckela, który wprowadził go do ekspresjonistycznej grupy Die Brücke. Po studiach wiele podróżował po Europie, co zaowocowało całym szeregiem prac, głównie malarskich. W 1911 roku poślubił Charlottę Kaprolat, a rok później rozpadła się grupa ekspresjonistów.

W czasie jednej ze swych podróży po koloniach japońskich, Pechstein dowiedział się o wybuchu I wojny światowej. Uciekł do Manili po czym powrócił do ojczyzny i został wcielony do armii. Po zakończeniu się wojny, wyruszył z Berlina w dalszą podróż. Malował we wsi Nidden, a w 1921 roku, po raz pierwszy znalazł się w Łebie, gdzie stworzył liczne obrazy i grafiki oraz poznał córkę miejscowego restauratora, Martę Möller. Jego stosunki z żoną pogarszały się. Rok później został powołany na profesora Preußische Akademie der Künste w Berlinie, a także rozwiódł się z Charlottą. Z pierwszego związku miał jednego syna, Franka. W 1923 roku jest ponownie w Łebie, gdzie poślubia Martę Möller. Z drugiego związku rodzi się syn Max Konrad.

W 1937 roku, wskutek hitlerowskiego programu oczyszczania kultury niemieckiej ze sztuki zwyrodniałej (Entartete Kunst), Pechstein zostaje wydalony z uczelni. W wyniku prześladowania awangardowych artystów w Niemczech, ucieka z Berlina do Łeby, gdzie przeżywa II wojnę światową. Są to najcięższe chwile w życiu artysty. By nie umrzeć z głodu, Pechstein namalował jedyny w swoim życiu religijny obraz, przedstawiający Matkę Boską (obecnie znajduje się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łebie[1]). Wskutek wojny, dzieła ekspresjonisty w większej części ulegają spaleniu. W 1945 roku wraca wraz z rodziną do Berlina, gdzie dostaje posadę profesora w Hochschule für Bildende Künste. W 1951 roku zostaje honorowym senatorem swojej uczelni, a rok później otrzymuje odznakę państwową - Wielki Krzyż Zasługi.

Wolfgang Ehehalt

ur.1939 w Łebie, artysta malarz. W latach 1968 - 1973 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie u prof Rudolfa Haegele. Od 1970 r. jego prace wystawiane są w kraju i za granicą. Od 1973 mieszka i pracuje jako niezależny twórca w Stuttgarcie. Jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w Niemczech, USA,Japonii i Czechach.

dr Danuta Hryniewicz

Urodziła się 29 grudnia 1914 r. w miejscowości Harbin w Mandżurii jako wnuczka zesłańca. W 1919 przyjechała z rodzicami do kraju, w 1933 ukończyła gimnazjum w Poznaniu, a 2 października 1939 roku Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Po skończeniu studiów była Danuta Hryniewicz lekarzem rejonowym drohobyckiej „obłasti”. Później, po przyjściu Niemców, wyjechała do Stubna pod Przemyślem, w 1944 do Władysławowa, siedem lat później do Białogardu, by w 1961 osiedlić się w Łebie.
Mieszkała w Łebie przy ul. Kościuszki 29 (przed tym budynkiem umieszczona jest poświęcone Jej tablica pamiatkowa).
Literatura fachowa określa Danutę Hryniewicz jako „matkę” ponów. Odtworzyła ona i ustaliła rasę psów „bardzo kudłatych, do nauczenia się wszystkiego najsposobniejszych” (1979, ks. Kluk), „złych, kudłatych i szczekliwych” (O. Kolberg), „wyjątkowo wiernych, inteligentnych, odważnych, czujnych, o bardzo dobrym węchu” (1937, Róża Żółtowska).
Zmarła 16 września 2007 r .

Antoni i Amelia Sokólscy

Po zakończeniu II Wojny światowej przenieśli się Mierestek pod Grądami (dzisiejsze województwo podlaskie)do Łeby. 11 października 2011 roku Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu „Yad Vashem” w Jerozolimie przyznał pośmiertnie Państwu Sokólskim medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata” za uratowanie w czasie wojny rodziny żydowskiej.

Jan Choroszman

ps. Zawisza (ur. 2 stycznia 1928 w Jeziorku koło Kamienia Koszyrskiego, zm. 12 kwietnia 2001) – w okresie II wojny światowej współkonstruktor i współwykonawca broni strzeleckiej wytwarzanej w leśnej rusznikarni. W latach 1943-44 członek Brygady Partyzanckiej im. Tadeusza Kościuszki. W tym okresie brał udział w konspiracyjnej produkcji broni partyzanckiej, znanej w historii pod nazwą “Pistolety Maszynowe Choroszmanów”.
Na początku lat 60 zamieszkał w Łebie. W tym czasie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie organizowało stałą ekspozycję broni wyprodukowanej w konspiracji i zleciło Choroszmanowi wykonanie trzech replik leśnych automatów.Przekazania broni do muzeum dokonano 24 sierpnia 1962 roku.

Henryk Stępiński

(ur. 11 listopada 1908 w Parznie koło Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 27 maja 1979 w Łebie), polski działacz turystyczny.
Ukończył średnią szkołę handlową w Piotrkowie Trybunalskim oraz kurs rybaka-ichtiologa. W tym zawodzie pracował do wybuchu II wojny światowej w Parznie. W 1941 został wywieziony na roboty przymusowe w okolice Płotów (późniejsze województwo szczecińskie). Po wojnie pracował w gospodarstwie rybackim w Łodzi, w latach 1948-1951 w gospodarstwie rybackim w Bobrowie koło Złocieńca. W 1951 został dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku, w 1969 przeszedł na analogiczne stanowisko w Łebie.
Był aktywnym działaczem turystycznym. W połowie lat 50. zainicjował działalność koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Czaplinku, przy którym zorganizował aktywną działalność turystyki kajakowej, liczne spływy, wczasy. Po nadaniu kołu statusu oddziału PTTK Stępiński był jego prezesem w latach 1960-1969, a w 1969 otrzymał tytuł prezesa honorowego.
Zmarł w Łebie i tu został pochowany. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką PTTK.

Edmund Nikowski

(ur. 1915 w Düsseldorfie, zm. 21 lipca 1989) – od 1947 r. mieszkaniec Łeby. Poseł na Sejm PRL V kadencji (w 1969 uzyskał mandat posła V kadencji z okręgu Gdynia. Zasiadał w Komisjach Gospodarki Morskiej i Żeglugi oraz Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego).

Andrzej Urbańczyk

ur. 1 marca 1936 w Warszawie,mieszkaniec miasta Łeby, polski żeglarz i pisarz, kapitan jachtowy, najbardziej znany z odbywania samotnych rejsów po całym świecie, autor ponad 50 książek, wydanych w ponadmilionowym nakładzie i przetłumaczonych na 7 języków.Wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako światowy rekordzista w samotnych rejsach z liczbą ponad 75 000 mil morskich przepłyniętych samotnie. Jako jedyny Polak przepłynął ponad 120 tys. mil pod żaglami na wszystkich oceanach. W samotnych rejsach spędził łącznie 750 dni. W 2003 otrzymał nagrodę Kolosa za wyczyn roku, rejs tratwą przez Pacyfik i pobicie rekordu wszechczasów długości rejsu na tratwie.
W dniach 28 sierpnia - 7 września 1957 Kapitan Andrzej Urbańczyk razem z Stanisławem Kostką, Jerzym Fischbachem i Czesławem Breitem tratwą „Nord” przepłynęli z Łeby na wyspę Lilla Karlsö w Szwecji. Dla upamiętnienia wyprawy nazwę „Nabrzeże Świerkowej Tratwy - Nord” 12 września 2003 nadano nabrzeżu Portu Jachtowego w Łebie. Nazwa „Nord” (z dodatkiem kolejnych liczb) nadawana jest kolejnym jachtom kapitana Urbańczyka.
Debiutował w wieku lat jedenastu, na łamach czasopisma Świat Przygód[1]. Napisał setki artykułów prasowych, w tym wiele, jako Andrew Urbanczyk, do prestiżowego pisma Latitude 38. W Polsce publikował m in. w czasopismach Morze, Żagle i Młody Technik. Jest również autorem opowiadań science-fiction. Znany jest także jako kompozytor i autor słów szant i piosenek. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jan Szomburg

Jan Szomburg (ur. 4 lipca 1951 w Łebie) – polski ekonomista, publicysta, prezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Urodził się w Łebie w rodzinie latarnika. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora w zakresie ekonomii, specjalizując się w ekonomice i organizacja transportu morskiego[2]. Pracował jako asystent i adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. W 1980 przystąpił do „Solidarności”.
Należał do środowiska gdańskich liberałów i działaczy KLD. W 1989 był założycielem i został prezesem zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Na początku lat 90. pełnił funkcję doradcy ministra przekształceń własnościowych. W okresie rządu Jerzego Buzka zajmował stanowisko przewodniczącego Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Obejmował różne funkcje w radach nadzorczych banków, został też dyrektorem Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej.
W 1999 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Karl Grenzler

Urodzony w 1954 r. w Łebie (Karol Grenczyk ?). Absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kustosz biblioteczny, kierownik Biblioteki Instytutu Geografii UJ, Diplom-Bibliothekar w Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliothek w Soest, nastepnie w Gustav-Lübcke-Museum w Hamm.
Zajmuje sie tłumaczeniami polsko-niemieckimi i niemiecko-polskimi, przede wszystkim poezji. Członek Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie, Związku Literatów Polskich oraz Lübecker Autorenkreis w Lubece. Autor dwujęzycznych zbiorków: „Czarny księżyc” (2004) i „Moje anioły” (2007) oraz prozy „Podobno jestem psem” (2009).

Andrzej Miszczak

ur. 1951 zm. 2005, rzeźbiarz, poeta. W Łebie zamieszkał wraz z rodzicami jako kilkunastoletni chłopiec. Artystyczne zainteresowania rozwijać zaczął od 1975 roku. W 1990 roku wybudował w Łebie Dom Pracy Twórczej „Oaza”. Próbował sił w malarstwie i poezji. W 1995 roku nakładem wydawnictwa Internationaler Literatur und Liryk Verlag w Wiedniu ukazała się „Antologia” (Band 23), na którą złożyły się utwory siedmiu autorów: Niemców, Austriaków i pomiędzy nimi Andrzeja Miszczaka. Miszczak zamieścił w niej 7 swoich wierszy, m.in.: „Narodziny”, „Samotnia”, „Sumienie”, „Ekstaza”, „Natchnienie”.

Piotr Pelczar

ur. 8.07.1954 w Gdyni, lekarz specjalista medycyny rodzinnej i organizacji ochrony zdrowia. Działacz filatelistyczny. Członek Komisji Całostek ZG PZF (1988). Członek Association Internationale des Journalistes Philateliques AIJP od 1993. Aspirant sędziowski od 1986, sędzia III klasy od 1994. Ekspert PZF ds. całostek polskich od 1994. Od 2009 rozszerzony zakres uprawnień eksperta na wszystkie całostki i formularze korespondencyjne ziem polskich.Członek Kapituły Medalu „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1995). Znany publicysta w prasie filatelistycznej, szczególnie w zakresie całostek pocztowych. Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1987) i odznaką 100 lat Filatelistyki Polskiej (1993), Brązową (1993) i Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2010).

Joanna Szczerbic

mieszkanka Łeby, ur. 13 czerwca 1941 w Staszkowie – polska aktorka. W 1963 ukończyła Studia na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.Aktorka Teatru Powszechnego w Łodzi i Teatru Polskiego w Poznaniu. Najważniejsze role filmowe: Mansarda (1963), Agnieszka 46 (1964), Gorąca linia (1965, Jutro Meksyk (1965), Bariera (1966), Żywot Mateusza (1967), Ręce do góry (1967), Stajnia na Salvatorze (1967), Dialog 20-40-60 (Dialóg 20-40-60, 1968), Wrzask (The Shout, 1978),Najlepszą zemstą jest sukces (Success Is the Best Revenge, 1984. Zmarła8 marca 2014 r. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Urszula i Henryk Rudykowie

Mieszkańcy miasta Łeby gdzie założyli teatr lalek „Henrula”. Wczesniej pracowali w teatrach m.in. we Wrocławiu, Opolu, Poznaniu i Zielonej Górze. Henryk Rudyk był scenografem filmu „Akademia pana Kleksa”. Wspólnie z żoną zaprojektował lalki do filmu „Pan Kleks w kosmosie”.

Kazimierz Kleina

ur. 21.02.1958 w Sierakowicach. Z wykształcenia ekonomista i historyk. Senator IV kadencji, poseł V kadencji, senator VII kadencji, senator VIII kadencji. Pełnił funkcje Burmistrza Miasta Łeby, Wojewody Słupskiego, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. Wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania”. Był członkiem Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. Działacz Katolickiego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga. W latach 2002 – 2007 był członkiem Rady Fundatorów Uniwersytetu Kaszubskiego. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej RP.

ks Zenon Myszk

ur.1960 r., Dziekan dekanatu Łeba. Od 8 listopada 2008 r. Prezes Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

dr hab. inż. Kazimierz Burzyński

pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, zatrudniony Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Ladowej i Środowiska, specjalista w zakresie hydrauliki wód podziemnych i hydromechaniki. Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łebie.

Maria Konkol

ur. 4.05.1959 r. w Łęczycach. Od 1985 r. jest dyrektorką Biblioteki Miejskiej w Łebie. Jest inspiratorką większości działań kulturalnych w Łebie takich jak: spotkania biblioteczne, koncerty, wernisaże czy akcje plastyczne. Jej autorską inicjatywą jest Festiwal Dorsza („Pomuchel”) oraz „Odpust w Zaczarowanym Mieście”.

Arkadiusz Puchacz

Ratownik Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia społecznego odznaczony dwukrotnie Medalem „Za Ofiarność i Odwagę”.

Jenifer Kęsik

ur.21 września 1988 r. w Gdyni w Gdyni, windsurferka , mieszkanka Łeby, jako juniorka reprezentowała ŁKŻ w Łebie w roku 2002 zdobywa 2 miejsce w kategorii kobiet na Mistrzostwach Polski w klasie Funboard, 10 miejsce w kategorii kobiet w Pucharze Europy w Formule Windsurfing. W Generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w Formule Windsurfing zajmuje 5 miejsce w kategorii kobiet.
W roku 2003 zdobywa 12 miejsce w Pucharze Świata w Formule Windsurfing w kategorii kobiet, 2 miejsce na Mistrzostwach Polski w klasie Funboard w kategorii kobiet, Mistrzostwo Polski Juniorek w klasie Funboard, 2 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek w klasie Formuła Windsurfing i Puchar Polski A w klasie Funboard.
Pierwsze miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Formuły Windsurfing, Christchurch 2005. Członek Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej RS:X w latach 2006-2008. Zdobyła 9 miejsce w RS:X World Tour „Kieler Woche” (Kilonia 2000).Asystentka Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Londyn 2012.

br Andrzej Baranowski SAC

ur. w Łebie, Pallotyn,misjonarz pracujący w Yangdeogwon w Korei Południowej (Centrum Miłosierdzia Bożego).

Wiesław Kowalski

(ur. 10 październik 1955 r. w Łebie) aktor, absolwent Studia Wokalno-Aktorskiego im.D.Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Teatr na Barce w Bydgoszczy, grał role w 17 sztukach teatralnych, serialach („Mały Londyn”, „Na Wspólnej”, „Samo Życie” , „Klan”, „Plebania”), dokumentach fabularyzowanych i produkcjach niezależnych.

Hanna Stoltman

urodzona w Łebie. Poetka, malarka, dekoratorka, instruktor plastyki w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie. W 1998 roku została laureatką nagrody Ministra Kultury i Sztuki za działalność artystyczną. W 2002 roku otrzymała II nagrodę Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Białowieża 2002.

Kalendarium

do 1308 r. w granicach Pomorza Gdańskiego

1282 - Pierwsza udokumentowana wz
mianka umocnionej osady „Stara Łeba”, mówiąca o kilku domach po południowej stronie Jeziora Łebsko. Wśród miejsc, które miały obowiązek płacić dziesięcinę dla kasztelanii w Gardnie wymieniono „Choscosca Molendino”. W tej osadzie miał się znajdować najstarszy udokumentowany młyn wodny na ziemi lęborskiej.

1283 - Pierwsza wzmianka o ogromnym sztormie, który spowodował wielkie straty w ludziach i ziemi.

od 1308 do 1466 w granicach Zakonu Krzyżackiego

1357 Hinrich Fleminck (sołtys Lebemunde)

1373 Dietrich von Weiher

1389 Nikolaus von Weiher

1308 - Ziemie Gdańska i Lęborska (z Łebą) dostały się z pomocą miejscowego rodu Święców w ręce Zakonu Krzyżackiego.

1357 - 8 lipca Łeba otrzymała z rąk gdańskiego komtura Zakonu Wilhelma von Baldersheima i za przyzwoleniem Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode, lubeckie prawo miejskie. Zasadźcą (sołtysem) miasta został Henryk Fleming.

Wielki Mistrz Winrych von Kniprode

Wielki Mistrz Winrych von Kniprode

1360 - Zakon ustanawia herb miasta

1361 - Przepędzeni z Gotlandii przez króla Danii piraci próbowali znaleźć schronienie u ujścia rzeki Łeby.

1373 - Od władzy odsunięty został Henryk Fleming. Od tego czasu Łeba stała się praktycznie miastem von Weiherów, najbogatszego rodu rycerskiego Ziemi Lęborskiej.

1377 - Pierwsza wzmianka o radzie miejskiej Łeby. Kancelaria miejska posługiwała się już własną pieczęcią. W jej otoku znajdował się napis +S CIVITATIS: DE LEBEMVNDE+, w polu pieczęci na wczesnogotyckiej tarczy ozdobionej trzema gałązkami laurowymi znajdował się wizerunek rybogryfa zwróconego w lewo. tj. pół orła z otwartym dziobem i rozwartymi łapami. tułów ptaka. ale bez skrzydeł przechodził w korpus jesiotra z wyraźnie zaznaczoną parą płetw i ogonem. U nasady górnej płetwy jesiotra osadzony był krzyż.

1396 17 styczeń Potężny sztorm. Nastąpiło przerwanie wydm

1400 - Wzniesiono pierwszy kościół (niektóre źródła mówią o jego istnieniu już pod koniec XIII w.). W mieście istniały już: ratusz. nowy młyn wiatraczny oraz szpital św. Ducha. Ponadto były: trzy ławy rzeźnickie,48 ogrodów, a także łodzie rybackie. Podstawą utrzymania mieszkańców były uprawa roli i rybołówstwo. Miejscowi kupcy nie zdołali samodzielnie wejść na szlaki handlu morskiego i mimo iż byli w posiadaniu własnych niewielkich statków, kooperowali z kupcami z Gdańska lub też prowadzili handel na ich rachunek.

1409 23 sierpnia - trzęsienie ziemi na obszarze od Mazur do Lubeki. Trwało „trzy ojczenasz” jak czytamy w kronikach

1441 14-15 październik Potężny sztorm. Nastąpiło przerwanie wydm

1455 Kazimierz Jagiellończyk oddaje książętom zachodniopomorskim władzę nad ziemiami lęborską i bytowską „do wiernych rąk”. Miał to być depozyt w perspektywicznym planie zjednoczenia całego Pomorza z Polską

1457 - 6 luty - w Łebie pojmano Marcina Kogge , kupca i armatora - opozycjonistę Tajnej Rady Związku Pruskiego. Po torturach i krótkim procesie w Pucku został ścięty na Długim Targu w Gdańsku 17 lutego 1457

1466 II pokój toruński stawia książąt pomorskich w rzędzie sojuszników Polski,wiążąc ich z królami polskimi w sposób przypominający zależność lenną.

1467 28 styczeń Kolejny potężny sztorm. Nastąpiło przerwanie wydm

od 1466 do 1637 we władaniu Książąt Zachodniopomorskich (lenno Polski)

Burmistrzowie Miasta

1483 Martin Klinkebeil
1487 Lüdemann
1507 Philipp
1522 Hans Moler
1524 Martin Dobbes
1530 Gregor Hartmann
1533 Gregor Nesse
1539 Matz Lange
1542 Martin Setzke
1550 Matthias Setzke lub Zetzke)
1568 - 1578 Martin Drewke
Jakob Hartmann
Kasper Bretzlaff
1579 - 1586 Martin Driffe (lub Drefke)
1587 - 1623 Jerimias Setzke
Michael Setzke
Lorenz Zielke
1624 Jürgen Zetzke
1630 - 1637 Martin Ellerholt


1483 - Pierwsza imienna wzmianka łebskiego burmistrza Martina Klinkebeyla (Klingbeila). Rodzina Klingbeilów żyła w Łebie do 1945r.

Księga miejska Łeby prowadzona w latach 1483-1785 (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
1497 15 września Najsilniejszy ze sztormów które niszczyły Łebę. Rzeka wymyła sobie nowe koryto i przerzuciła bieg na wschód od miasta . Po tej powodzi książę Weyher przeniósł swoją siedzibę z okolic Łeby nad jez. Sarbsko, na teren dawnego wczesnohistorycznego grodziska,leżący poza zasięgiem wód powodziowych.

1498 - Klaus Wejher zburzył swój zamek obronny - siedzibę rodu Wejherów . Swój nowy zamek zlokalizował na terenach położonych wyżej , znajdujących się na wschód od ujścia rzeki Łeby do morza. Zamek był otoczony fosa wypełnioną woda i spełniał również funkcje obronne. Miejsce to nazwał Neuhof czyli nowy dwór. Wejher wybudował w tym miejscu również kaplicę dziękczynną (miejsce to nazywano Jerozolimą).

1499 - Powstanie pierwszego kodeksu rybołówstwa dla Łeby.

1521 - Pierwsza wzmianka o Reformacji w Łebie.

1526 Uregulowanie stosunku prawnego ziemi lęborskiej do Polski na zasadzie lenna dziedzicznego.

1539

Fragment mapy Carta Marina, autorstwa szwedzkiego duchownego Olausa Magnusa (1539)

Fragment mapy Carta Marina, autorstwa szwedzkiego duchownego Olausa Magnusa (1539)

1558 - 11 stycznia ogromny sztorm spowodował w mieście wielkie zniszczenia, że mieszkańcy zdecydowali o przeniesieniu swoich siedzib na drugi brzeg rzeki, dwa kilometry na południowy wschód od poprzedniego miejsca. Do budowy nowych domów użyto częściowo materiałów z rozbiórki zniszczonych budynków. Dzwon kościelny, który zabrano, wpada podczas przeprawy do rzeki. Od tego czasu znane podanie mówi, iż ostrzega on swoim biciem mieszkańców Łeby przed grożącym im niebezpieczeństwem.

1568 - Łeba została wymieniona i opisana jako port w tzw. Duńskiej Księdze Morskiej, swoistym podręczniku nawigacji dla floty handlowej.

1570 - Kolejny wielki sztorm zmusił mieszkańców pozostałych jeszcze w Starej Łebie do jej opuszczenia i przeniesienia swych siedzib na drugi brzeg rzeki. Tym samym ostatni łebianie opuścili Starą Łebę.

1591 - Rozpoczęto z pomocą księcia Jana Fryderyka budowę nowego kościoła. którą ukończono w rok później.

1618

Łeba na mapie Eilhardusa Lubinusa „NOVA ILLUSTRISSIMI PRINCIPATUS POMERANIÆ DESCRIPTIO cum adjunctà Principum Genealogià et Principum veris et potiorum Urbium imaginibus et Nobilium insignibus” (1618)

1628 - Rada Miejska wraz z ks. Weyherem, właścicielem Nowęcina, złożyła na ręce ks. Bogusława XIV meldunek o zamuleniu ujścia Łeby i zagrożeniu bytu mieszkańców. Meldunek nie wywołał żadnej reakcji.

Mapa Księstwa Pomorskiego Joannesa Janssoniusa z 1633 r.

Mapa Księstwa Pomorskiego Joannesa Janssoniusa z 1633 r.

od 1637 do 1657 w granicach Prus Królewskich

Burmistrzowie Miasta

1637 - 1639 Martin Ellerholt
1642 Friedrich Bienwald
1653 - 1657 Moldenhauer


1637 - po śmierci ostatniego z książąt pomorskich, Bogusława XIV zgodnie z aktem gdańskim, ziemia lęborska została włączona bezpośrednio do Polski i pod względem prawnym zunifikowana z Prusami Królewskimi.Władztwo to trwało zaledwie 20 lat, a jednak zaznaczyło się w życiu miasta. Łeba za czasów Władysława IV uzyskała potwierdzenie wszystkich dawnych ordynacji i przywilejów.

od 1657 do 1772 pod władaniem Branderburgii (lenno Polski)

Burmistrzowie Miasta

1657 - 1662 Moldenhauer
1663 Zielke
1684 - 1688 Georg Bunke
1688 - 1712 Nikolaus Lars
Wahl
Corssen
Bunke
1713 Gottfried Laars


1657 - Król Jan Kazimierz, dążąc do rozerwania przymierza Brandenburgii ze Szwedami,mocą układu w Welawie oddał Fryderykowi Wilhelmowi, elektorowi
brandenburskiemu, powiat lęborski w lenno z obowiązkiem składania z nich hołdu Koronie. Hołdy były traktowane jako formalnóść. Za panowania Sasów zaniechano ich w ogóle.

1662 - Margrabia brandenburski Fryderyk Wilhelm przedstawił projekt wybudowania w Łebie portu handlowego. Z powodu oczekiwanych wysokich kosztów przedsięwzięcia i usytuowanie Łeby na gospodarczo mało aktywnym terenie, został on jednak już wkrótce zarzucony.
- zachowały się dokumenty stwierdzające zagrożenie miasta Łeby ze strony zbliżających się od zachodu lotnych piasków

1682 - 10 lipca rozpętała się nad miastem silna burza. Od uderzenia pioruna zapalił się dach kościoła. Kościół oraz 30 domostw spłonęło, „do przyciesi” (podstawy belek). Podczas kolejnych wielkich pożarów w latach 1688, 1717 i 1774 spłonęło doszczętnie kolejno 28, 10 oraz ponownie 10 domów.

1683 - Nikolaus Ernst von Natzmer ówczesny kolator kościoła w Łebie sprowadził budowniczego z Gdańska
i już wkrótce powstał nowy kościół, nieco szerszy i wyższy od poprzedniego z uratowanym z pożogi ołtarzem ze starego kościoła.

1684 - Natzmer, podjął starania o obwałowanie brzegów jeziora i rzeki Łeby, ale mieszczanie łebscy założyli sprzeciw. Orientowali się dobrze, że wylewy jeziora i rzeki były dla miasta znacznie mniej niebezpieczne niż fale sztormowe Bałtyku po przerwaniu ochronnego pasa wydm. Wały obrzeżające jezioro i rzekę byłyby tamą, utrudniającą odpływ wód morskich.
- Georg Buncke od 1684 do 1688 Burmistrz Łeby zleca budowę kanału wodnego pierwszego „wodociągu„ dla miasta. Wąski rów przebiegał od Jeziora Sarbsko ,środkiem obecnej ulicy Kościuszki i wpadał do kanału Chełst. Obie strony kanału połączone były kładkami dla pieszych.

1688 Kolejny wielki pożar w Łebie

1742

Łeba i okolice na mapie „Seconde Carte des Courones do Nord qui Comprend le Royaume de Danmark (I.Covens, C. Mortier, Amsterdam 1742)

1753 - powstały plany utworzenia w pobliżu Łeby, nad Jeziorem Sarbsko, żydowskiego miasta. Pomysł ten narodził się w Kamerze Wojny i Domen (niem. Kriegs- und Domänenkammer), której od roku 1730 podlegali wszyscy zamieszkali na Pomorzu Żydzi. Założenie takiego miasta miało zapewnić schronienie tym Żydom, którzy nie uzyskali pozwolenia na zamieszkanie w innych miastach. Procesy cywilne w mieście miały podlegać rabinom oraz przewodniczącym gminy, natomiast za procesy karne miały być odpowiedzialne lokalne sądy. Propozycję zmniejszenia liczby ludności żydowskiej, przede wszystkim w mniejszych miasteczkach, szczególnie popierał urzędnik ds. finansowych (niem. Kammerrat), Bühring, jak również urzędnik ds. wojennych (niem. Kriegsrat), Uhl. Również starszyzna żydowska, zgromadzona na posiedzeniu z okazji odbywających się we Frankfurcie nad Odrą targów, odniosła się do tych planów pozytywnie. Przeciwny był natomiast urzędnik wojskowy, Culemann. Uważał on, że Żydzi nie będą w stanie zatroszczyć się o porządek i dyscyplinę w takiej autonomicznej gminie. Miał on również obiekcje co do lokalizacji miasta, która jego zdaniem nie przyniosłaby korzyści dla wzmożonego handlu z Polską i Gdańskiem. W kwestii budowy miasta zasięgnięto też rady rzeczoznawcy. Był nim właściciel terenu na którym miało powstać miasto, pułkownik von Weiher, z którym kontaktował się urzędnik ds. administracyjnych (niem. Amtsrat), Hackebeck. Wg opinii von Weihera, na obszarze tym występowała wyłącznie woda oraz piasek, konieczne byłoby zatem sprowadzanie materiałów budowlanych z daleka. Rząd Berliński popierał plan budowy miasta, dopóki na drodze nie stanęły kwestie finansowe, cała inwestycja bowiem, będąca rodzajem wewnętrznej kolonizacji, miała być przeprowadzona bez naruszania budżetu rządu. Wprawdzie istniały już wówczas podobne kolonie, których mieszkańców w początkowej fazie osiedlania się i urbanizacji Fryderyk II okazyjnie wspierał finansowo, w tym przypadku jednak mieszkańcami miasta mieli być Żydzi, którzy nie posiadali przywilejów, a więc również wystarczających źródeł dochodów, w żaden więc sposób nie zdołaliby oni zebrać całej potrzebnej sumy. Urzędnicy z Izby Pomorskiej (niem. Pommersche Kammer) liczyli co prawda na to, że do miasta przeniosą się także zamożni Żydzi, ale nie ma żadnych dowodów na to, że udało się pozyskać jakiś chętnych. Pomijając jednak wszystkie te utrudnienia, tym co przesądziło o porzuceniu planów budowy miasta było w rzeczywistości antyżydowskie nastawienie Fryderyka II. Doszedł on bowiem do wniosku, że powiększanie się liczby ludności żydowskiej przynosi wyznawcom chrześcijaństwa same szkody. Ponieważ wielu Żydów utrzymywało się z lichwy, a stwierdzono również w tej społeczności występowanie największej liczby oszustów i złodziei, założenie miasta wyłącznie żydowskiego naraziłoby na szwank wymianę handlową z Gdańskiem, jaką prowadzili chrześcijańscy kupcy oraz fabrykanci, co całkowicie pozbawiłoby ich środków do życia. Mimo podejmowanych przez Izbę Pomorską prób przekonania króla do zmiany zdania, dnia 14 lipca 1754 roku ostatecznie odrzucił on plan budowy żydowskiego miasta /wg www.sztetl.org.pl/,

1762 - Fryderyk Wielki jeszcze podczas trwania wojny siedmioletniej , w roku 1762, powziął zamiar powołania komisji specjalnej, której zadaniem miała być powojenna odbudowa kraju. Program nosił francuską nazwę „Retablissement”. Przewidywał doraźną pomoc ludności w postaci żywności, zboża siewnego, bydła i drewna na odbudowę zniszczonych zagród. Podjęto przerwany wybuchem wojny program pozyskiwania użytków rolnych na terenach podmokłych i regulacji rzek w celu uczynienia ich spławnymi oraz budowy kanałów.
Na realizatora tego programu w Nowej Marchii i na Pomorza w randze generalnego dyrektora król powołał swego zdolnego oficera służby zaopatrzenia, zajmującego się w latach wojny siedmioletniej zakupem koni i paszy, Franza Balthasara Schönberga von Brenckenhoffa, mianując go 15 grudnia 1762 szefem komisji specjalnej do spraw odbudowy Nowej Marchii i Pomorza podległej centrum rządowemu w Berlinie – Generalnemu Dyrektorium.

1769 W ramach zarządzonego przez Fryderyka Wielkiego przeprowadzenia na wielką skalę prac nad regulacją stosunków wodnych na Pomorzu uregulowano koryto rzeki Łeby. Wykonano również sieć kanałów melioracyjnych, które odwodniły bagna, sąsiadujące z jeziorami.

od 1772 do 1871 w granicach Prus

Burmistrzowie Miasta 1786 Wilke
1810 Mampe
1821 Böhme
1822 Fleischer
1827 F. Milbrot
1845 Plath
1849 Sassenhagen
1868 - 1878 Eduard Woedtke

Kalendarium 1772 w czasie pierwszego rozbioru Polski, mocą traktatu warszawskiego, Prusy zagarnęły całe województwo pomorskie, a więc i powiat lęborski.

1774 wielki pożar w Łebie

1777 - rząd pruski w Berlinie podjął kolejną próbę zbudowania w Łebie portu handlowego i wojennego. Franz Balthasar Schönberg von Brenckenhoff otrzymał za zadanie zmeliorowanie bagnistej doliny rzeki Łeby, a także budowę portu na Jeziorze Łebsko. Wykopano przez wydmy kanał wodny mający długość 1000 i szerokość 30 metrów.
4 marca - zalanie przedpola Łeby i okolicznych wsi przez wody jeziora Łebsko na skutek wdarcia się wód morskich przez wykonany kanał.Był to jeden z nieudanych projektów tego zaufanego urzędnika Fryderyka Wielkiego.
21 maja 1780 roku Franz Balthazar Schönberg von Brenckenhoff umiera . Tuż po jego śmierci ujawniono „defekt” w Królewskiej Kasie Melioracyjnej, czyli niedobór gotówki w wysokości 100 tys. talarów. W następstwie tego Fryderyk II zarządził zarekwirowanie jego dóbr.

1779 1 marca - wysoka fala (tsunami) zalała część Łeby i osadziła statek z portu na lądzie. W Kołobrzegu, trzy godziny później, wody Bałtyku oddaliły się i odsłoniło się dno morza.

1780 - W tym roku Łeba miała 997 mieszkańców. Liczba ta potroiła się w ciągu następnych stu lat; w 1816 było ich 627, a w 1880 już 1333. Cechą charakterystyczną dla Łeby było, iż wśród jej mieszkańców zawsze przeważały kobiety - czasami nawet o 20%. Wynikało to głównie z niebezpieczeństw pracy na morzu. Ciężko walczący o swój byt mieszkańcy musieli stawiać czoła nie tylko przeciwieństwom natury, ale i nękającej ich biedzie. Plan osiedlania rodzin pochodzenia żydowskiego w celu ożywienia gospodarczego Łeby nie powiódł się (tak też stało się zresztą na całym Pomorzu), ponieważ przybysze woleli uprawiać korzystniejszy handel
w większych miastach.

1783 - zasypanie kanału Brenkenhofa

1784 Łeba liczy sobie tylko 497 mieszkańców.

1843 - Rozpoczęto budowę drogi Łeba - Lębork.

1847 - Podczas wielkiego głodu. król Fryderyk Wilhelm IV ofiarował 4000 talarów na prace publiczne, aby dać głodującym okazję do zarobku. W ramach tych prac ukończono północny odcinek szosy Łeba -Lębork.

1850 - Zniesiono nabożeństwa w języku polskim.
- wybudowano cmentarz przy ul. Parkowej,

1855 zasypanie kanału wodnego zaopatrującego miasta w wodę (obecna ul. Kościuszki)

1856 - powstaje Towarzystwo Śpiewacze „Mänergesangverein Concordia Leba 1856”.

1858 - Friedrich Lawrenz wykonuje chrzcielnicę dla kościoła stanowiącą do dziś jego ozdobę.

1860 - Łeba osiągnęła najlepsze wyniki handlowe w swej historii: 93 statki wpłynęły i wypłynęły z portu.
Po ukończeniu budowy linii kolejowej łączącej Szczecin z Gdańskiem, w latach 1873-79 zawinęło do łebskiego portu zaledwie (!) 16 statków. Rok 1879 był ostatnim rokiem funkcjonowania portu handlowego w Łebie. Kościół łebski otrzymał ze składek parafian trzy nowe dzwony. które do dziś wzywają wiernych na msze.

1865 - Łebscy rybacy założyli morską stację ratunkową, która funkcjonuje pod egidą państwa do dziś. Swoją pierwszą łódź motorową otrzymała ona dopiero w 1938 roku.

1869 - zakończenie budowy drogi Łeba-Lębork

od 1871 do 1945 w granicach rzeszy Niemieckiej (Prowincja Pomorze)

Burmistrzowie Miasta 1878 - 1884 Friedrich Pardeyke
1884 - 1889 Gustav Leusch
1889 - 1898 Karl Haake
1898 - 1910 Paul Gaedtke
1911 Manohr
1911 Paul Brinkmann
1911 - 1915 Otto Scherler
1916 - 1933 Ernst Horn
1934 - 1937 Armin Zimmermann (odwołany z funkcji 5 marca 1937 r.)
1937 - 1943 Paul Jeske (Burmistrz Miasta do czasu powołania do Wehrmachtu w roku 1943)
1943 - 1945 Post
marzec - sierpień 1945 Richard Knoop
Emil Wegener
Franz Klingbeil
maj 1945…… Michał Gołębski (pełnomocnik polskich władz)

Kalendarium 1884 - Rozpoczęto prace przy ujściu rzeki Łeby do morza (budowa mola wschodniego), które zakończono w 1890 roku. Ponadto wykopano kanał przepływający dziś przez centrum miasta.

1889 - Dzięki pracom przy ujściu rzeki Łeby i wykopaniu kanału powstała możliwość otwarcia w Łebie portu-bazy dla rybołówstwa dalekomorskiego.

1899 1 listopada - po długich staraniach Łeba otrzymała wreszcie upragnione połączenie kolejowe.

1902 zbudowano drogę bitą Łeba-Nowęcin

Kartka pocztowa - Łeba , 1902 r.

1903 - początek budowy dzielnicy willowej w Łebie
- 5 maja osiada na mieliźnie ok.5 kilometrów na wschód od Łeby szwedzki statek „Neptun”. Załoga składająca się z czterech osób została wyratowana przez łódź ratowniczą z Łeby, a to co pozostało z okrętu i ładunku zakupił Maksymilian Nitschke

1904 7 grudnia - odnotowano wstrząsy na południowym i zachodnim Bałtyku. Na lądzie wystąpiły pęknięcia budynków

1905

Prowincja Pomorze 1905

Prowincja Pomorze 1905

1906 - Początek budowy Domu Kuracyjnego „Neptun”. Kamień węgielny został wmurowany latem 1906 roku przez inwestora, barona Herberta von Massowa.

1907 - 11 lipca ,wizyta niemieckiego pancernika „Schwaben” na redzie portu w Łebie. Statek wybudowano w 1901 roku, posiadał cztery działa artylerii głównej, kaliber 240 mm i 12 tys. ton wyporności.
- 23 września nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu Hotelu „Neptun”
- w okolicach Nowęcina znaleziono grobowce do składania urn sprzed 3000 lat.

1908 15 listopada - Utworzenie Związku Młodzieży Żeńskiej (Jungfraenverein) w Łebie. Z tej okazji małżonka cesarza przekazała na cele Związku 300 marek oraz obraz.

Wydma Mampe (Mampe Dune) (1908)

1909

Drewniany most na kanale Chełst {1909}

1910 - rozwój rybołówstwa,żeglugi i przemysłu a także fakt ,że Łeba stała się modnym kąpieliskiem nadmorskim i ośrodkiem wypoczynkowym powoduje napływ mieszkańców. W 1910 r. miasto miało już 1382 mieszkańców stałych.
- rozpoczęto budowę cmentarza przy ul. Nowęcińskiej wraz z kaplica cmentarna,

1911 28 stycznia - Uroczyste obchody 25-lecia Związku Kombatantów (Kriegerverein) w Łebie.
06 luty - Na skutek silnego sztormu znacznemu zniszczeniu uległa wydma, na której był posadowiony Dom Kuracyjny. Po trzech tygodniach specjalna komisja zamknęła obiekt z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia.
02 marca - Utworzenie straży pożarnej w Łebie. (Nie była to straż w pełni dobrowolna, gdyż obok ochotników, strażaków powoływano nakazem administracyjnym z obowiązkowym stawiennictwem do każdego pożaru.
03 kwietnia - niezwykle silny sztorm wyrzucił na miejscowe plaże dwa szkunery; holenderski „Besnowa” i szwedzki „Miranda”. Z wyjątkiem kapitana „Mirandy” załogi obu żaglowców zostały uratowane. Poza tym na głębokich wodach w pobliżu miasta zatonął wraz z całą załogą szkuner z Travemünde „Hermine”
27 czerwca - Lęborskie Stowarzyszenie Koloni Letnich postanowiło corocznie latem wysyłać do Łeby 30 dziewcząt i 30 chłopców. Specjalnie na ten cel urządzono pawilon plażowy

1912 27 maja - W świeżo wyremontowanym kościele św. Mikołaja dokonano poświęcenia nowych organów
grudzień - silny wstrząs sejsmiczny w okolicy Łeby i Smołdzina

1913 27 lutego - właściciel hotelu w centrum miasta (obecnie Kościuszki 66), Max Nitschke nabył za symboliczną opłatą Dom Kuracyjny „Neptun” po czym przystępuje do zabezpieczenia wydmy,
16 lipca - W miejsce osobnych kąpielisk dla kobiet i mężczyzn, utworzono kąpielisko rodzinne (niem. Familienbad)

1914

Kurhaus - widok od strony wschodniej (1914)

1921 23 stycznia - morze wyrzuciło na mieliznę na wschód od Łeby barkę „Oldenfelde” z Hamburga. Miała pojemność 789 BRT, czyli tyle, ile teraz ma 5-7 średniej wielkości kutrów rybackich.Pozostałości barki morze odsłoniło w grudniu 2010 r.

- Wielu artystów zaczęło odkrywać piękno Łeby i jej okolic: „W kwietniu. tylko z najniezbędniejszymi rzeczami w plecaku. samotnie udałem się na poszukiwania. Zgodnie z mapą Pomorza Wschodniego odszukałem podobną kurońskiej mierzeję, pomiędzy Jeziorem Łebsko, a Bałtykiem. Pieszo przewędrowałem wybrzeżem. maszerując na zachód. Stałą kwaterę postanowiłem ostatecznie założyć w Łebie. Przez następne lata wytrwałem tu i nigdy tego nie żałowałem. Nauczyłem się nie tylko cenić to wybrzeże, lecz również je pokochałem…” - wspominał Max Pechstein, ekspresjonista z grupy „Die Brucke”. Max Pechstein cenił nie tylko tutejszy krajobraz. Ożenił się z Martą Mueller, córką właściciela hotelu i pozostał w Łebie aż do okresu po zakończeniu II Wojny Światowej. Ostatnim powstałym tu dziełem jest znany obraz Matki Boskiej Orędowniczki, który po odrestaurowaniu na powrót znalazł się w miejscowym kościele. Nie tylko malarze, lecz także i rozwijający się w tym czasie przemysł filmowy upodobał sobie Łebę. W mieście i okolicy powstało wiele filmów. Najbardziej znaną okazała się ekranizacja powieści Teodora Fontane „Ef fi Briest”, w której jedną z głównych ról zagrał Gustaw Gruendgens.

1925 Miasto zamieszkuje 2332 mieszkańców z czego 1124 mężczyzn i 1208 kobiet w 557 gospodarstwach domowych. Zdecydowana większość mieszkańców to protestanci (2244 osób). Poza tym mieszkało w nim 15 katolików , 5 żydów i 3 niewierzących (dla pozostałych 65 mieszkańców brak danych o wyznaniu).

Port Łeba ok. 1925 r.

1926 – budowa sieci wodociągowej w Łebie

1928 - Z inicjatywy łebskiego przedsiębiorcy hotelowego Maksymiliana Nitschke, powstała na Wydmie Łąckiej szkoła szybowcowa. która zdobyła sobie popularność na skalę europejską. Jej sława jest w kręgach lotników pamiętna do dziś.

1929 - wybudowano halę gimnastyczną ,którą użytkowało Towarzystwo Gimnastyczne „Jahn” (Turnverein „Jahn” e.V.). Obecnie obiekt jest wykorzystywany jako kino.
- 21 Października powstaje w Łebie związek lotniczy: „Verein für die Luftfahrt ,Ostseebad Leba e.V“

1930 - powierzchnia miasta wynosi 50,4 km2 (obecnie 14,8 km2). W granicach administracyjnych oprócz samej Łeby znajdują się: Fichthof (ob. Stęknica) , Höfchen (Mielnica), Lebaboor (Łeba-Bór), Lebafelde (ob. Żarnowska) i Stilo. Łęcznie znajdowało się tu 320 zamieszkałych domów.
- 31 sierpnia - przewodniczący Niemieckiego Związku Lotniczego, Adolf Alexander Dominicus dokonuje oficjalnego otwarcia szkoły szybowcowej.

1932

Dworzec kolejowy w Łebie (1932) - widokówka wydana przez Julius Simansen, Kunstverlag Oldenburg i. Holstein

1933

Port w Łebie (1933)

1935 Wojsko niemieckie zajmuje Rąbkę i ruchome wydmy, zamieniając Mierzeję Łebską w poligon rakietowy.

1936

Mapa topograficzna 1:25000 (1936)

1937 - w związku z wysiedleniem mieszkańców narodowości niemieckiej z rejonu umocnionego Hel część z nich przesiedlono do Łeby gdzie rozpoczęto dla nich
budowę osiedla Hela-Siedlung (obecna ul. Abrahama , Olszewskiego i Wróblewskiego),
- Richard Manz startując z Góry Łąckiej ustanowia rekord długości lotu Pomorza osiągając wynik 18,5 godziny w powietrzu bez międzylądowania, na szybowcu o nazwie „Grunau Baby”

Drewniany most na kanale Chełst (1937)

1938 - zakończenie budowy pastorówki kościoła ewangelickiego pw. św. Mikołaja (obecna plebania Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie),
- liczba stałych mieszkańców osiągnęła 2846 osób

Port w Łebie (1938)

Plaża wschodnia w Łebie (1938)

1938-1939 - budowa domów dla czynnych działaczy NSDAP lub organizacji ściśle z nią związanych w rejonie obecnej ul. 1 Maja - osiedla SA-Sieldung. Osiedle budowali członkowie Sturmabteilung (paramilitarne oddziały szturmowe NSDAP)-lęborski pułk SA (Standarte 336), pod dowództwem Standartenführera Modrowa.

1939 - budowa betonowego mostu na kanale Chełst (ul. Kościuszki)

Plan miasta (1939)

1941

1942 - Od tego roku do roku 1945 znajdowali się w Łebie jeńcy wojenni, przede wszystkim Rosjanie i Francuzi. Urządzono im obóz w byłym domu dla biednych na ulicy Nowęcińskiej.

1943 8 września - w pobliżu Łeby doszło do poważnej kolizji dwóch okrętów podwodnych Kriegsmarine, skutkiem której jeden zatonął. Oba okręty były jednostkami nowymi, przekazanymi do eksploatacji latem tego samego roku i należały do 5 flotylli.U-988 pod dowództwem porucznika marynarki Ericha Dobbersteina i U-983 z porucznikiem Hansem-Heinrichem Reimersem jako dowódcą. Na skutek zderzenia oba okręty uległy znacznym uszkodzeniom, a U-983 w wyniku rozległego rozszczelnienia kadłuba zatonął. Morze pochłonęło 5 marynarzy, a pozostałych 38 uratowała druga jednostka.

Skrzyżowanie Alei Brzozowej i Okrzei widziane od strony południowej (z prawej strony willa von Somnitza)

1944 9 listopada - na wysokości Łeby (54°40’36” N, 17°40’30” E) po kolizji z S/S „Fortuna of Bremen” tonie drobnicowiec „Svanhild”. Załoge udało się uratować.

1945 - 30 stycznia, 20 mil na północny wschód od Łeby zatopiony został przez radziecki okręt podwodny S-13. niemiecki liniowiec „Wilhelm Gustloff” z 6500 żołnierzami i cywilnymi uciekinierami na pokładzie. Z tragedii uratowało się 904 osoby. Jest to największy podwodny cmentarz morski na świecie.

- 10 marca oddziały rosyjskie zajęły Łebę. Rozpoczął się dziwny okres w historii miasta, którym rządzili wspólnie radziecki komendant Parszkow, niemiecki burmistrz Wegner i (od 22 maja) polski burmistrz Feliks Kałużyński. W Łebie i Żarnowskiej było wówczas 1400 Niemców, 1240 Polaków oraz 26 rodzin tzw. „zweryfikowanych” Kaszubów. Wręcz symboliczną wymowę miała działalność trzech położonych obok siebie piekarni: niemieckiej, polskiej i rosyjskiej.

po 1945 w granicach Polski

od 1945 do 1990 /w opracowaniu/

Naczelnicy Miasta Łeby ?? ??-?? Stanisław Tkaczuk - Naczelnik Miasta Łeby
01.01.1983-?? Zbigniew Godlewski - Naczelnik Miasta Łeby
?? - 15.06.1990 Jan Kużel - Naczelnik Miasta Łeby

Miejska Rada Narodowa:
1984 r. Halina Klińska, Danuta Zapęcka, Andrzej Klein, Regina Cieplińska, Małgorzata Karło, Anatol Ku
leta, Zbigniew Zaborowski, Wacław Sokołowski, Ryszard Specjalski, Adam Rataj, Stanisław Pekról, Ryszard Sokólski, Henryk Lamczyk, Tadeusz Widera, Irena Hilla, Ryszard Beczyczko, Zenon Grzybowski, Marek Lacher, Wiesław Tutak, Józef Rulewski, Franciszek Bielecki, Mariola Okrój, Bogumił Banaszak, Krystyna Woźnicka, Wojciech Pręgowski, Ewa Horanin, Danuta Mania

Prezydium i Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 1980 - Przewodniczący: Marian Wnuk-Lipiński
1980 - Przewodniczący: Czesław Ostrowski
do 27.10.1982 r. - Przewodniczący: Zbigniew Kowalewski
od 27.10.1982 r. - Przewodniczący: Ludwik Kowalski

od 29.06.1984 r. Prezydium: Ludwik Kowalski, Czesław Ostrowski, Dominik Brzewiński, Halina Klińska, Zbigniew Zaborowski, enryk lamczyk, Marek Lacher, Bogumił Banaszak,
Przewodniczący: - Ludwik Kowalski , z-cy Czesław Ostrowski, Dominik Brzewiński

Miejski Komitet Kontroli Społecznej do 30 marca 1980 r. - Przewodniczący - Kazimierz Piszcz
od 30 marca 1980 r. - Przewodnicząca - Iwona Jasińska

Skład:
do 28 września 1983 r. - Iwona Jasińska, Edward Banasik, Dominik Brzewiński, Halina Klińska, Tadeusz Adamczyk, Bogumił Banaszak, Irena Cichocka, Bogumiła Dankowska, Zygfryd Gburczyk, Eleonora Kozak,Anatol Kuleta, Danuta Mania, Antoni Skrzybalski, Leon Tyczko, Widera Tadeusz,Stanisław Grzedzicki, Antoni Horanin, Feliks Neczaj, Władysław Stefański, Kazimierz Piszcz, Henryk Siuda, Leonard Rybakowicz
od 28 września 1983 r. - Iwona Jasińska, Edward Banasik, Dominik Brzewiński, Halina Klińska, Tadeusz Adamczyk, Bogumił Banaszak, Irena Cichocka, Bogumiła Dankowska, Zygfryd Gburczyk, Eleonora Kozak,Anatol Kuleta, Danuta Mania, Antoni Skrzybalski, Leon Tyczko, Widera Tadeusz,Stanisław Grzedzicki, Antoni Horanin, Feliks Neczaj, Władysław Stefański, Kazimierz Piszcz

„Aparat” partyjny sprawujący władzę polityczną w mieście /wg danych IPN/ 1961-1962 Edward Banasik - Sekretarz d/s Propagandy Komitetu Miejskiego PZPR w Łebie
1971-1975 Ludwik Kowalski - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1975-1976 Jan Zdrojewski - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
Ludwik Kowalski - Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1977-1980 Marian Kazimierz Wnuk-Lipiński - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1979-1981 Kazimierz Piszcz - Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1980-1986 Czesław Ostrowski - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1981 Iwona Urszula Jasińska-Sobieraj - Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1986- (?) Leon Krakowiak - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR

Kalendarium

1944 22 sierpnia - Na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji uchylono nuiemiecki podział administracyjny Pomorza przywrazacjąc przedwojenne granice. Łeba znalazła się narazie poza granicami Województwa Pomorskiego (na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”).

1945 14 marca - Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, który 31 grudnia 1944 zastąpił Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dokonał wstępnego podziału administracyjnego ziem niemieckich włączonych do Polski (tzw. Ziemie Odzyskane), jeszcze przed zajęciem wszystkich tych terenów, tworząc na nich 4 okręgi administracyjne nie posiadające statusu województw: Okręg I (Śląsk Opolski), Okręg II (Dolny Śląsk), Okręg III (Pomorze Zachodnie), Okręg IV (Mazurski). Na części z tych terenów faktyczną władzę jeszcze przez pewien czas sprawowała Armia Czerwona (np. w Szczecinie do lipca 1945) lub znajdujące się tam jeszcze władze albo oddziały niemieckie (np. do początków maja 1945 Wrocław).

16 maja - podpisano protokół przejęcia przez polskie władze magistratu Łeby z rąk niemieckich.

maj - Powstaje Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku. Dowódcą Gminnej Placówki Urzędu Bezpieczeństwa zostaje Henryk Ulanowski. W tym samym miesiącu
rozpoczyna sie w powiecie organizacja posterunków gminnych MO. Pierwszym komendantem MO w Łebie jest Jan Majchrzak.

sierpień - pierwsza wzmianka o spółdzielni rybackiej - „Morryb” (kuter Łeb-1)

25 września - powiat lęborski przekazano pod zarząd wojewodzie gdańskiemu. Od tego momentu powiat de facto stał się częścią województwa, choć de iure w dalszym ciągu stanowił części Ziem Odzyskanych (M. P. z 1945 r. nr 29, poz. 77)

11 listopada - ukonstytuowała się pierwsza polska Rada Miejska.

1946 - na przełomie 1945/1946 powstaje Ośrodek Zdrowia w Łebie. Organizuje go lek med Lucjan Greczko
- styczeń: żołnierze sowieckiego oddziału ochrony wybrzeża, stacjonującego w Łebie, zabili pięciu cywilów, którzy rzekomo złamali zakaz zbliżania się do pasa przybrzeżnego,
- styczeń: w Łebie zarejestrowana kolejna Spółdzielnia - Powszechna Spółdzielnia Ryb. Handlowa (Łeb-15),
- w wykazie obiektów sportowych odnotowano istnienie boiska do piłki nożnej oraz czynnej przystani użytkowanej częściowo przez Ligę Morską i częściowo
przez Armię Czerwoną,
- 9 maja: pierwsza grupa żyjących w Łebie Niemców musiała opuścić swe rodzinne miasto.
- 10 maja: przekazano polskim katolikom kościół św. Mikołaja. Od tej pory nie odbywały się już nabożeństwa ewangelickie.
- 19 maja: dokonano uroczystego poświęcenia świątyni pod nowym wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
- 28 czerwca: powiat lęborski zostaje formalnie włączony do województwa gdańskiego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych., Dz. U. z 1946 r. Nr 28, poz. 177),
- wrzesień: odcinek granicy morskiej od Łeby do Fromborka przekazano pod ochronę Gdańskiemu Oddziałowi WOP.
- 15 i 16 listopada: wojsko radzieckie pod dowództwem st. lejtnanta Dubowika zarekwirowało 8 kutrów wraz ze sprzętem rybackim i wędzarniczym. Kronika Zarządu Miasta odnotowała: „Wskutek wytworzonej sytuacji rybacy polscy, oczekujący na sprzęt, stracili nadzieję dalszej egzystencji w Łebie. Miejska Rada Narodowa interweniowała natychmiast u kompetentnych władz sowieckich i polskich, lecz interwencje te pozostały bez rezultatu - kutry do Łeby nie wróciły”

1948 - wprowadzono urzędową nazwę „Łeba” na dolny bieg rzeki , zastępując poprzednią niemiecką nazwa „Leba Fluss”
- 29 sierpnia - na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym grupa rolników i rybaków powołała do życia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie”. Uroczyste otwarcie banku nastąpiło 1 grudnia 1948 r.

1949 W zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1949 r. wśród spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rybnej (Centrali Spółdzielczo-Państwowej) wymienia się Spółdzielnię „Rybak Morski” w Łebie.

1950 - 25 czerwca Spółdzielnia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie” została przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą.

1952 - Powstaje Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „10-lecia PRL” w Łebie (nazwa fałszująca historię PRL),
- ustalono granice portu morskiego Łeba

1953 założenie Klubu Sportowego „START” w Łebie

1954 25 września: w kraju przeprowadzono reformę administracyjną; gminy zostały zastąpione przez gromadzkie rady narodowe

1955 - Liczba mieszkańców stałych osiągnęła stan przedwojenny — 2400 osób
- Zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. W sprawie utworzenia, organizacji , właściwości miejscowej urzędów morskich utworzono Gdański, Koszaliński i Szczeciński Urząd Morski. Łeba znalazła się w administracji Gdańskiego Urzedu Morskiego.
- wybudowano Restaurację „MEWA” przy ul. Kościuszki

1957 - 28 sierpnia wypłynęła z łebskiego portu na tratwie „Nord”, ku wybrzeżom Szwecji czwórka Polaków z łebianinem Andrzejem Urbańczykiem, 21-letnim studentem Politechniki Gdańskiej. W dziewiątym dniu rejsu „Nord” dopłynęła do Gotlandu. Był to pierwszy sukces żeglarstwa polskiego.
- 7 września po 10 dniach od wypłynięcia z Łeby Tratwa „Nord” dotarła do szwedzkiej wyspy Lilla Karlsö,
- pierwsze rodowodowe owczarki podhalańskie urodziły się w hodowli dr Danuty Hryniewicz

1958 - w strukturze 7 Rejonu Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej na terenie przy ul. Turystycznej organizuje się 22 Punkt Obserwacji Wzrokowo-Technicznej
- 15lipca 15 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza zmieniła nazwę na 15 Bałtycką Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza.W jej składzie znalazła się Graniczna Placówka Kontrolna w Łebie.
- w Łebie kręcone są sceny do filmu Tadeusza Konwickiego „Ostatni dzień lata” z Ireną Laskowską i Janem Machulskim w rolach głównych

1960 - Liczba stałych mieszkańców miasta wynosi 3168 osób
- 5 listopada odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod gmach nowobudowanej szkoły Tysiąclecia. Współfundatorem tej drugiej już w powiecie lęborskim szkoły - pomnika jest Huta im.Dzierżyńskiego, której delegacja - obok przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich - przybyła na uroczystość. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał poseł na Sejm dr PODHORSKI.

1961 - Na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U. nr 50 poz.275) „Z gromady Wicko w powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się obszar miejscowości Nowęcin wraz z jeziorem Sarbsko i włącza się go do miasta Łeba w tymże powiecie i województwie”
- zamknięcie połączenia „Łabędziego Stawu” z kanałem portowym na skutek prac modernizacyjnych prowadzonych przez GUM Gdańsk w latach 1960/1961

1962 - września nastąpiło otwarcie nowej szkoły Uroczystość ta odbyła się z udziałem przedstawicieli władz miejskich , powiatowych i wojewódzkich. Obecni byli posłowie na Sejm : Studziński, Fegler i Wichłacz. Przecięcia wstęgi dokonał Kontradmirał Studziński.
- w Łebie kręcone są sceny do filmu Jana Batorego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”

1963 - Centrala Produktów Naftowych wybudowała stację benzynowa przy ul. Kościuszki

1964 -15 sierpnia: strażnicę Łeba oraz GPK Łeba wraz z odcinkami granicznymi przekazano do Kaszubskiej Brygady WOP,

1965 - w latach 1965-1977 wybudowano piekarnię , rozlewnię wód gazowanych i ośrodek wypoczynkowy przy ul. Kopernika
-początek prób rakietowych na mierzei Łebskiej. W latach 1965-1971 doszło do skutku ponad 170 lotów rakiet Meteor 1,2 i 3.

1966 - GS SCh wybudowała magazyn towarów masowych przy ul. Kościuszki

1967 - W celu obrony najbardziej interesującego w Polsce odcinka wybrzeża Bałtyku wraz ze wszystkimi jego elementami, największymi w Europie Środkowej wydmami ruchomymi, unikatową przyrodą, specyficznym mikroklimatem oraz zabudowaniami ludności słowińskiej utworzony został Słowiński Park Narodowy.
- 29 kwietnia - „Kasa Spółdzielcza” w Łebie zmienia nazwę na „Bank Spółdzielczy w Łebie”.

1968 - Na podstawie § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim
„Z miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się miejscowości: Bryle, Lucin, Nowęcin, Żarnowska i włącza się je do gromady Wicko w tymże powiecie i województwie”

Dom Wczasowy „Nysa” (1968)

1969 - Na podstawie § 2 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r.w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U. nr 35 poz.300) „W powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się z miasta Łeba obszar o powierzchni 348,30 ha i włącza się go do gromady Wicko”

1970 - 7 października: z bazy Instytutu Lotnictwa zbudowanej na Mierzei Łebskiej wystrzelone zostały kolejno dwie rakiety Meteor-2K o numerach seryjnych 09 i 10.
Stacje radiolokacyjne przechwyciły wystrzelone przez te rakiety obłoki dipoli na wysokości 85 i 90 kilometrów. Sama rakieta zdolna do osiągnięcia pułapu ok. 110km poleciała kilka kilometrów wyżej (osiągnęła umowną granicę przestrzeni kosmicznej 50 mil (92,5 km)).
- 26 października 1970: na mieliznę n/w Mierzei Sarbskiej wszedł mały kabotażowiec „West Star”. Ostatecznie po zejściu załogi okrętu 2 listopada 1970 r. kadłub pękł. Statek wybudowany w Niemczech w roku 1965 przez stocznię w Bremie Atlas-Werke pierwotnie dla odbiorcy niemieckiego i sprzedany ostatecznie na rzecz duńskiego armatora Partrederi „Trigon” z Kopenhagii. Jednostka pierwotnie nosiła nazwę „Monika Munksholm” (najdłużej) oraz „Monika Trigon”. Portem macierzystym był Helsinborg. Ostatnią nazwę – „West Star” otrzymał po kolejnej zmianie właściciela, firmę Rederi K/S Westcoast z Danii, na parę miesięcy przed zatonięciem w końcu października 1970 roku.

1972/1973 Przedsiębiorstwo Państwowe „RYBMOR” rozporządzało 24 jednostkami po około 48 ton każda. Połowy na Bałtyku osiągnęły 4,5 tys. ton (1973). Jednocześnie 13 prywatnych jednostek rybackich po około 32 tony każda i 3 łodzie motorowe łowiły około 0,5 tys. ton ryb.Na Jez. Łebsko połowy prowadził PG Rybacki „ŁEBA” rozporządzający 2 łodziami motorowymi i 25 kutrami rybackimi. Połowy ich oblicza się na około 0.13 tys. ton rocznie.
W 1973 r. Łebę odwiedziło 114.900 turystów

1973 - 1 stycznia: na mocy zarządzenia nr 89 Ministra Łączności z 17 listopada 1972 w sprawie wprowadzenia pocztowych numerów adresowych i zmiany Ordynacji pocztowej W Polsce wprowadzono system kodów pocztowych (Pocztowe Numery Adresowe – PNA). Łeby otrzymuje numer 84-360.

- przebudowano ul. Marchlewskiego (obecna Nadmorska)do jednostki wojskowej. Wykonawcą był 4 Pułk Drogowy Nisko (JW 1367)

1975 28 maja: Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym. Gminy staja się jednostkami stopnia podstawowego. Zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw.
1 czerwca: Łeba wchodzi w skład województwa słupskiego

1976 25 lipca: w wyniku zmian organizacyjnych strażnicę w Łebie podporządkowano Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

1977 9 marca - podpisanie porozumienia w sprawie organizacji wystawy „Dzieje ratownictwa morskiego w Łebie” pomiędzy Polskim Ratownictwem Okrętowym, Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, Towarzystwem Przyjaciół CMM w Gdańsku , Urzędem Wojewódzkim w Słupsku, Urzędem Morskim w Słupsku i Urzędem Miejskim w Łebie. PRO do celów ekspozycyjnych udostępniło pomieszczenia Stacji Ratownictwa w Łebie. Likwidacja wystawy nastąpiła w 1982 r. w związku z brakiem wsparcia finansowego dla stowarzyszenia TP CMM , które utrzymywało wystawę.

1978 1 września - Miejska Rada Narodowa powołuje Komitet Kontroli Społecznej w Łebie

1981 8 kwietnia - powstaje Spółka Wodna „Łeba”

1982 - wybudowano restaurację „Morska” przy ul. Morskiej

1983 - 15 kwietnia - Miejska Rada Narodowa postanowiła o przystąpieniu miasta do konkursu „Mistrz Gospodarności”,Miasto otrzymuje nagrodę
- 15 kwietnia - Miejska Rada Narodowa ustala opłaty za wstęp na plaze administrowane przez OSiR
- zmiana granic portu morskiego Łeba
- w Łebie kręcono sceny do filmu Juliusza Machulskiego „Seksmisja”

1984 - 25 lipca - 6 sierpnia: w Łebie odbył się 45 Zjazd Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu (45 International Rally FICC. Uczestniczy w nim 1380 załóg z 22 krajów.

?400

Artykuł w „Głosie Pomorza” 30.07.1984 r.

1988 - oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Łebie wybudowanej przez Spółkę Wodną „Łeba”
- zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowotki (obecnie Wysockiego) i Pocztowej,
23 sierpnia - zakończenie budowy ul. Pocztowej

1989 październik - wydzierżawiono majatek SPPiRM „Rybmor” spółce polsko-tunezyjsiej „TUN-POL”

Okres po reformie administracyjnej w roku 1990 /w opracowaniu/

Burmistrzowie Miasta

1990.06.15-1993.04.28 Kazimierz Kleina
1993.05.11-1994.10.10 Piotr Chełkowski
1994.10.10-1995.10.18 Andrzej Cyranowicz
1995.10.18-1998.11.02 Halina Klińska
1998.11.02-2002.11.19 Andrzej Cyranowicz
2002.11.19-2006.12.06 Halina Klińska
2006.12.06-2010.06.12 Halina Klińska
2010.06.12-… Andrzej Strzechmiński

Radni Rady Miejskiej 1990-1994 Wład
ysław Barambas, Kazimierz Dygowski, Grazyna Gałązka, Ryszard Chwiłkowski, Zenobia Karcz, Halina Klińska, Jerzy Neczajewski, Janina Pawłowska, Tadeusz Rabka, Maria Rogowska, Henryk Siuda, Teresa Trylewicz, Anatol Korsak-Wasilewski, Zbigniew Wodowski, Jacek Pawłowski (zm. 12.11.1993)
Przewodnicząca Rady - Halina Klińska 1994-1998 Bogusław Biskot, Jan Charynek, Henryk Jarocki,Jerzy Jedrzejewski, Andrzej Kopańczuk,Andrzej Kos, Danuta Kużel, Andrzej Mazurkiewicz, Maciej Multaniak, Jerzy Neczajewski, Tadeusz Rabka, Ignacy Rausz, Zdzisław Stasiak, Władysław Szczepny, Teresa Trojanowicz, Zbigniew Wojdyło, Hanna Wolska, Cecylia Zawadzka, Mirosław Nastały
Przewodnicząca Rady - Danuta Kużel 1998-2002 Andrzej Cyranowicz, Wiesław Dzietczyk, Janina Godlewska, Rudolf Greczko, Marek KLacher, Zbigniew Lenart (zm.08.09.2002),Janusz Misiorek, Maciej Multaniak, Jerzy Neczajewski, Piotr Pelczar, Arkadiusz Puchacz, Ignacy Rausz, Jan Siebert, Jan Kuzownik, Adam Studziński, Teresa Trojanowicz, Wiesław Wyka, Genowefa Zielińska, Andrzej Olszewski (zrezygnował), Andrzej Strzechmiński (zrezygnował)
Przewodniczący Rady - Maciej Multaniak 2002-2006 Krystyna Adamczyk, Paweł Chrostowski, Daniel Figacz, Adam Grabowski, marek Kwaterkiewicz, Janina Jagodzińska,Henryk Jarocki, Jan Kużel, Jan Kuzownik, Barbara Lechończak, Andrzej mart, Feliks Świderski, Adam Rataj, Wojciech Śnioszek, Piotr Wolski, Brunon Hokusz (zrezygnował), Marek Ptaszyński (zrezygnował)
Przewodniczący Rady - Jan Kużownik 2006-2010 Krystyna Grzegorczyk, Barbara Dabrowska, Ludwik Greczko, Henryk Jarocki, Jan Kużel, Stanisław Mielewczyk, Piotr Okenczyc,Joanna Pałac, Adam Rataj, Dorota Reszke, Piotr Skobodziński, Wojciech Śnioszek, Lucyna Ulewicz-Karaś,Barbara Wawrzyniak, Piotr Wolski
Przewodniczący Rady - Jan Kużel 2010-2014 Jan Kużel, Krzysztof Szumała, Wojciech Śnioszek, Lucyna Ulewicz-Karaś, Stanisław Mielewczyk, Adam Rataj, Barbara Dąbrowska,
Aleksandra Wojf, Genowefa Zielińska, Radosław Zimnowoda, Barbara Wawrzyniak, Halina Stachewicz, Piotr Okenczyc, Joanna Jagodzińska, Brunon Hokusz
Przewodniczący Rady - Barbara Dąbrowska (od 2013 Krzysztof Szumała)

Kalendarium

1990 - kwiecień: na bazie Bałtyckiej Brygady WOP utworzono Bałtycki Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza. W skład oddziału wchodziła strażnica oraz GPK Łeba.
12 czerwca - zakończenie budowy ul. Nowotki (obecnie Wysockiego)

1991 Po raz pierwszy odbyły się w Łebie Windsurfingowe Mistrzostwa Polski. Współorganizowane przez Łebski Klub Żeglarski zawody odbywają się odtąd tu corocznie.
15 maja: następuje rozformowanie Bałtyckiego Oddziału WOP w wyniku rozwiązania Wojsk Ochrony Pogranicza.

1992 - w Łebie kręcono sceny do filmu Lecha Majewskiego „Pustynny lunch”

1993 26-29 maja - meeting filatelistyczno-sportowy z okazji 100-lecia filatelistyki polskiej. Rejonowa wystawa filatelistyczna „Sport-Łeba-93” oraz Harcerska Poczta Balonowa.
- zakończenie budowy ul. Łakowej pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Kościuszki i Zawiszy Czarnego, ul. Zawiszy czarnego i Derdowskiego
- w Łebie kręcone są zdjęcia do filmu „Motyw cienia” w reż. Józefa Skolimowskiego

1994 8 czerwca - zakończenie budowy ul. Jagiellońskiej
30 czerwca - zakończenie budowy łącznika ul. 10 Marca z ul. Kościuszki
2 grudnia - zakończenie budowy ul. Mieszka I i Chrobrego
- zakończenie budowy kortów tenisowych na zapleczu OW CHEMAR

1995 2 stycznia - dowództwo jednostki JW5576 oraz PPTiR AGADOS przekazuja na rzecz miasta wybudowany wodociąg w ul. Turystycznej dł 466 m
- W nawiązaniu do przedwojennej tradycji spotkań artystów malarzy powołano w Łebie do życia doroczne międzynarodowe sympozjum malarskie pod nazwą „Łebska Enklawa Malarzy”. Co roku jesienią spotykają się w Łebie malarze z różnych krajów.
- maj - poświęcono na starym łebskim cmentarzu pomnik-pamiątkę istniejącej niegdyś w Łebie parafii ewangelickiej. Podczas tygodniowych uroczystości z okazji poświęcenia pomnika spotkali się na nabożeństwie ekumenicznym, dyskusjach i rozmowach byli niemieccy i obecni polscy mieszkańcy Łeby.
22 maja - zakończenie budowy ul. Grunwaldzkiej
8 listopada - zakończenie budowy ul. E.Platter
28 listopada - zakończenie budowy ul. Ogrodowej i Kwiatowej
21 grudzień - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazuje na rzecz miasta budynek przy ul. Sienkiewicza 7

1996 26 kwietnia - zakończenie budowy ul. Mickiewicza
8 lipca - po obowiązkowym w czasach komunizmu świętowaniu daty 10 marca jako „dnia wyzwolenia”. Łeba wróciła do obchodów historycznej daty nadania praw miejskich.
3 grudnia - zakończenie budowy ul. Sucharskiego

1997 27 marca z udziałem ministra transportu i gospodarki morskiej, oficjalnie rozpoczęto budowę portu jachtowego, finansowanego z programu Crossborder w ramach funduszu PHARE.
14 - 22 czerwca odbyły się w Łebie Mistrzostwa Europy w Windsurfingu
1 grudnia - zakończenie budowy ul. Parkowej i Reja
30 grudnia - zakończenie budowy 3-przęsłowego mostu żelbetowego na rzece Łebie dł. 61 m (ul. Sienkiewicza-Turystyczna)

1998 9 marca - oddanie do użytku hali sportowej wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej (p.z. 2.360 m2, p.u. 2.316 m2),
8 lipca - koronacja Henryka Ruszewskiego na księcia Księstwa Łebskiego - Heńka I Łebskiego. Był to efekt wyborów z dnia 11 czerwca. Od tej pory turyści mogą nabyć obywatelstwo Księstwa Łeba, gdyż zaczęto wydawać paszporty księstwa i łebskie monety. Gmina za pomysł utworzenia Księstwa Łeby uzyskuje nagrodę Przebiśnieg '98 Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

30 lipca-10 sierpnia - odbywa się Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu. Udział w nim bierze 1200 załóg z 28 krajów.

10 sierpnia Łeba weszła w skład powiatu lęborskiego
25 listopada - zakończenie budowy ul. Łąkowej

1999 - 1 stycznia Łeba wchodzi w skład województwa pomorskiego
- Z portu jachtowego wypływa w rejs milenijny dookoła świata kpt. Krzysztof Baranowski - powrócił do Łeby we wrześniu 2000 r.
- 25 lipca - z inicjatywy łebskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w parku im. Jana Pawła II ustawiono wykonaną przez rzeźbiarza artystę Piotra Tyborskiego figurę św. Jakuba Apostoła. Figura była częścią słynnego ołtarza papieskiego z Sopotu (1999 r.) wg projektu prof. Mariana Kołodzieja
- 09-12 sierpnia Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu w Klasie „A”.
- Powstanie Gimnazjum w Łebie. W pierwszym roku istnienia do gimnazjum uczęszczało 76 uczniów (Łeba- 57 uczniów, Nowęcin i Żarnowska- 17 uczniów). Zajęcia odbywały się w dalszym ciągu w budynku szkoły podstawowej.
- grudzień - I Edycja Festiwalu Pomuchla

2000 01 stycznia - Samodzielny Publiczny ZOZ w Lęborku przekazuje na rzecz miasta budynek przy ul. Kościelnej 2
Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie w klasie O.K. Dinghy
30 października - zakończenie budowy ul. Grabskiego - odcinek 240 m
30 grudnia - przejęcie od „LOT AMW” w Warszawie obiektów koszarowych po zlikwidowanej jednostce JW 3886 przy ul. Nadmorskiej

2001 - wydłużono zachodni falochron o 156 m,
- wrzesień - ustawienie krzyża nawigacyjnego o wys.16m u podstawy łebskiego zachodniego falochronu , poświęconego pamięci marynarzy, rybaków, żeglarzy i tym , którzy nie powrócili z morza.
1 września: przeniesienie Gimnazjum do pokoszarowego budynku przy ulicy Nadmorskiej 21.

2002 Zakończono budowę ujęcia wód podziemnych dla miasta Łeby w Łebieńcu gm. Wicko, stacji uzdatniania wody w Nowęcinie gm. Wicko , sieci magistralnych Łebieniec-Nowęcin oraz wodociągu w Łebieńcu i Szczenurzy. Inwestycja zrealizowana wspólnie przez Gminę Miejską Łeba i Gminę Wicko.

2004 02-08 sierpnia organizowane po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata Formuły Windsurfing - WINDSURFING ERA CUP 2004
14 sierpnia - w centrum Łeby została zakopana na sto lat Skrzynia Czasu, w której 1000 osób umieściło swoje prywatne fotografie i pamiątki dla przyszłych pokoleń. Projekt przewiduje ,że w 2104r. w miejscu jej odkopania i otwarcia powstanie Muzeum Skrzyni, gdzie wszystkie zgromadzone wcześniej materiały zostaną publicznie ujawnione, jako pamiątka naszych czasów dla przyszłych pokoleń. Pomysł ten został zaczerpnięty również przez inne miasta, m.in. Rawę Mazowiecką, Legnicę, Sieradz, Malbork i Tychy.

2005 9 lipca Siódmy Zjazd Kaszubów w Łebie

2006 Zakończono budowę głównej drogi średnicowej miasta - Al. Św. Jakuba
25 marca-02 kwietnia Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach

2007 - w Łebie kręcono zdjęcia do filmu „Effi Briest”

2008 20 kwietnia - sprowadzenie relikwii Apostoła św. Jakuba Starszego do Łeby (Parafia p.w. św Jakuba Apostoła).

28 czerwca a terenie Miasta Łeba wchodzi do obiegu seria dukatów lokalnych: 5 wizerunków dukata o nominale 4 Łeb i 2 wizerunki dukata o nominale 7 Łeb

2009 08-10 maja XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Morskim w Łebie. Organizatorem był Zarząd Okręgu PZW Słupsk na zlecenie ZG PZW w Warszawie.
17-26 kwietnia w ramach programu „Młodzież w Działaniu” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej odbyły sie spotkania młodzieży różnych narodowości „Many Cultures – One Europe”. Brała w nim udział młodzież z Rumunii, Słowacji, Turcji i Polski, razem 33 uczestników.

2010 8 września - z okazji 65 rocznicy przybycia Misjonarzy Oblatów do Łeby ks Bp prof dr hab Jan Bernard Szlaga dokonał uroczystego poświęcenia krzyża przy rondzie
na wlocie do miasta.

27 września - Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach olimpijskich
18 listopada - oddanie do uzytku Centrum Informacji Turystycznej („Brama Kaszubskiego Pierscienia w Łebie”)

2011 12-15 maja XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Morskim w Łebie. Pod względem liczby uczestników zawody te były rekordowe. 134 zawodników w w klasyfikacji indywidualnej i 43 drużyny.
grudzień - XIII Edycja Festiwalu Pomuchla

5 sierpnia - uroczyste otwarcie „Ścieżki Czasu” w ul. Kosciuszki z udziałem Jadwigi Kaczorowskiej, córki zmarłego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

2012 17 stycznia - w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Redakcję Dziennika Gazety Prawnej pt. „Perły Samorządu 2012” otrzymuje podwójne wyróznienie. N
zmodernizowano ul. Nowęcińską na odcinku od ronda w ul. Nowęcińskiej do granicy Gminy Wicko,
zakończono I Etap rewitalizacji parku leśnego w kwartale ulic Kościuszki-Morska-Wojska Polskiego (oczyszczenie Łabędziego Stawu, budowa 3 km alejek spacerowych)
20 - 22 - w Łebie odbył się etap ogólnopolskich zawodów w kitesurfingu FORD KITE CUP ŁEBA 2012 w kategorii
24-25 sierpnia - Ogólnopolska Konferencja „Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Łebie, zorganizowanej w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku
8-10 listopada - zawody strzeleckie BALTIC CUP 2012 ŁEBA Freestyle i Race
9 grudnia - Festiwal Pomuchla (XIV Edycja)

2013 23 marca - II Plażowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking. Uczestniczyło prawie 300 zawodników w konkurencji na 5 i 10 km.
24-28 czerwca - II Mistrzostwa Europy w Łodziowym Wędkarstwie Morskim na Przynęty Sztuczne w Łebie
15 lipca - wizyta w Łebie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

1 września - Kapituła V edycji ogólnopolskiego konsumenckiego konkursu „Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki” przyznała Łebie nagrodę
„Odkrycie Roku 2013” w kategorii Wypoczynek w mieście,
13 września - uroczyste otwarcie Punktu Pierwszej Sprzedaży Świeżej Ryby w Łebie przy ul. Jachtowej

2014 18-19 stycznia - VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego Łeba 2014

13-16 lutego i 13-16 marca - XVI Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2014

1 marca - Karnawałowy Trail Półmaraton

historia/historia_w_skrocie.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski