Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:od_1772_do_1871_w_granicach_prus

od 1772 do 1871 w granicach Prus

Burmistrzowie Miasta 1786 Wilke
1810 Mampe
1821 Böhme
1822 Fleischer
1827 F. Milbrot
1845 Plath
1849 Sassenhagen
1868 - 1878 Eduard Woedtke

Kalendarium

1772 w czasie pierwszego rozbioru Polski, mocą traktatu warszawskiego, Prusy zagarnęły całe województwo pomorskie, a więc i powiat lęborski.

1774 wielki pożar w Łebie

1777 - rząd pruski w Berlinie podjął kolejną próbę zbudowania w Łebie portu handlowego i wojennego. Franz Balthasar Schönberg von Brenckenhoff otrzymał za zadanie zmeliorowanie bagnistej doliny rzeki Łeby, a także budowę portu na Jeziorze Łebsko. Wykopano przez wydmy kanał wodny mający długość 1000 i szerokość 30 metrów.
4 marca - zalanie przedpola Łeby i okolicznych wsi przez wody jeziora Łebsko na skutek wdarcia się wód morskich przez wykonany kanał.Był to jeden z nieudanych projektów tego zaufanego urzędnika Fryderyka Wielkiego.
21 maja 1780 roku Franz Balthazar Schönberg von Brenckenhoff umiera . Tuż po jego śmierci ujawniono „defekt” w Królewskiej Kasie Melioracyjnej, czyli niedobór gotówki w wysokości 100 tys. talarów. W następstwie tego Fryderyk II zarządził zarekwirowanie jego dóbr.

1779 1 marca - wysoka fala (tsunami) zalała część Łeby i osadziła statek z portu na lądzie. W Kołobrzegu, trzy godziny później, wody Bałtyku oddaliły się i odsłoniło się dno morza.

1780 - W tym roku Łeba miała 997 mieszkańców. Liczba ta potroiła się w ciągu następnych stu lat; w 1816 było ich 627, a w 1880 już 1333. Cechą charakterystyczną dla Łeby było, iż wśród jej mieszkańców zawsze przeważały kobiety - czasami nawet o 20%. Wynikało to głównie z niebezpieczeństw pracy na morzu. Ciężko walczący o swój byt mieszkańcy musieli stawiać czoła nie tylko przeciwieństwom natury, ale i nękającej ich biedzie. Plan osiedlania rodzin pochodzenia żydowskiego w celu ożywienia gospodarczego Łeby nie powiódł się (tak też stało się zresztą na całym Pomorzu), ponieważ przybysze woleli uprawiać korzystniejszy handel
w większych miastach.

1783 - zasypanie kanału Brenkenhofa

1784 Łeba liczy sobie tylko 497 mieszkańców.

1785 - obywatel miasta Łeby Johann Gottfried Mampe wchodzi w spółkę armatorską przejmujć udział w statku „Gute Harmonie” (220 łasztów) w Gdańsku. Prawo morskie Gdańska zawarte w wilkierzu przewidywało, że armatorem-udziałowcem danego statku może być każdy mieszkaniec, gdy „dobra”, tzn. większa jego część, należy do obywatela miasta. Interpretacja tego przepisu pozwalała na włączenie się do armatorstwa nieobywateli, którzy posiadając odpowiedni kapitał, czynnie uczestniczyli w rozwoju floty i żeglugi gdańskiej.

1843 - Rozpoczęto budowę drogi Łeba - Lębork.

1847 - Podczas wielkiego głodu. król Fryderyk Wilhelm IV ofiarował 4000 talarów na prace publiczne, aby dać głodującym okazję do zarobku. W ramach tych prac ukończono północny odcinek szosy Łeba -Lębork.

1850 - likwidacja języka polskiego w zborze ewangelickim w Łebie
- wybudowano cmentarz przy ul. Parkowej,

1855 zasypanie kanału wodnego zaopatrującego miasta w wodę (obecna ul. Kościuszki)

1856 - powstaje Towarzystwo Śpiewacze „Mänergesangverein Concordia Leba 1856”.

1858 - Friedrich Lawrenz wykonuje chrzcielnicę dla kościoła stanowiącą do dziś jego ozdobę.

1860 - Łeba osiągnęła najlepsze wyniki handlowe w swej historii: 93 statki wpłynęły i wypłynęły z portu.
Po ukończeniu budowy linii kolejowej łączącej Szczecin z Gdańskiem, w latach 1873-79 zawinęło do łebskiego portu zaledwie (!) 16 statków. Rok 1879 był ostatnim rokiem funkcjonowania portu handlowego w Łebie. Kościół łebski otrzymał ze składek parafian trzy nowe dzwony. które do dziś wzywają wiernych na msze.

1865 - Łebscy rybacy założyli morską stację ratunkową, która funkcjonuje pod egidą państwa do dziś. Swoją pierwszą łódź motorową otrzymała ona dopiero w 1938 roku.

1869 - zakończenie budowy drogi Łeba-Lębork

historia/od_1772_do_1871_w_granicach_prus.txt · ostatnio zmienione: 2019/03/07 20:02 przez Grzegorz Kleina