Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:kalendarium_3

1991 Po raz pierwszy odbyły się w Łebie Windsurfingowe Mistrzostwa Polski. Współorganizowane przez Łebski Klub Żeglarski zawody odbywają się odtąd tu corocznie. 15 maja: następuje rozformowanie Bałtyckiego Oddziału WOP w wyniku rozwiązania Wojsk Ochrony Pogranicza. 10 lipca - zakończenie budowy przepompowni Ps-6 2 sierpnia - zakończenie budowy kolektora ciśnieniowego w ul. Wysockiego 17 sierpnia - zakończenie budowy kolektora sanitarnego A-12a w ul. Tysiąclecia 2 września - zakończenie budowy przepompowni kanalizacyjnej Ps-5 18 października - zakończenie budowy kolektora ciśnieniowego pod linią kolejową w ul. Plac Dworcowy 17 grudnia - zakończenie budowy kolektora w ul. Piwnej

1992 2 lipca - zakończenie budowy kolektora sanitarnego od przepompowni Ps-6 do ul. 10 Marca 9 czerwca - zakończenie budowy kolektora sanitarnego w ul. Derdowskiego 27 lipca - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema, E.Platter, Reja , Sucharskiego i Mickiewicza 14 sierpnia - zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej Os. Teligi 7 października - zakończenie budowy kolektora sanitarnego w ul. Zawiszy Czarnego 3 listopad - zakończenie budowy kolektora sanitarnego od przepompowni Ps-5 do ul. Nowęcińskiej 5 listopad - zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Szkolna-Wojska Polskiego 23 grudzień zakończenie budowy kolektora w ul. Pocztowej

1993 10 luty - zakończenie budowy kolektora w ul. Topolowej 27 luty - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Os. Łeba-Południe (ul. Jagiellońska, Piastów,Mieszka I, Chrobrego) 22 kwietnia - zakończenie budowy kolektora sanitarnego w ul. parkowej 26-29 maja - meeting filatelistyczno-sportowy z okazji 100-lecia filatelistyki polskiej. Rejonowa wystawa filatelistyczna „Sport-Łeba-93” oraz Harcerska Poczta Balonowa. 29 czerwca - zakończenie budowy sieci kablowych n.n. dla Os. Łeba-Nowęcin i oświetlenia ulicznego - zakończenie budowy ul. Łakowej pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Kościuszki i Zawiszy Czarnego, ul. Zawiszy czarnego i Derdowskiego

1994 14 marca - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Grabskiego-Niedzialkowskiego 31 maja - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszewskiego i Wróblewskiego 8 czerwca - zakończenie budowy ul. Jagiellońskiej 13 czerwca - zakończenie budowy wodociągu w ul. Turystycznej (700 mb) 30 czerwca - zakończenie budowy łącznika ul. 10 Marca z ul. Kościuszki 30 czerwca - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowa-Westerplatte-Nadmorska-Wojska Polskiego 4 lipca - zakończenie budowy kolektora sanitarnego w ul. Zielonej 23 października - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w kwartale ulic 1 Maja-11 Listopada-Powstańców Warszawy 21 listopada - zakończenie budowy ul. Bema 2 grudnia - zakończenie budowy ul. Mieszka I i Chrobrego 10 grudnia - zakończenie budowy kanalizacji Os. Łeba-Nowecin (II Etap) 15 grudnia - zakończenie budowy linii elektroenergetycznej Os. Łeba - Nowecin (II Etap) 24 grudnia - zakończenie budowy magistrali wodociągowej w ul. Nowecińskiej (402 mb) 30 grudnia - zakończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Grabskiego i Niedziałkowskiego - zakończenie budowy kortów tenisowych na zapleczu OW CHEMAR

1995 2 stycznia - dowództwo jednostki JW5576 oraz PPTiR AGADOS przekazuja na rzecz miasta wybudowany wodociąg w ul. Turystycznej dł 466 m - W nawiązaniu do przedwojennej tradycji spotkań artystów malarzy powołano w Łebie do życia doroczne międzynarodowe sympozjum malarskie pod nazwą „Łebska Enklawa Malarzy”. Co roku jesienią spotykają się w Łebie malarze z różnych krajów. - maj - poświęcono na starym łebskim cmentarzu pomnik-pamiątkę istniejącej niegdyś w Łebie parafii ewangelickiej. Podczas tygodniowych uroczystości z okazji poświęcenia pomnika spotkali się na nabożeństwie ekumenicznym, dyskusjach i rozmowach byli niemieccy i obecni polscy mieszkańcy Łeby. 22 maja - zakończenie budowy ul. Grunwaldzkiej 2 lipca - Słowiński Park Narodowy przekazuje na rzecz miasta sieć kanalizacyjna i wodociągowa z Rąbki 10 lipca - zakończenie budowy wodociągu w ul. Niedziałkowskiego 27 września - zakończenie budowy kolektora sanitarnego od budynku BGŻ do ul. Zawiszy Czarnego 7 listopada - zakończenie budowy kotłowni olejowej osiedlowej ul. Kościuszki 8-10 8 listopada - zakończenie budowy ul. E.Platter 28 listopada - zakończenie budowy ul. Ogrodowej i Kwiatowej 21 grudzień - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazuje na rzecz miasta budynek przy ul. Sienkiewicza 7

1996 26 kwietnia - zakończenie budowy ul. Mickiewicza 22 maja - zakończenie budowy kolektora sanitarnego fi 315 mm w ul. Grabskiego 8 lipca - po obowiązkowym w czasach komunizmu świętowaniu daty 10 marca jako „dnia wyzwolenia”. Łeba wróciła do obchodów historycznej daty nadania praw miejskich. 27 września - zakończenie budowy kolektora sanitarnego od Ekspozytury PKO do ul. Zawiszy Czarnego 30 października - zakończenie budowy kolektorów sanitarnych w ul. Paderewskiego i Starzyńskiego 3 grudnia - zakończenie budowy ul. Sucharskiego 20 grudnia - zakończenie przebudowy kolektora deszczowego w ul. Wojska Polskiego 20 grudnia - zakończenie budowy wodociągu od mostu na rzece Łebie do Portu Jachtowego

1997 17 stycznia - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej do Portu jachtowego 6 luty - zakończenie budowy linii elektoenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ul. Jachtowej 10 luty - zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Jachtowej 27 marca z udziałem ministra transportu i gospodarki morskiej, oficjalnie rozpoczęto budowę portu jachtowego, finansowanego z programu Crossborder w ramach funduszu PHARE. 14 - 22 czerwca odbyły się w Łebie Mistrzostwa Europy w Windsurfingu 1 grudnia - zakończenie budowy ul. Parkowej i Reja 30 grudnia - zakończenie budowy 3-przęsłowego mostu żelbetowego na rzece Łebie dł. 61 m (ul. Sienkiewicza-Turystyczna)

1998 9 marca - oddanie do użytku hali sportowej wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej (p.z. 2.360 m2, p.u. 2.316 m2), 30 lipca-10 sierpnia - odbywa się Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu. Udział w nim bierze 1200 załóg z 28 krajów. Powstaje Księstwo Łebskie - produkt promocyjny miasta. Gmina za ten pomysł uzyskuje nagrodę Przebiśnieg '98 Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. 10 sierpnia Łeba weszła w skład powiatu lęborskiego 25 listopada - zakończenie budowy ul. Łąkowej

1999 - 1 stycznia Łeba wchodzi w skład województwa pomorskiego - Z portu jachtowego wypływa w rejs milenijny dookoła świata kpt. Krzysztof Baranowski - powrócił do Łeby we wrześniu 2000 r. - 25 lipca - z inicjatywy łebskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w parku im. Jana Pawła II ustawiono wykonaną przez rzeźbiarza artystę Piotra Tyborskiego figurę św. Jakuba Apostoła. Figura była częścią słynnego ołtarza papieskiego z Sopotu (1999 r.) wg projektu prof. Mariana Kołodzieja - 09-12 sierpnia Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu w Klasie „A”. - Powstanie Gimnazjum w Łebie. W pierwszym roku istnienia do gimnazjum uczęszczało 76 uczniów (Łeba- 57 uczniów, Nowęcin i Żarnowska- 17 uczniów). Zajęcia odbywały się w dalszym ciągu w budynku szkoły podstawowej.

2000 01 stycznia - Samodzielny Publiczny ZOZ w Lęborku przekazuje na rzecz miasta budynek przy ul. Kościelnej 2 Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie w klasie O.K. Dinghy 30 października - zakończenie budowy ul. Grabskiego - odcinek 240 m 30 grudnia - przejęcie od „LOT AMW” w Warszawie obiektów koszarowych po zlikwidowanej jednostce JW 3886 przy ul. Nadmorskiej

2001 - wydłużono zachodni falochron o 156 m, - wrzesień - ustawienie krzyża nawigacyjnego o wys.16m u podstawy łebskiego zachodniego falochronu , poświęconego pamięci marynarzy, rybaków, żeglarzy i tym , którzy nie powrócili z morza. 1 września: przeniesienie Gimnazjum do pokoszarowego budynku przy ulicy Nadmorskiej 21.

2002 Zakończono budowę ujęcia wód podziemnych dla miasta Łeby w Łebieńcu gm. Wicko, stacji uzdatniania wody w Nowęcinie gm. Wicko , sieci magistralnych Łebieniec-Nowęcin oraz wodociągu w Łebieńcu i Szczenurzy. Inwestycja zrealizowana wspólnie przez Gminę Miejską Łeba i Gminę Wicko.

2004 02-08 sierpnia organizowane po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata Formuły Windsurfing - WINDSURFING ERA CUP 2004 14 sierpnia - w centrum Łeby została zakopana na sto lat Skrzynia Czasu, w której 1000 osób umieściło swoje prywatne fotografie i pamiątki dla przyszłych pokoleń. Projekt przewiduje ,że w 2104r. w miejscu jej odkopania i otwarcia powstanie Muzeum Skrzyni, gdzie wszystkie zgromadzone wcześniej materiały zostaną publicznie ujawnione, jako pamiątka naszych czasów dla przyszłych pokoleń. Pomysł ten został zaczerpnięty również przez inne miasta, m.in. Rawę Mazowiecką, Legnicę, Sieradz, Malbork i Tychy.

2005 9 lipca Siódmy Zjazd Kaszubów w Łebie

2006 Zakończono budowę głównej drogi średnicowej miasta - Al. Św. Jakuba 25 marca-02 kwietnia Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach

2008 28 czerwca a terenie Miasta Łeba wchodzi do obiegu seria dukatów lokalnych: 5 wizerunków dukata o nominale 4 Łeb i 2 wizerunki dukata o nominale 7 Łeb 2009 08-10 maja XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Morskim w Łebie. Organizatorem był Zarząd Okręgu PZW Słupsk na zlecenie ZG PZW w Warszawie. 17-26 kwietnia w ramach programu „Młodzież w Działaniu” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej odbyły sie spotkania młodzieży różnych narodowości „Many Cultures – One Europe”. Brała w nim udział młodzież z Rumunii, Słowacji, Turcji i Polski, razem 33 uczestników.

2010 8 września - z okazji 65 rocznicy przybycia Misjonarzy Oblatów do Łeby ks Bp prof dr hab Jan Bernard Szlaga dokonał uroczystego poświęcenia krzyża przy rondzie na wlocie do miasta. 27 września - Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach olimpijskich 2011 12-15 maja XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Morskim w Łebie. Pod względem liczby uczestników zawody te były rekordowe. 134 zawodników w w klasyfikacji indywidualnej i 43 drużyny.

2012 zmodernizowano ul. Nowęcińską na odcinku od ronda w ul. Nowęcińskiej do granicy Gminy Wicko, zakończono I Etap rewitalizacji parku leśnego w kwartale ulic Kościuszki-Morska-Wojska Polskiego (oczyszczenie Łabędziego Stawu, budowa 3 km alejek spacerowych) 24-25 sierpnia - Ogólnopolska Konferencja „Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Łebie, zorganizowanej w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku 8-10 listopada - zawody strzeleckie BALTIC CUP 2012 ŁEBA 9 grudnia - Festiwal Pomuchla (XIV Edycja)

2013 23 marca - II Plażowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking. Uczestniczyło prawie 300 zawodników w konkurencji na 5 i 10 km. 24-28 czerwca - II Mistrzostwa Europy w Łodziowym Wędkarstwie Morskim na Przynęty Sztuczne w Łebie 15 lipca - wizyta w Łebie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

historia/kalendarium_3.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski