Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:kalendarium_2

1945 maj - Powstaje Powiatowy Urzad Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku. Dowódcą Gminnej Placówki Urzędu Bezpieczeństwa zostaje Henryk Ulanowski. W tym samym miesiącu
rozpoczyna sie w powiecie organizacja posterunków gminnych MO. Pierwszym komendantem MO w Łebie jest Jan Majchrzak.
sierpień - pierwsza wzmianka o spółdzielni rybackiej - „Morryb” (kuter Łeb-1)

1946 - na przełomie 1945/1946 powstaje Ośrodek Zdrowia w Łebie. Organizuje go lek med Lucjan Greczko
- styczeń: żołnierze sowieckiego oddziału ochrony wybrzeża, stacjonującego w Łebie, zabili pięciu cywilów, którzy rzekomo złamali zakaz zbliżania się do pasa przybrzeżnego,
- styczeń: w Łebie zarejestrowana kolejna Spółdzielnia - Powszechna Spółdzielnia Ryb. Handlowa (Łeb-15),
- w wykazie obiektów sportowych odnotowano istnienie boiska do piłki nożnej oraz czynnej przystani użytkowanej częściowo przez Ligę Morską i częściowo
przez Armię Czerwoną,
- 9 maja: pierwsza grupa żyjących w Łebie Niemców musiała opuścić swe rodzinne miasto.
- 10 maja: przekazano polskim katolikom kościół św. Mikołaja. Od tej pory nie odbywały się już nabożeństwa ewangelickie.
- 19 maja: dokonano uroczystego poświęcenia świątyni pod nowym wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
- wrzesień: odcinek granicy morskiej od Łeby do Fromborka przekazano pod ochronę Gdańskiemu Oddziałowi WOP.
- 15 i 16 listopada wojsko radzieckie pod dowództwem st. lejtnanta Dubowika zarekwirowało 8 kutrów wraz ze sprzętem rybackim i wędzarniczym. Kronika Zarządu Miasta odnotowała: „Wskutek wytworzonej sytuacji rybacy polscy, oczekujący na sprzęt, stracili nadzieję dalszej egzystencji w Łebie. Miejska Rada Narodowa interweniowała natychmiast u kompetentnych władz sowieckich i polskich, lecz interwencje te pozostały bez rezultatu - kutry do Łeby nie wróciły”

1948 - wprowadzono urzędową nazwę „Łeba” na dolny bieg rzeki , zastępując poprzednią niemiecką nazwa „Leba Fluss” - 29 sierpnia - na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym grupa rolników i rybaków powołała do życia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie”. Uroczyste otwarcie banku nastąpiło 1 grudnia 1948 r.

1949 W zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1949 r. wśród spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rybnej (Centrali Spółdzielczo-Państwowej) wymienia się Spółdzielnię „Rybak Morski” w Łebie.

1950 - 25 czerwca Spółdzielnia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie” została przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą.
1952 - Powstaje Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „10-lecia PRL” w Łebie (nazwa fałszująca historię PRL),
- ustalono granice portu morskiego Łeba

1953 założenie Klubu Sportowego „START” w Łebie

1955 Liczba mieszkańców stałych osiągnęła stan przedwojenny — 2400 osób
Zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. W sprawie utworzenia, organizacji , właściwości miejscowej urzędów morskich utworzono
Gdański, Koszaliński i Szczeciński Urząd Morski. Łeba znalazła się w administracji Gdańskiego Urzedu Morskiego.

1957 - 28 sierpnia wypłynęła z łebskiego portu na tratwie „Nord”, ku wybrzeżom Szwecji czwórka Polaków z łebianinem Andrzejem Urbańczykiem, 21-letnim studentem Politechniki Gdańskiej. W dziewiątym dniu rejsu „Nord” dopłynęła do Gotlandu. Był to pierwszy sukces żeglarstwa polskiego.
- 7 września po 10 dniach od wypłynięcia z Łeby Tratwa „Nord” dotarła do szwedzkiej wyspy Lilla Karlsö,
- pierwsze rodowodowe owczarki podhalańskie urodziły się w hodowli dr Danuty Hryniewicz

1958 - w strukturze 7 Rejonu Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej na terenie przy ul. Turystycznej organizuje się 22 Punkt Obserwacji Wzrokowo-Technicznej
- 15lipca 15 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza zmieniła nazwę na 15 Bałtycką Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza.W jej składzie znalazła się Graniczna Placówka Kontrolna w Łebie.
1960 - Liczba stałych mieszkańców miasta wynosi 3168 osób
- 5 listopada odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod gmach nowobudowanej szkoły Tysiąclecia. Współfundatorem tej drugiej już w powiecie lęborskim szkoły - pomnika jest Huta im.Dzierżyńskiego, której delegacja - obok przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich - przybyła na uroczystość. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał poseł na Sejm dr PODHORSKI.
1961 - Na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U. nr 50 poz.275) „Z gromady Wicko w powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się obszar miejscowości Nowęcin wraz z jeziorem Sarbsko i włącza się go do miasta Łeba w tymże powiecie i województwie”
- zamknięcie połączenia „Łabędziego Stawu” z kanałem portowym na skutek prac modernizacyjnych prowadzonych przez GUM Gdańsk w latach 1960/1961

1962 - września nastąpiło otwarcie nowej szkoły Uroczystość ta odbyła się z udziałem przedstawicieli władz miejskich , powiatowych i wojewódzkich. Obecni byli posłowie na Sejm : Studziński, Fegler i Wichłacz. Przecięcia wstęgi dokonał Kontradmirał Studziński.

1964 -15 sierpnia: strażnicę Łeba oraz GPK Łeba wraz z odcinkami granicznymi przekazano do Kaszubskiej Brygady WOP,

1965 początek prób rakietowych na mierzei Łebskiej. W latach 1965-1971 doszło do skutku ponad 170 lotów rakiet Meteor 1,2 i 3.

1966 1967 - W celu obrony najbardziej interesującego w Polsce odcinka wybrzeża Bałtyku wraz ze wszystkimi jego elementami, największymi w Europie Środkowej wydmami ruchomymi, unikatową przyrodą, specyficznym mikroklimatem oraz zabudowaniami ludności słowińskiej utworzony został Słowiński Park Narodowy. Walory Łeby coraz częściej wykorzystywano dla potrzeb filmowych. W Łebie kręcono sceny do takich filmów, jak: „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Faraon”, „W pustyni i w puszczy”, „Akademia Pana Kleksa”, „Seksmisja”, „Wrony”, „Ostatni dzień lata”, „Pustynny lunch”.
- 29 kwietnia - „Kasa Spółdzielcza” w Łebie zmienia nazwę na „Bank Spółdzielczy w Łebie”.
1968 - Na podstawie § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim
„Z miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się miejscowości: Bryle, Lucin, Nowęcin, Żarnowska i włącza się je do gromady Wicko w tymże powiecie i województwie”

1969 - Na podstawie § 2 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r.w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U. nr 35 poz.300) „W powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się z miasta Łeba obszar o powierzchni 348,30 ha i włącza się go do gromady Wicko”

1970 - 7 października: z bazy Instytutu Lotnictwa zbudowanej na Mierzei Łebskiej wystrzelone zostały kolejno dwie rakiety Meteor-2K o numerach seryjnych 09 i 10.
Stacje radiolokacyjne przechwyciły wystrzelone przez te rakiety obłoki dipoli na wysokości 85 i 90 kilometrów. Sama rakieta zdolna do osiągnięcia pułapu ok. 110km poleciała kilka kilometrów wyżej (osiągnęła umowną granicę przestrzeni kosmicznej 50 mil (92,5 km)).

1972/1973 Przedsiębiorstwo Państwowe „RYBMOR” rozporządzało 24 jednostkami po około 48 ton każda. Połowy na Bałtyku osiągnęły 4,5 tys. ton (1973). Jednocześnie 13 prywatnych jednostek rybackich po około 32 tony każda i 3 łodzie motorowe łowiły około 0,5 tys. ton ryb.Na Jez. Łebsko połowy prowadził PG Rybacki „ŁEBA„ rozporządzający 2 łodziami motorowymi i 25 kutrami rybackimi. Połowy ich oblicza się na około 0.13 tys. ton rocznie.
W 1973 r. Łebę odwiedziło 114.900 turystów

1973 - przebudowano ul. Marchlewskiego (obecna Nadmorska)do jednostki wojskowej. Wykonawcą był 4 Pułk Drogowy Nisko (JW 1367)

1975 1 czerwca: Łeba wchodzi w skład województwa słupskiego

1976 25 lipca: w wyniku zmian organizacyjnych strażnicę w Łebie podporządkowano Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

1977 9 marca - podpisanie porozumienia w sprawie organizacji wystawy „Dzieje ratownictwa morskiego w Łebie” pomiędzy Polskim Ratownictwem Okrętowym, Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, Towarzystwem Przyjaciół CMM w Gdańsku , Urzędem Wojewódzkim w Słupsku, Urzędem Morskim w Słupsku i Urzędem Miejskim w Łebie. PRO do celów ekspozycyjnych udostępniło pomieszczenia Stacji Ratownictwa w Łebie. Likwidacja wystawy nastąpiła w 1982 r. w związku z brakiem wsparcia finansowego dla stowarzyszenia TP CMM , które utrzymywało wystawę.

1978 1 września - Miejska Rada Narodowa powołuje Komitet Kontroli Społecznej w Łebie

1981 8 kwietnia - powstaje Spółka Wodna „Łeba”

1983 - 15 kwietnia - Miejska Rada Narodowa postanowiła o przystąpieniu miasta do konkursu „Mistrz Gospodarności”,Miasto otrzymuje nagrodę
- 15 kwietnia - Miejska Rada Narodowa ustala opłaty za wstęp na plaze administrowane przez OSiR
- zmiana granic portu morskiego Łeba

1984 - 25 lipca - 6 sierpnia: w Łebie odbył się 45 Zjazd Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu (45 International Rally FICC. Uczestniczy w nim 1380 załóg z 22 krajów.

1988 - oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Łebie wybudowanej przez Spółkę Wodną „Łeba”
- zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowotki (obecnie Wysockiego) i Pocztowej,
23 sierpnia - zakończenie budowy ul. Pocztowej

1989 październik - wydzierżawiono majatek SPPiRM „Rybmor” spółce polsko-tunezyjsiej „TUN-POL”

1990 - kwiecień: na bazie Bałtyckiej Brygady WOP utworzono Bałtycki Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza. W skład oddziału wchodziła strażnica oraz GPK Łeba.
12 czerwca - zakończenie budowy ul. Nowotki (obecnie Wysockiego)

historia/kalendarium_2.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski