Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:od_1945_do_1990_w_opracowaniu

od 1945 do 1990 /w opracowaniu/

Kalendarium

1945

10 luty-4 kwietnia Operacja Wschodniopomorska Armii Radzieckiej. W operacji brały udział 1 i 2 Front Białoruski. Jej celem było rozbicie wojsk niemieckich na terenie Pomorza, które zagrażały siłom sowieckim, na głównym, berlińskim kierunku operacyjnym. 10 marca kontynuując natarcie 3 KPanc. i 19 Armia dotarły na rubież Łeba-Lębork.

14 marca - Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, który 31 grudnia 1944 zastąpił Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dokonał wstępnego podziału administracyjnego ziem niemieckich włączonych do Polski (tzw. Ziemie Odzyskane), jeszcze przed zajęciem wszystkich tych terenów, tworząc na nich 4 okręgi administracyjne nie posiadające statusu województw: Okręg I (Śląsk Opolski), Okręg II (Dolny Śląsk), Okręg III (Pomorze Zachodnie), Okręg IV (Mazurski). Na części z tych terenów faktyczną władzę jeszcze przez pewien czas sprawowała Armia Czerwona (np. w Szczecinie do lipca 1945) lub znajdujące się tam jeszcze władze albo oddziały niemieckie (np. do początków maja 1945 Wrocław).

30 marca - prezydium Krajowej Rady Narodowej powołuje województwo gdańskie

14 maja - Szczęśniak, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polski w Lęborku — mianuje Feliksa Kałużyńskiego Burmistrzem m. Łeby. Pierwszy burmistrz, po przybyciu do Łeby z grupą Polaków celem objęcia władzy terenowej — stwierdził, że władzę administracyjną w mieście sprawuje niemiecki burmistrz Wilhelm Wegner wraz z 9-cioosobowym personelem niemieckim. W mieście stacjonowały wojska radzieckie. Komendantem wojsk radzieckich był starszy lejtoant Parszkow.

Burmistrzowie Miasta Łeby

OdDoImię i nazwiskoFunkcjaUwagi
1945.03.10Richard KnoopBurmistrz Miasta
Franz KlingbeilBurmistrz Miasta Łeby
Wilhelm WegnerBurmistrz Miastaostatni niemiecki burmistrz administrujacy miastem w porozumieniu z rosyjskim komendantem miasta
16.05.1945VI 1945Feliks Kałużyński Burmistrz Miasta powołany przez Pełnomocnika Rządu RP w Lęborku, rozpoczyna urzędowanie 22 maja i po dwóch miesiącach zostaje odwołany
VII 1945XI 1945Mikołaj GołębskiBurmistrz Miasta
XI 1945XI 1946Jan MossakowskiBurmistrz Miasta
XI 1945XII 1945Czesław NowakowskiBurmistrz Miasta
XII 1945II 1947Bolesław RybackiBurmistrz Miasta
III 1947IX 1947Feliks WawrzyniakBurmistrz Miasta
IX 1947II 1948Stanisław StypułaBurmistrz Miasta
II 1948III 1948Jan Wickierskip.o. Burmistrza
III 1948I 1949Zygmunt KowalskiBurmistrz Miasta
I 1949XI 1949Aleksander KlimkowskiBurmistrz Miasta
XI 1949III 1950Stanisław WiśniewskiBurmistrz Miasta

16 maja - podpisano protokół przejęcia przez polskie władze magistratu Łeby z rąk niemieckich. W tym samym dniu został uruchomiony Urząd Pocztowy, którego kierownikiem został mianowany przez Urząd Pocztowy w Lęborku Jan Wilma.

18 maja - utworzono Posterunek Milicji Obywatelskiej z obsadą 1+6. Komendantem tego posterunku mianowany został przez Powiatowego Komendanta MO w Lęborku Jan Majchrzak.

Komendanci Posterunku Milicji Obywatelskiej w Łebie

OdDoImie i nazwisko
1945Jan Majchrzak
Wiesław Stanisław Tutak
Zdzisław Wrzosek

20 maja - zostaje otwarta Szkoła Powszechna III stopnia, której kierownikiem został mianowany przez Inspektora Szkolnego w Lęborku Stefan Żak

22 maja - formalnie rozpoczyna pracę wraz z 6-cioma Polakami pierwszy Burmistrz miasta Łeby - Feliks Kałużyński

maj - Powstaje Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lęborku. Dowódcą Gminnej Placówki Urzędu Bezpieczeństwa zostaje Henryk Ulanowski.

8 czerwca - otwarto Szkołę Powszechną w Czarnowskiej (Żarnowska), której kierownikiem został Antoni Jastrzębski sierpień - pierwsza wzmianka o spółdzielni rybackiej - „Morryb” (kuter Łeb-1)

28 czerwca - Minister Aprowizacji i Handlu powołuje dekretem Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą: Centrala Obrotu i Przetwórstwa Rybnego z Dyrekcją Centrali w Warszawie. Na Dyrektora Oddziału Morskiego COPR zostaje powołany Jarosław Litwinowicz. C. O. P. R. prowadzi skup ryb morskich po cenach wolnorynkowych, organizuje rybaków, dostarcza im sprzęt rybacki itd. C. O. P. R. zorganizował swe agentury w Łebie, Ustce, Darłowie i Szczecinie. Punkty skupu C.O.P.R. zorganizowano na całym Wybrzeżu.

2 lipca — w Łebie obchodzono pierwsze na Ziemiach Odzyskanych Święto Morza. Oficjalna część programu Święta Morza odbyła się w „Domu kuracyjnym”.

10 lipca — uruchomiono linię kolejową między Lęborkiem a Łebą. Na zawiadowcę stacji mianowany został Alfred Ottkic.

sierpień— zmieniono nazwy ulic z niemieckich na polskie grudzień— uruchomiono Urząd Celny. Kierownikiem tego urzędu został mianowany Józef Daszyński

25 września - powiat lęborski przekazano pod zarząd wojewodzie gdańskiemu. Od tego momentu powiat de facto stał się częścią województwa, choć de iure w dalszym ciągu stanowił części Ziem Odzyskanych (M. P. z 1945 r. nr 29, poz. 77)

Województwo Gdańskie w dniu 25.09.1945

11 listopada - Na mocy ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych powołano miejskie rady narodowe. Decyzje o składzie osobowym miejskich rad narodowych podejmowało Prezydium Krajowej rady Narodowej na podstawie zgłoszeń organizacji politycznych. Liczba członków miejskich rad narodowych miast do 5.000 mieszkańców nie mogła przekraczać ilości 12 osób. Rady narodowe wybierały ze swego grona Prezydium w skład którego wchodzili: przewodniczący, jego z-cy i 3-ch członków. Rady narodowe pełniły funkcję organów kontroli społecznej.

Do kompetencji miejskich rad narodowych należało: 1) planowanie działalności publicznej, w szczególności: ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze; 2) kontrola działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych), z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady Narodowej; 3) powoływanie samorządowych organów wykonawczych; 4) zawieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku nieruchomego.

20 listopada - Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec ustaliła plan wysiedlenia z Polski ludności niemieckiej. Rozpoczyna się przesiedlanie Niemców do radzieckiej i angielskiej strefy okupacyjnej w Niemczech.

11 grudnia - powołano Miejską Radę Narodową z przewodniczącym Mieczysławem Reiff.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej:

OdDoImię i nazwisko
11.12.1945Mieczysław Reiffpierwszy Przewodniczący

W roku 1945 sformowano Strażnicę WOP Łeba w strukturze 18 komendy odcinka Słupsk jako 90 strażnicę WOP(Łeba) o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 roku od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska

Dowódcy Strażnicy WOP

OdDoImie i nazwisko
1946ppor Józef Kamiński
1991mjr Marek Lacher
2002mjr Dariusz Łoszak

- od roku 1945 rozpoczyna się historia Szkoła Jungów w Łebie. Latem 1945 roku dwaj działacze i instruktorzy wywodzący się z przedwojennego Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich - Witold Bublewski i Stanisłąw Ludwig - zostali pracownikami Tymczasowego Zarządu Głównego Ligi Morskiej. W ramach Ligi próbowali rozwijać koncepcję Centralnych Ośrodków Morskich, ale zniechęceni negatywnym nastawieniem samozwańczego, kontrowersyjnego prezesa TZG LM Jana Manugiewicza postanowili zrealizować tę koncepcję poza Ligą. Z ich inicjatywy, 28 lutego 1946 roku, zarządzeniem ministra żeglugi i handlu zagranicznego powołano Państwowe Centrum Wychowania Morskiego, którego zadaniem było podstawowe szkolenie morskie przyszłych kadr na polskie statki i okręty. Latem 1946 roku PCWM przejęło działalność szkoleniową prowadzoną dotąd przez COM, a pierwsze kursy zorganizowało już w lipcu 1946 roku. Poza główną siedzibą PCWM w Gdyni, funkcjonowały tak zwane ośrodki w Gdańsku Nowym Porcie, Łebie, Darłowie, Dziwnowie i Szczecinie. Ośrodek w Łebie utworzony został latem 1947 roku. W 1949 roku ośrodek zakończył działalność. W Polsce nastąpił bowiem początek likwidacji instytucji i organizacji o przedwojennych korzeniach. Taki los spotkał wkrótce PCWM. Ośrodek w Łebie przekazano Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, a potem na krótko Lidze Morskiej. W końcu w obiekcie tym ulokowano placówkę Wojsk Ochrony Pogranicza, która istniała tam do końca lat 80.

Lokalizacja ośrodka i jego wyposażenie

Główny budynek ośrodka to obecna siedziba Straży Granicznej. Budynek był konstrukcji szkieletowej, nakryty wysokim dachem trzcinowym i mieścił świetlicę, sale wykładowe, sypialnie i umywalnie. Na wewnętrznym placu znajdował się maszt, na który codziennie rano podnoszono polską banderę. Tam też odbywały się apele i egzekwowano kary. Do kar „morskich” zaliczało się stanie na baczność z ciężkim szalupowym wiosłem na ramieniu. Stosowano również nagrody, z których najmilszą była przepustka do miasta położonego na przeciwnym brzegu kanału. Warunki bytowe uczestników kursów były bardzo surowe. Początkowo posługiwano się polową latryną. Stołówka znajdowała się na przeciwnym brzegu kanału. Tam mieszkała również etatowa kadra. Natomiast obok głównego budynku było niewielkie pomieszczenie dla tak zwanych funkcyjnych - oboźnego i instruktorów (sterników). Do jednostek pływających ośrodka należały wiosłowo-żaglowe i wiosłowe szalupy: 14-osobowe barkasy, 10-osobowe kutry i 6-osobowe jole oraz dwa mieczowe jachty: „Morka” i „Bryza”. Były one użytkowane przez cały rok, również zimą. Służyły do nauki wiosłowania i żeglowania na jeziorze Łebsko, a w latach 1947-1948 również na morzu. W łebskim ośrodku znajdowała się także niewielka, często psująca się motorówka, która w zależności od potrzeb służyła jako jednostka holownicza lub inspekcyjna. Przejściowo był też do dyspozycji kuter rybacki, na którym zapoznawano się z tajnikami rybołówstwa morskiego.

Cykl szkolenia

Pierwszym etapem zdobywania doświadczenia morskiego był tzw. korespondencyjny kurs przygotowawczy . Zadania zamieszczane były na łamach wydawanego przez PCWM miesięcznika „Żeglarz”. Poprawne rozwiązanie zadań było warunkiem przyjęcia na kurs pracy morskiej. 3-4 tygodniowe kursy pracy morskiej zapoznawały młodzież w wieku 16 i więcej lat z realiami różnych gałęzi gospodarki morskiej. Jednocześnie stanowiły one wstępne sito selekcyjne do jednorocznych szkół jungów (w turnusach kandydatów posiadających tzw. małą maturę do szkół morskich). Ogniwem wieńczącym cykl szkoleniowy była (po zdaniu egzaminów wstępnych) Państwowa Szkoła Morska. Uczestnicy kursów, uczniowie i słuchacze byli umundurowani, skoszarowani i podlegali regulaminom typu wojskowego. Oprócz zajęć praktycznych, jak wiosłowanie, żeglowanie, roboty linowe, bieżące prace bosmańskie, nauka połowu i patroszenia ryb, wykładano także przedmioty teoretyczne. Mimo nawału różnych prac w Łebie, był również czas na zajęcia z WF i rozgrywki sportowe. Uczono obowiązkowo pływania. Niektórzy kursanci pływali nawet w zimie, stając się prekursorami dzisiejszych „morsów”.

Kadra

Pierwszym komendantem Ośrodka był Roman Kiewlicz - zdemobilizowany oficer WP, a pierwszym oboźnym - 27-letni Wiktor Harasimowicz, były partyzant AK z Wileńszczyzny. W latach 1948-1949 funkcje komendanta pełnił kpt. Henryk Piątkowski - przedwojenny harcerz, dotychczasowy kierownik ośrodka w Gdyni. Oboźnym w lecie 1949 roku był Leszek Adwent, pseudonim „Łebadnia” - zdemobilizowany spadochroniarz. Spośród wykładowców jungowie szczególnie wspominają: - Wladyslawa Drapellę – nauczyciela historii żeglugi i języka polskiego, przedwojennego harcerza i wielkiego pasjonata morza; - S. Ludwiga – nauczyciela wiedzy okrętowej i podstaw nawigacji, dojeżdżającego do Ośrodka z Gdyni, przedwojennego harcerza, zawsze nienagannie ubranego i opanowanego; - Władysława Niedzielko – nauczyciela sygnalizacji . Bardzo ciekawa postać. Potężny, otyły z tubalnym głosem, z wielką brodą godną ruskiego bojara, chodził zawsze w mundurze lub co najmniej w czapce. Pozował na wilka morskiego i kazał się tytułować kapitanem. Sprowokowany wyrzucał z siebie wiązankę rożnych przekleństw. Ponadto chełpił się, że znał lub zna osobiście wszystkich dygnitarzy, począwszy od Lenina poprzez Bieruta, na ministrze żeglugi skończywszy. Ten sympatyczny „brodacz” występuje w filmie dokumentalnym „Polish Fishing Port „Łeba”” (1947) https://www.youtube.com/watch?v=7fqtTe83xH0 - Pana Koprzytarskiego – nauczyciela języka angielskiego ps. „sir teacher” . Również ciekawa postać. Upozowany dla odmiany na amerykańskiego kowboja. Wyjaśniał on podstawy języka angielskiego po rosyjsku ,. - Teodora Bajko – intendent. dawny osadnik wojskowy z Kresów. Uwielbiał polowania. W czasie wolnym wyruszal wraz z komendantem H. Piątkowskim na dziki, zające i dzikie ptactwo. Najwazniejszą rolę podczas polowań odgrywal wszechstronnie wyszkolony pies Pask. - Władysława Włodarczka – nauczyciela prac bosmańskich. Przedwojennego bosmana z „Zawiszy Czamego”. Uczył szyć, reperować i likować żagle, wykonywać brezentowe wiadra i pokrowce.

Zdj. Kursanci PCWM w Łebie (1948)

W końcu roku 1945 m. Łebę wraz z Czarnowską (Żarnowską) zamieszkiwało już 1240 Polaków, natomiast Niemców było jeszcze około 1400. W Łebie rozwijał się handel i rzemiosło. Gospodarstwom rolnym brak żywego inwentarza, ale już część pól została obsiana na zimę. Najmniej rozwijało się rybołówstwo. Przyczyną tego stanu rzeczy był brak sprzętu połowowego.

W roku 1945 w Łebie zorganizowano Miejską Bibliotekę Publiczną. Od 1961 r. zajmowała samodzielny lokal obok pierwszego w kraju Klubu Prasy i Książki „Ruch”.Lokal ten składał się z jednej izby o powierzchni 70 m2. Księgozbiór Biblioteki zwiększył się z 8 678 woluminów w 1975 roku — do 10 295 w 1982 r. Roczny przypływ (zakup) nowości w latach 1975—1981 wynosił od 331 do 618 woluminów. Dopiero w 1982 r. po raz pierwszy liczba nowości przekroczyła 1500 woluminów. W łatach 1975—1982 liczba czytelników ulegała dużym wahaniom, co było związane zarówno z liczbą wczasowiczów jak też operatywnością bibliotekarzy. W 1975 było ich 1518, w 1977 — 3385, w 1979 — 5229. W 1980 nastąpił duży spadek do 1646, w 1981 z Biblioteki korzystało tylko 1452 czytelników. W roku 1982 liczba czytelników wzrosła do 2517 osób, w tym 1615 sezonowych. W 1982 roku — literatura piękna dla dorosłych stanowiła 50°/o całego księgozbioru, literatura piękna dla dzieci i młodzieży stanowiła zaledwie 17% księgozbioru, literatura niebeletrystyczna z różnych działów wiedzy 33% całego księgozbioru. Czytelnicy do lat 14 stanowili w 1982 r. 46,5 proc. wszystkich wypożyczających. Do roku 1977 biblioteka w Łebie nie dysponowała kącikiem czytelniczym książek i czasopism — utworzonym dopiero w tymże roku — początkowo 10 potem 12 miejsc. Na liczbę czytelników i wypożyczeń duży wpływ miałą sieć punktów bibliotecznych zwłaszcza w okresie sezonu letniego. W roku 1983 było ich siedem — w roku 1982 wypożyczono tam 1660 woluminów.

1946

Na przełomie 1945/1946 powstaje Ośrodek Zdrowia w Łebie. Organizuje go lek. med. Lucjan Greczko

- styczeń - Północne Zjednoczenie Przemysłu Konserwowego , które powołano dla odbudowy, uruchomienia i prowadzenia przejętych poniemieckich przedsiębiorstw spożywczo-przetwórczych przemysłu konserwowego na Pomorzu zmiania nazwę na Państwowe Zjednoczenie Przemyślu Konserwowego — Rejonu Północy. Podlega ono Ministerstwu Aprowizacji i Handlu. Siedziba Zarządu mieści się w Spoocie a jego dyrektorem zostaje Ludwik Gałecki. Filią Zjednoczenia w Łebie była przetwórnia ryb „Kaszuby”.

15 stycznia — powołano Kolegium Zarządu Miejskiego w składzie: Jerzy Podowski , Mikołaj Szwarc i Antoni Skrzybalski. W tym samym dniu została wybrana przez Miejską Radę Narodową Komisja dla ustaleria i oszacowania majątku Zarządu Miejskiego. Miasto Łeba liczy 709 ha lasów, dlatego też Zarząd Miejski postanowił zorganizować leśnictwo miejskie i zaangażował na stanowisko leśniczego Rudolfa Greczko.

styczeń - żołnierze sowieckiego oddziału ochrony wybrzeża, stacjonującego w Łebie, zabili pięciu cywilów, którzy rzekomo złamali zakaz zbliżania się do pasa przybrzeżnego, W Łebie zarejestrowana Spółdzielnia - Powszechna Spółdzielnia Ryb. Handlowa (Łeb-15), później kolejne Spółdzielnia „Morryb” (Łeb-1) i Spółdzielnia „Ryba Morska”. W wykazie obiektów sportowych odnotowano istnienie boiska do piłki nożnej oraz czynnej przystani użytkowanej częściowo przez Ligę Morską i częściowo przez Armię Czerwoną,

11 luty - z inicjatywy Delegata Rządu do spraw wybrzeża morskiego inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyło się w Gdańsku zebranie założycielskie Związku Miast Morskich Rzeczpospolitej Polskiej. Utworzono komitet założycielski pod przewodnictwem prezesa Komisji Morskiej Krajowej Rady Narodowej, posła Riedla. W skład komitetu założycielskiego weszli prezydenci miast: Szczecina, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Sekretariat organizacyjny Związku objął prezydent m. Sopotu. Związek ma być nie tylko instytucją postulatywną, ale ma być również czynnikiem politycznym l gospodarczym Rządu na terenach nadmorskich. W dziedzinie ekspansji morskiej Związek miał dążyć do posiadania własnej floty kabotażowej, przybrzeżnej, pływającej pod banderą Związku, dla żeglugi kanałami od Elbląga do Gdańska i morza oraz od Gdańska do Szczecina. Nadto miał posiadać składy w portach i miastach. Jednocześnie związek miał stanowić wspólnotę interesów miast morskich w dziedzinie przemysłu morskiego, rybołówstwa. turystyki itp. Do projektu utworzenia Związku Miast Morskich odnieśli się pozytywnie ministrowie Ziem Odzyskanych i Skarbu. Zarezerwowano dla Związku dwa statki morskie dla żeglugi przybrzeżnej. Do Związku należeć miały następujące miasta województwa szczecińskiego: Szczecin, Dąb, Nowe Warpno, Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski i Kołobrzeg oraz z województwa gdańskiego: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Darłowo, Postomino, Łeba, Władysławowo, Hel, Puck. Tczew, Tolkmicko i Frombork.

1 marca - Zarząd Miejski wydzierżawił Morskiemu Instytutowi Rybackiemu tartak na sumę 60.000 zł rocznie.

1 maja - Powszechna Szkoła w Łebie liczy 72 dzieci i 5 nauczycieli. Odczuwa się brak książek, sprzętu i map

9 maja: pierwsza grupa żyjących w Łebie Niemców musiała opuścić swe rodzinne miasto.

10 maja: przekazano polskim katolikom kościół św. Mikołaja. Od tej pory nie odbywały się już nabożeństwa ewangelickie.

15 maja - Łeba przystąpiła do Związku Miast Morskich. Miasto ma wszelkie atuty, aby stać się jedną z pierwszych miejscowości kuracyjnych w Polsce. Zarząd Miejski czyni starania, aby przygotować miasto do przyjęcia pierwszych letników.

19 maja - dokonano uroczystego poświęcenia świątyni pod nowym wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

8-16 czerwca - dzięki staraniom Zarządu Miejskiego zostały uruchomione przez Dyrekcję Kolei na okres letni dwa dodatkowe pociągi pośpieszne relacji Warszawa—Łeba i Katowice—Łeba.

18 czerwca - do Łeby przybyli przedstawiciele Kongresu Turystyczno-Uzdrowiskowego i delegacja Planowania Parku Narodowego. Na Konferencji tej postanowiono z terenów znajdujących się między morzem a jeziorem Łebsko utworzyć Park Narodowy.

28 czerwca - powiat lęborski zostaje formalnie włączony do województwa gdańskiego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych., Dz. U. z 1946 r. Nr 28, poz. 177),

30 czerwca - na terenie gminy Łeba odbyło się referendum — głosowanie ludowe.Uprawionych do głosowania było 749 osób z czego 120 wyjechało bez wymeldowania. Oddało głosów 629 osób.

12 lipca - w Łebie otwarto targowisko. Targi odbywają się we wtorki i piątki każdego tygodnia.

23 lipca - do Łeby przybył Delegat Rządu dla spraw wybrzeża — Minister Kwiatkowski. Po konferencji z przedstawicielami miasta udzielił on Zarządowi Miejskiemu subwencji na odbudowę obiektów w Łebie w wys. 1.200.000 zł. Wizyta ministra Kwiatkowskiego była dla Łeby wydarzeniem historycznym.. Zarząd Miejski mając pieniądze śmiało mógł rozpocząć prace związane z odbudową kąpieliska. Dodatkowo Łeba otrzymała 250.000 zł na utworzenie Ośrodka Szkoleniowego Ligi Morskiej i samochód ciężarowy dla celów oczyszczania miasta.

7 sierpnia — Zarząd Miejski wydzierżawił „Dom kuracyjny” na okres letni studentom medycyny z Warszawy

1 wrzesień - na ten dzień w województwie gdańskim zarejestrowano 18 spółdzielni rybackich. Wśród nich wymienia się Powiatową Spółdzielnię Rybacko-Handlową w Lęborku, pracującą w dziale ryb jeziorowych i morskich. Spółdzielnia w Lęborku posiadała oddział w Łebie, dysponowała jednym kutrem, dwoma samochodami, dwoma wędzarniami i jednym sklepem detalicznym w Lęborku. Zaopatrywała ona miasto Lębork w ryby z kontyngentów i z wolnego rynku.

wrzesień - odcinek granicy morskiej od Łeby do Fromborka przekazano pod ochronę Gdańskiemu Oddziałowi WOP. 15 i 16 listopada - wojsko radzieckie pod dowództwem st. lejtnanta Dubowika zarekwirowało 8 kutrów wraz ze sprzętem rybackim i wędzarniczym. Kronika Zarządu Miasta odnotowała: „Wskutek wytworzonej sytuacji rybacy polscy, oczekujący na sprzęt, stracili nadzieję dalszej egzystencji w Łebie. Miejska Rada Narodowa interweniowała natychmiast u kompetentnych władz sowieckich i polskich, lecz interwencje te pozostały bez rezultatu - kutry do Łeby nie wróciły”

październik - służba hydrograficzna z Gdyni przeprowadzała prace sondażowe w kanale i na morzu, oraz dokonywała pomiarów portu.

2 grudnia - pismem okólnym Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (Nr P.R./2/VI/2475) w sprawie postanowień przejściowych ustawy o rybołówstwie dotyczących podziału wód na obwody rybackie ustalono ,że zarząd rybołówstwa na odcinku biegu rzeki Łeby,stanowiącym granicę województw gdańskiego i szczecińskiego wraz z całym jeziorem Łeba należy do właściwości wojewody gdańskiego.

7 grudnia — Miejska Rada Narodowa wybrała na stanowisko Burmistrza Bolesława Rybackiego.

1947

Z początkiem roku 1947 Zarząd Miejski skierował cały swój wysiłek na przygotowanie Łeby jako kąpieliska do sezonu letniego. W tym celu zastał zaangażowany technik budowlany P. Tyrakowski, któremu powierzono wykończenie urządzeń „Domu Kuracyjnego”, łazienek i baraku wypoczynkowego.

19 stycznia - odbyły się powszechne wybory do Sejmu. W Łebie głos oddało 898 obywateli.

11 czerwca — otwarto pierwszy w Łebie hotel pod nazwą „Hotel pod Rybką”. Brak hotelu dał się odczuć już w latach poprzednich, zwłaszcza w sezonie letnim.

23 czerwca — została uruchomiona Stacja Meteorologiczna. Stacja ta będzie podawała komunikaty dla rybaków.

lipiec - do Łeby na obozy letnie przybyło około 5000 młodzieży.

na obozie harcerskim przebywa w Łebie Zbyszek Cybulski. Zbyszek Cybulski od roku 1946 był harcerzem VI Dolnośląskiej Drużyny Harcerzy im Romualda Traugutta (najpierw drużynowym a później zastępcą komendanta hufca). Organizował szkolne kółko artystyczne. Organizował również obozy harcerskie. Jeden z nich zorganizował w roku 1947 w Łebie. Obóz znajdował się nad Jeziorem Łebsko w Łebie. Znalazłem dwa wspomnienia z tego obozu:

„Na obozie w Łebie w roku 1947 wyreżyserował ognisko o Powstaniu Warszawskim. Śpiew, wiersze, słowo wiążące, grób, krzyż, hełm z opaską biało-czerwoną… Widzę to do dziś. Tłum ludzi i gardła ściśnięte, łzy na policzkach – u widzów i u nas. Nie wiem, jak mogliśmy jeszcze występować” (aut. Wojciech Jaruzelski – cioteczny brat Zbigniewa Cybulskiego).

„Następnego lata harcerze z Dzierżoniowa jadą do Łeby. Po miasteczku szybko rozchodzi się wieść, że na plaży, przy ognisku, będą występy. Cybulski każe wyciągnąć z namiotów prześcieradła i narzucić na mundury. Drużyna wygląda jak grecki chór. Chłopcy recytują „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” Gałczyńskiego”. (Dorota Karaś. „Cybulski. Podwójne salto”)

Zbyszek Cybulski wraz z kolegami z drużyny - zdjęcie z arch.prywatnego Elżbiety Chwalibóg Cybulskiej.

lipiec - z kilkudniową wizytą inspekcyjną na wybrzeżu przebywa Delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża inż. Eugeniusz Kwiatkowski. Odwiedza Ustkę, Darłowo, Łebę i Puck. W czasie wizyty w Łebie przekazuje subwencję w wysokości 1.100.000 zł oraz dwa samochody ciężarowe.

sierpień - u wejścia do portu zatonęła stalowa barka. W międzyczasie wszystkie baseny i kanały portowe zostały zamulone. W tym stanie rzeczy zamarło życie nie tylko w porcie, ale i we wszystkich instytucjach fabrycznych, związanych z rybołówstwem morskim

październik - w Łebie odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem pełnomocnika Ministerstwa Żeglugi i wszystkich pracujących w Łebie instytucji gospodarczych, poświęcona konieczności natychmiastowego przywrócenia życia gospodarczego portowi i miastu - w Łebie stacjonują 3 kutry i ok.15 łodzi rybackich

listopad — Zarząd Miejski otrzymał z Delegatury Rządu 500.000 zł na wykończenie „Domu kuracyjnego”. Pieniądze te zostały zużyte na kupno pościeli i bielizny.

1948 W tym roku wprowadzono urzędową nazwę „Łeba” na dolny bieg rzeki , zastępując poprzednią niemiecką nazwę „Leba Fluss”

15 stycznia — przetransportowano do Łeby pogłębiarkę. Wkrótce rozpoczęto prace przy pogłębianiu wejścia do portu i wydobyciu wraka blokującego wejście.

marzec - w porcie Łeba prowadzone są prace nad pogłębieniem i oczyszczeniem wejścia do portu. Między innymi przystąpiono do usuwania wraku tarasującego dostęp do portu.

3 kwietnia - aby podnieść wygląd estetyczny miasta — Leśnictwo Miejskie przystąpiło do obsadzenia ulic drzewami.

15 czerwca — rozpoczął się sezon letni otwarciem nowo odrestaurowanej restauracji „Morskie Oko”.

16 lipca - w drugiej połowie miesiąca zanotowano największe nasilenie ilości wczasowiczów. Liczba ta wynosiła około 3.000 osób. Popularność Łeby coraz bardziej wzrasta. Prócz wycieczek młodzieży coraz częściej odwiedzają miasto ludzie świata naukowego, artyści i literaci.

13 sierpnia - przybyła do Łeby ekipa filmowa. Członkowie ekipy rozpoczęli nakręcanie filmu krótkometrażowego z życia rybaków. Był to już drugi wypadek uwiecznienia piękna Łeby na taśmie filmowej.

29 sierpnia - na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym grupa rolników i rybaków powołała do życia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie”. Uroczyste otwarcie banku nastąpiło 1 grudnia 1948 r.

15—-17 listopada - odbyła się w Sopocie konferencja robocza burmistrzów, sekretarzy i inspektorów samorządu gminnego 19 miast niewydzielonych województwa gdańskiego. Na tej konferencji zostały wyróżnione 4 miasta, między innymi Łeba — za pomyślne rozwiązanie problemów dotyczących gospodarki miejskiej.

30 listopada - zostaje zreorganizowana Miejska Rada Narodowa i Kolegium Zarządu.

6 grudnia - w związku ze zbliżającym się połączeniem Partii PPR i PPS wszystkie zakłady pracy na terenie Łeby przystąpiły do różnych czynów na rzecz miasta, między innymi naprawy dróg, sadzeniu drzewek oraz prac przy wydobyciu wraka blokującego wejście do portu Łeba.

15 grudnia 1948 r. powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) poprzez połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w PRL w latach 1948–1989. Realizowała ideologię marksizmu-leninizmu. Zgodnie z obowiązującą terminologią partyjną i deklarowanymi założeniami ideowymi, PZPR stanowiła awangardę rządzącej klasy robotniczej. Działalność PZPR (oparta na obowiązującym w bloku wschodnim modelu monopartyjnym), w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i państw demokracji ludowej, podporządkowana była WKP(b)/KPZR (najbardziej do 1956). W czasie swojego istnienia, PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do totalitarnego kontrolowania wszystkich sfer życia społecznego. najważniejszą rolę w PZPR (władzy wykonawczej), pełniły Komitet Centralny, jego Biuro Polityczne (ścisłe kierownictwo PZPR o stałej liczbie ok. 15 członków), Sekretariat KC i Sekretariat BP (kierowane przez I sekretarza KC PZPR (do 1954 Sekretarza Generalnego PZPR), przy czym te organy same były poddane ścisłej kontroli władz Związku Radzieckiego) oraz tzw. egzekutywy komitetów partyjnych. To właśnie te władze decydowały o polityce oraz składzie personalnym głównych organów, choć według statutu zadanie to spoczywało na członkach zjazdu, który odbywał się co cztery lub pięć lat. W przerwie pomiędzy nimi odbywały się co dwa lub trzy lata, konferencje partyjne komitetów wojewódzkich, powiatowych, gminnych i zakładowych. Najmniejszą jednostką organizacyjną PZPR była podstawowa organizacja partyjna (POP).

Funkcjonariusze partyjni sprawujący władzę polityczną w mieście i ich funkcje /wg danych IPN/

OdDoImię i nazwisko funkcjonariuszaFunkcja
19471948.12.15Benedykt PiłatI Sekretarz Koła PPR przy Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym
1949.01.261949Zygmunt Stankiewiczpierwszy powołany Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
19491949Stanisław Rudnicki I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1948.12.151950Benedykt PiłatI Sekretarz POP przy Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Łebie
Mieczysław JarczyńskiSekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Łebie
1960Jan KokocińskiI Sekretarz POP Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Łebie
19611962Edward BanasikSekretarz d.s. Propagandy Komitetu Miejskiego PZPR
19701971Benedykt PiłatI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
19711975.07.15Ludwik KowalskiI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
19751977.11.17Brunon Labudaczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1975Brunon Labudaczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
19751975.07.31Edward BanasikSekretarz d.s. Propagandy Komitetu Miejskiego PZPR
19751986Adam DziaduszewskiI Sekretarz POP przy Spółdzielni „Rybmor”
1975.06.011976.06.30Jan ZdrojewskiI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1975.07.151976.06.24Ludwik KowalskiSekretarz d.s. Propagandy Komitetu Miejskiego PZPR
1975.08.16Olgierd Dirbachczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1975.08.161981.05.16Henryk Walerowiczczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
Henryk WalerowiczI Sekretarz POP PZPR przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łebie
1975.08.181977.11.17Olgierd DirbachSekretarz d/s Organizacyjnych Komitetu Miejskiego PZPR
1975.08.181979.11.27Henryk Walerowiczczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1975.08.181979.11.23Antoni Horaninczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1975.08.181979.11.17Antoni Horaninczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1975.08.181976.04.26Tadeusz Markowskiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1975.10.041976.03.22Benedykt Piłatz-ca Przewodniczacego Miejskiej Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1975.11.211981.05.16Wojciech Gabryśczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1976.03.221979.11.23Benedykt PiłatPrzewodniczacyMiejskiej Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1976.04.261977.11.17Andrzej Kołacińskiczłonek Komisji Ekonomicznej Komitetu Miejskiego PZPR
1976.06.241977.09.21Ludwik KowalskiI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1976.06.241981.05.16Wiesław Stanisław Tutakczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1976.08.161977.11.17Adam Dziaduszewskiczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
Czesław Banasikczłonek Miejskiej Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1977.02.041978.04.22Zygfryd GburczykII Sekretarz POP PZPR przy Urzędzie Miejskim
1977.09.011980.07.30Marian Wnuk-LipińskiI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1977.09.211979.11.23Ludwik Kowalskiczłonek Egzekkutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1977.11.171979.11.23Zygfryd Gburczykczłonek Miejskiej Komiski Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1977.11.171979.11.23Jan Suchockiczłonek Miejskiej Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1977.11.17Rudolf Lechończakczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1977.11.171979.11.23Rudolf LechończakSekretarz d/s Organizacyjnych Komitetu Miejskiego PZPR
Andrzej KołacińskiI Sekretarz POP PZPR w Urzedzie Miejskim
1978.04.22Zygfryd GburczykI Sekretarz POP PZPR przy Urzędzie Miejskim
1978.06.081981.01.15Tadeusz Markowskiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
19791983Edward BanasikKierownik Miejskiego Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Miejskiego PZPR
1979.02.011989Kazimierz Piszczczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1979.02.011986.10.10Kazimierz PiszczSekretarz d.s. Organizacyjnych Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231981.05.16Wojciech GabryśSekretarz d.s. Propagandy Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231981.05.16Olgierd Dirbachczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231981.05.16Zygfryd Gburczykz-ca Przewodniczącego Miejskiej Komiski Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231981.05.16Rudolf Lechończakczłonek Miejskiej Komiski Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231989Kazimierz Czerwińskiczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231981.05.16Adam Dziaduszewskiczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1979.11.231981.05.16Adam Dziaduszewskiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1979.09.231981.05.16Ludwik Kowalski Przewodniczacy Miejskiej Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1980.02.29Tadeusz Markowskiczłonek Komisji Eknomicznej Komitetu Miejskiego PZPR
1980.06.201989Czesław Ostrowskiczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1980.06.201986.01.29Czesław OstrowskiI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161983.12.15Brunon Labudaczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161986.10.10Rudolf LechończakPrzewodniczacy Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161983.12.15Jan Kokocińskiczłonek Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161989Marian Rosińskiczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.151984.10.08Iwona Jasińska-Sobierajczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161983.12.15Jan Suchockiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161989Kazimierz Czerwińskiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161984.10.08Iwona Jasińska-SobierajSekretarz d.s. Organizacyjnych Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161986.10.10Marceli Frączekczłonek Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1981.05.161989Władysław Stefańskiczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1982.05.311989Roman von Machczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1983.03.16Roman von Machczłonek Zespołu Informacji Politycznej Komitetu Miejskiego PZPR
1983.03.16Bogumił Banaszakczłonek Zespołu Informacji Politycznej Komitetu Miejskiego PZPR
1983.07.271985.08.15Stanisław RedzikKierownik Miejskiego Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151989Roman von Machczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151986.10.10Wojciech Gabryśczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151989Bogumił Banaszakczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151989Bogumił Banaszakczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151986.10.10Czesław Kowalskiv-ce Przewodniczący Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151986.10.10Zygfryd Gburczykczłonek Miejskiej Komiski Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1983.12.151986.10.10Jan Kokocińskiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1985.02.181989Marian RosińskiSekretarz d.s. Organizacyjnych Komitetu Miejskiego PZPR
1986.01.291986.10.10Czesław OstrowskiCzłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1986.01.291990.01Leon KrakowiakI Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
1986.10.101989Rudolf LechończakPrzewodniczący Miejskiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1986.10.101989Jan Kużelczłonek Komitetu Miejskiego PZPR
1986.10.10Jan Kokocińskiczłonek Miejskiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitetu Miejskiego PZPR
1986.10.10Czesław Kowalski
1986.10.101989Władysław Stefańskiczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1986.10.101989Jan Kużelczłonek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Kazimierz PiszczZespół ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Ludwik KowalskiPrzewodniczacy Zespołu d.s. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Bogumił Banaszakczłonek Zespołu d.s. Ideologiczno-Propagandowych i Współpracy z Organizacjami Społecznymi Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Władysław Stefańskiczłonek Zespołu d.s. Działaczy Ruchu Robotniczego Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Marian RosińskiPrzewodniczacy Zespołu d.s. Ideologiczno-Propagandowych i Współpracy z Organizacjami Społecznymi Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Leon KrakowiakPrzewodniczacy Zespołu d.s. Działaczy Ruchu Robotniczego Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Kazimierz CzerwińskiZespół d.s. Działaczy Ruchu Robotniczego Komitetu Miejskiego PZPR
1987.01.24Czesław OstrowskiPrzewodniczący Zespołu d.s. Statutowo-Organizacyjnych Komitetu Miejskiego PZPR

1949 - W zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1949 r. wśród spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rybnej (Centrali Spółdzielczo-Państwowej) w czI. Województwo Gdańskie wykazy 3-6 wymienia się Spółdzielnię „Rybak Morski” w Łebie. - w Łebie utworzono graniczną placówkę kontroli ruchu rybackiego kategorii B o stanie osobowym 7 wojskowych; - 5 grudnia - na podstawie Orzeczenia nr 25 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 5 grudnia 1949 r. o przejeciu przedsiębiorstw na własność Państwa (Mon.Pol.nr A-20 poz.209) 209.pdfznacjonalizowano następujące przedsiębiorstwa na obszarze miasta Łeby: Poshmann. Warsztat samochodowy - (brak adresu) - naprawa samochodów - 10 grudnia - na podstawie Orzeczenia nr 26 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 10 grudnia 1949 r. o przejeciu przedsiębiorstw na własność Państwa (Mon.Pol.nr A-22 poz.228 opubl. 28.02.1950 r.) 228.pdfznacjonalizowano następujące przedsiębiorstwa na obszarze miasta Łeby: Hans Lawrenz - ul. Kościuszki 108 - wyroby stolarskie Karl Polterock - ul. Rynkowa 14 - prace kowalskie (w rzeczywisości zakład stolarski) Walter Voss - ul. Kościuszki - warsztat ślusarsko-mechaniczny Willi Schulz - ul. Kościuszki - warsztat powroźniczy

1950

13 kwietnia - ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej wprowadzono nowy system administracji miejskiej, zlikwidowano zarządy i samorząd miejski nacjonalizując cały jego majątek oraz włączając władze miejskie i powiatowe w system administracji państwowej, w pełni uzależnionej od szczebli wyższych. Zlikwidowano także funkcje prezydentów miast, burmistrzów i starostów, łącząc je w ramach rad z funkcjami przewodniczących ich prezydiów. Prezydium MRN było organem wykonawczo-zarządzającym, wybierała je rada narodowa. Działało kolegialnie przy zachowaniu zasady podziału pracy między osoby wchodzące w jego skład. Formą pracy prezydium były uchwały podejmowane na posiedzeniach. - 25 czerwca Spółdzielnia „Bank Ludowy spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Łebie” została przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą,

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (po tej zmiane)

OdDoImię i nazwiskoUwagi
IV 1950VI 1951Kazimierz Wolańskipierwszy Przewodniczący
Stefan Zakrzewski
Mieczysław Wysoki
IV 1954VII 1956Stanisław Wiśniewski
Stanisław Chmielarz
Tadeusz Markowski

1952 - Powstaje Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „10-lecia PRL” w Łebie (nazwa fałszująca historię PRL), - do zarządzania drogami wojewódzkimi na obszarze województwa gdańskiego powołany zostaje Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Gdańsku, - ustalono granice portu morskiego Łeba, - utworzenie Frontu Narodowego (FN) od 1956 działającego pod nazwą Front Jedności Narodu (FJN). FJN obejmował związki zawodowe, partie polityczne (PZPR, ZSL i SD) oraz inne organizacje społeczne i społeczno-polityczne. Realizował cele polityczne PZPR i był jej podporządkowany. FJN zlikwidowano w lipcu 1983 r. (w jego miejsce stworzono PRON).

Członkowie FJN z Łeby:

OdDoImię i nazwiskoFunkcja
19761978Edward BanasikPrzewodniczący Miejskiego Komitetu Frontu Jednosci Narodu

1953 - założenie Klubu Sportowego „START” w Łebie - tworzone są zespoły rybackie państwowych gospodarstw rolnych. Funkcję Kierownika Zespołu Rybackiego w Łebie obejmuje Edward Chaciej

1954 - założenie Spółdzielni Rybactwa Morskiego im. „X-Lecia PRL” 25 września - w kraju przeprowadzono reformę administracyjną; gminy zostały zastąpione przez gromadzkie rady narodowe

1955 - Liczba mieszkańców stałych osiągnęła stan przedwojenny — 2400 osób - Zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. W sprawie utworzenia, organizacji , właściwości miejscowej urzędów morskich utworzono Gdański, Koszaliński i Szczeciński Urząd Morski. Łeba znalazła się w administracji Gdańskiego Urzędu Morskiego. - wybudowano Restaurację „MEWA” przy ul. Kościuszki

1957 - powstaje Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Łebie. Zakład zatrudniał 52 rybaków. PGRyb zarządzał brygadami rybackimi m.in. na jeziorach Łebsko i Sarbsko. Zakład sprzedawał świeże lub wędzone ryby słodkowodne. Były to najczęściej sandacze, szczupaki, leszcze, węgorze i łososie. Zakład posiadał 13 łodzi motorowych i 60 wiosłowych. Jego siedziba znajdowała się przy ulicy Sienkiewicza. Przy dawnej ulicy Świerczewskiego (dziś Nowęcińskiej), na parterze budynku zakładowego PGRyb mieściła się świetlica zakładowa. Prowadziła ją Pani Jadwiga Chaciej. Dyrektorzy PGRyb Łeba

OdDoImię i nazwisko
19571967Edward Chaciej
? 1970Ryszard Stępiński
? ? Andrzej Turek

- Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Gdańsku przekształca się w Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Gdańsku, - 1 kwietnia - powstaje Zjednoczenie Zakładów Rybnych (ZZR) w Gdyni jako przedsiębiorstwo państwowe na mocy zarządzenia nr 69 Ministerstwa Żeglugi z 22.03.1957 r. Przedmiotem działania było ogólne kierownictwo, koordynacja, nadzór i kontrola działalności przedsiębiorstw pod nazwą: Zakłady Rybne. ZZR podporządkowany był zakład w Łebie. - 28 sierpnia wypłynęła z łebskiego portu na tratwie „Nord”, ku wybrzeżom Szwecji czwórka Polaków z łebianinem Andrzejem Urbańczykiem, 21-letnim studentem Politechniki Gdańskiej. W dziewiątym dniu rejsu „Nord” dopłynęła do Gotlandu. Był to pierwszy sukces żeglarstwa polskiego. Poniżej artykuł w „Głosie Koszalińskim”(nr 42 z 18 lutego 1957 r.): - 7 września po 10 dniach od wypłynięcia z Łeby Tratwa „Nord” dotarła do szwedzkiej wyspy Lilla Karlsö, - pierwsze rodowodowe owczarki podhalańskie urodziły się w hodowli dr Danuty Hryniewicz, - powstaje Ośrodek „Orbis” (późniejszy „Mostostal”, „PTTK”) przy ul. Turystycznej. Obiekt projektował warszawski zespół architektoniczny czynny w latach 1936-1976, w którego skład wchodzili: Wacław Kłyszewski (1910-2000), Jerzy Mokrzyński (1909-1997) i Eugeniusz Wierzbicki (1909-1991) zwany “Warszawskimi tygrysami” , który był autorem wielu obiektów (Filharmonia w Rzeszowie (1974), Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem (1980), Dworzec kolejowy w Katowicach (1959), 0Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (1954), Budynek KC PZPR w Warszawie (1947)).

1958 - kolejna zmiana przepisów dotyczacych funkcjonowania rad narodowych ustawą z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. Do właściwosci rad narodowych zaliczono w szczególności sprawy: 1) ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, 2) rolnictwa, 3) przemysłu terenowego i rzemiosła, 4) budownictwa terenowego, inspekcji budowlanej, zabudowy miast i wsi, 5) gospodarki komunalnej 1 mieszkaniowej, 6) handlu wewnętrznego, 7) skupu, 8) budowy i utrzymania dróg oraz transportu drogowego, 9) gospodarki wodnej, 10) oświaty i kultury, 11) zdrowia, kultury iizycznej, turystyki, 12) zatrudnienia, 13) rent i pomocy społecznej, 14) finansów, 15)inne sprawy administracji państwowej, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Rady narodowe na podstawie upoważnień ustawowych wydawały przepisy prawne powszechnie obowiązujące na danym terenie. Mogły równiez wydawać zarządzenia porządkowe w celu ochrony bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego w zakresie nie unormowanym odrębnymi przepisami. Rady narodowe uchwały wieloletnie i roczne plany gospodarcze. Plany te musiałyy być zgodne z kierunkami i zadaniami ustalonymi dla gospodarki rad narodowych w Narodowych Planach Gospodarczych. Rady narodowe uchwalały corocznie budżety na rok przyszły. Dochodami własnymi były w szczególności: 1) wpłaty podległych radzie narodowej przedsiębiorstw i zakładów, 2) wpłaty za korzystanie ze świadczeń i usług oraz dochody majątkowe i administracyjne jednostek podległych radzie narodowej, 3) wpłaty z podatków i opłat terenowych oraz udziałów w dochodach budżetu centralnego, które ustalą odrębne przepisy. Wydziały, pełniące funkcję terenowych organów administracji państwowej, kierowały poszczególnymi dziedzinami spraw, należących do właściwości rad narodowych. Zamiast wydziałów prezydium rady narodowej mogły tworzyć zarządy, oddziały, referaty, kolegialne komisje lub urzędy o innej nazwie, do których stosowało się odpowiednio przepisy o wydziałach

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (po tej zmiane)

OdDoImię i nazwisko
1963Czesław Banasik

- w strukturze 7 Rejonu Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej na terenie przy ul. Turystycznej organizuje się 22 Punkt Obserwacji Wzrokowo-Technicznej - 15 lipca 15 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza zmieniła nazwę na 15 Bałtycką Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza.W jej składzie znalazła się Graniczna Placówka Kontrolna w Łebie

Dowódcy GPK Łeba

OdDoImię i nazwisko
Edward Wiśniewski
1984.08.151985.11.27mjr Benedykt Władysław Kończak
1991mjr Bogdan Rużyła
mjr … Kamiński
mjr Stanisław Kowalski

- w Łebie kręcone są sceny do filmu Tadeusza Konwickiego „Ostatni dzień lata” z Ireną Laskowską i Janem Machulskim w rolach głównych

1960 - Liczba stałych mieszkańców miasta wynosi 3168 osób - 1 kwietnia - Kończy swoją działalność przedsiębiorstwo państwowe Zjednoczenie Zakładów Rybnych. Majatek w Łebie zostaje przekazany Spółdzielni im. X-lecia PRL w Łebie - 5 listopada odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod gmach nowobudowanej szkoły Tysiąclecia. Współfundatorem tej drugiej już w powiecie lęborskim szkoły - pomnika jest Huta im.Dzierżyńskiego, której delegacja - obok przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich - przybyła na uroczystość. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał poseł na Sejm dr PODHORSKI.

1961

8 lipca - w Łebie rozpoczął działalność pierwszy w kraju Klub Prasy i Książki „Ruch”.

- Na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U. nr 50 poz.275) „Z gromady Wicko w powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się obszar miejscowości Nowęcin wraz z jeziorem Sarbsko i włącza się go do miasta Łeba w tymże powiecie i województwie” - zamknięcie połączenia „Łabędziego Stawu” z kanałem portowym na skutek prac modernizacyjnych prowadzonych przez GUM Gdańsk w latach 1960/1961

1962 - ukazuje się pierwsza część trylogii rybackiej Juliusza Znamierowskiego „Vulkan AG” obejmujaca czasy przedwojenne w Łebie, - 21-24 czerwca - spływ kajakowy z okazji „Dni Morza” zorganizowany przez Gdański Klub Wodny (ok. 40 uczestników) - 1 września nastąpiło otwarcie nowej szkoły Uroczystość ta odbyła się z udziałem przedstawicieli władz miejskich , powiatowych i wojewódzkich. Obecni byli posłowie na Sejm : Studziński, Fegler i Wichłacz. Przecięcia wstęgi dokonał Kontradmirał Studziński. - w Łebie kręcone są sceny do filmu Jana Batorego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”

1963 - ukazuje się druga część trylogii rybackiej Juliusza Znamierowskiego „Zielone światło” obejmująca ostatniego roku wojny i pierwszych miesięcy po wyzwoleniu w Łebie, - Centrala Produktów Naftowych wybudowała stację benzynowa przy ul. Kościuszki, - Spółdzielnia im. X-lecia PRL zmienia nazwę na SPPiRM „Rybmor” w Łebie

1964 -15 sierpnia: strażnicę Łeba oraz GPK Łeba wraz z odcinkami granicznymi przekazano do Kaszubskiej Brygady WOP,

1965 - w latach 1965-1977 wybudowano piekarnię , rozlewnię wód gazowanych i ośrodek wypoczynkowy przy ul. Kopernika -początek prób rakietowych na mierzei Łebskiej. W latach 1965-1971 doszło do skutku ponad 170 lotów rakiet Meteor 1,2 i 3, - jesień - Graniczna Placówka Kontrolna weszła w podporządkowanie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej

1966 - ukazuje się trzecia część trylogii rybackiej Juliusza Znamierowskiego „Trzecia twarz miasta” obejmująca początek lat 60-tych w Łebie, - GS SCh wybudowała magazyn towarów masowych przy ul. Kościuszki

1967 - W celu obrony najbardziej interesującego w Polsce odcinka wybrzeża Bałtyku wraz ze wszystkimi jego elementami, największymi w Europie Środkowej wydmami ruchomymi, unikatową przyrodą, specyficznym mikroklimatem oraz zabudowaniami ludności słowińskiej utworzony został Słowiński Park Narodowy. Walory Łeby coraz częściej wykorzystywano dla potrzeb filmowych. W Łebie kręcono sceny do takich filmów, jak: „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Faraon”, „W pustyni i w puszczy”, „Akademia Pana Kleksa”, „Seksmisja”, „Wrony”, „Ostatni dzień lata”, „Pustynny lunch”. - 29 kwietnia - „Kasa Spółdzielcza” w Łebie zmienia nazwę na „Bank Spółdzielczy w Łebie”.

1968 - Na podstawie § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim „Z miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się miejscowości: Bryle, Lucin, Nowęcin, Żarnowska i włącza się je do gromady Wicko w tymże powiecie i województwie”

Dom Wczasowy „Nysa” (1968)

1969 - Na podstawie § 2 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 r.w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U. nr 35 poz.300) „W powiecie lęborskim, województwie gdańskim wyłącza się z miasta Łeba obszar o powierzchni 348,30 ha i włącza się go do gromady Wicko”

1970 - 7 października: z bazy Instytutu Lotnictwa zbudowanej na Mierzei Łebskiej wystrzelone zostały kolejno dwie rakiety Meteor-2K o numerach seryjnych 09 i 10. Stacje radiolokacyjne przechwyciły wystrzelone przez te rakiety obłoki dipoli na wysokości 85 i 90 kilometrów. Sama rakieta zdolna do osiągnięcia pułapu ok. 110km poleciała kilka kilometrów wyżej (osiągnęła umowną granicę przestrzeni kosmicznej 50 mil (92,5 km)). - 26 października 1970: na mieliznę n/w Mierzei Sarbskiej wszedł mały kabotażowiec „West Star”. Ostatecznie po zejściu załogi okrętu 2 listopada 1970 r. kadłub pękł. Statek wybudowany w Niemczech w roku 1965 przez stocznię w Bremie Atlas-Werke pierwotnie dla odbiorcy niemieckiego i sprzedany ostatecznie na rzecz duńskiego armatora Partrederi „Trigon” z Kopenhagii. Jednostka pierwotnie nosiła nazwę „Monika Munksholm” (najdłużej) oraz „Monika Trigon”. Portem macierzystym był Helsinborg. Ostatnią nazwę – „West Star” otrzymał po kolejnej zmianie właściciela, firmę Rederi K/S Westcoast z Danii, na parę miesięcy przed zatonięciem w końcu października 1970 roku.

1972 1 lipca - rozpoczęto obserwacje hydrologiczno-meteorologiczne oraz wykonywanie sondaży aerologicznych w nowej stacji meteorologicznej IMGW w Łebie

1972/1973 Przedsiębiorstwo Państwowe „RYBMOR” rozporządzało 24 jednostkami po około 48 ton każda. Połowy na Bałtyku osiągnęły 4,5 tys. ton (1973). Jednocześnie 13 prywatnych jednostek rybackich po około 32 tony każda i 3 łodzie motorowe łowiły około 0,5 tys. ton ryb.Na Jez. Łebsko połowy prowadził PG Rybacki „ŁEBA” rozporządzający 2 łodziami motorowymi i 25 kutrami rybackimi. Połowy ich oblicza się na około 0.13 tys. ton rocznie. W 1973 r. Łebę odwiedziło 114.900 turystów

1973 - 1 stycznia: na mocy zarządzenia nr 89 Ministra Łączności z 17 listopada 1972 w sprawie wprowadzenia pocztowych numerów adresowych i zmiany Ordynacji pocztowej W Polsce wprowadzono system kodów pocztowych (Pocztowe Numery Adresowe – PNA). Łeby otrzymuje numer 84-360. - Ustawą z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych wprowadzono stanowisko naczelnika miasta jako terenowego organu administracji państwowej.

Naczelnicy Miasta Łeby

OdDoImię i nazwiskoFunkcjaUwagi
XI 19731976Tadeusz MarkowskiNaczelnik Miasta Łeby
19761977Andrzej KołacińskiNaczelnik Miasta Łeby
19771979Henryk LipińskiNaczelnik Miasta Łeby
19791980Halina Czarneckap.o. Naczelnika Miasta Łeby
1980.07.311982.12.31Stanisław TkaczukNaczelnik Miasta Łeby
1983.01.01Zbigniew GodlewskiNaczelnik Miasta Łeby
1990.06.15Jan KużelNaczelnik Miasta Łeby

Kompetencje dotychczasowych prezydiów miejskich rad narodowych, ich przewodniczących oraz organów prezydiów rad narodowych przeszły na odpowiednie terenowe organy administracji państwowej.

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej po powyższej zmianie

OdDoImię i nazwisko
1980Marian Wnuk-Lipiński
1980Czesław Ostrowski
27.10.1982Zbigniew Kowalewski
27.10.1982Ludwik Kowalski

- przebudowano ul. Marchlewskiego (obecna Nadmorska)do jednostki wojskowej. Wykonawcą był 4 Pułk Drogowy Nisko (JW 1367)

1975 28 maja: Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym. Gminy staja się jednostkami stopnia podstawowego. Zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw. 1 czerwca: Łeba wchodzi w skład województwa słupskiego, - w związku z utworzeniem województwa słupskiego z części Chorągwi Koszalińskiej, Gdańskiej i Bydgoskiej została utworzona Chorągiew Słupska ZHP w skład której weszło 15 hufców w tym hufiec im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łebie. - 17 listopada zarządzeniem nr 15/75 Naczelnika Miasta Łeby (Dz.Urz.WRN w Słupsku nr 2 poz.2) w rejonie ul. Derdowskiego, Powstańców Warszawy, Teligi i Wojska Polskiego wyznaczono działki pod budownictwo jednorodzinne,

1976 10 lutego - zarządzeniem nr 12/76 Wojewody Słupskiego (Dz.Urz. WRN w Słupsku nr 3 poz.6) utworzony zostaje Obwód Łowiecki nr 1 „Łeba” o pow. 5.410 ha. Granica obwodu przebiegała: z miejscowości Sarbsk drogą przez miejscowości Szczenurze i Łebieniec do miejscowości Stęknica, skąd drogą — do drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Żarnowska i drogą tą biegnła do miejscowości Żarnowska, dalej granicą Parku Narodowego — do brzegu morza Bałtyckiego i brzegiem morza biegła do drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Sasino, którą przez miejscowości Sasino i Ulinia dobiegała do miejscowości Sarbsk. 19 lutego - zarządzeniem nr 14/76 Wojewody Słupskiego (Dz.Urz. WRN nr 9 poz.19) zatwierdzono Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łeby 21 marca - w wyborach do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku w okręgu nr 10 mandat otrzymała Zofia Figacz 15 kwietnia - zarządzeniem Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku (Dz.Urz.WRN w Słupsku nr 6 poz.13) zezwolono na uprawianie żeglugi na Jeziorze Łebsko pojedynczym statkom bez ograniczeń wymiarowych w porze dziennej, 14 maja: zarządzeniem nr 30/76 Wojewody Słupskiego (Dz.Urz. WRN nr 7 poz.15) ustalono szerokość pasa granicznego na terenie województwa słupskiego (obejmował obszar gmin przyległych do brzegu morza o szerokości 30 km w głąb lądu). 20 lipca - zarządzeniem nr 8 Naczelnika Miasta Łeby (Dz.Urz.WRN nr 9 poz.20) wyznaczono tereny pod budownictwo jednorodzinne w mieście Łeba w rejonie Łeba-Południe, ul. Obrońców Westerplatte, Marchlewskiego, Wandy Wasilewskiej i Kościuszki 25 lipca: w wyniku zmian organizacyjnych strażnicę w Łebie podporządkowano Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

1977 9 marca - podpisanie porozumienia w sprawie organizacji wystawy „Dzieje ratownictwa morskiego w Łebie” pomiędzy Polskim Ratownictwem Okrętowym, Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, Towarzystwem Przyjaciół CMM w Gdańsku , Urzędem Wojewódzkim w Słupsku, Urzędem Morskim w Słupsku i Urzędem Miejskim w Łebie. PRO do celów ekspozycyjnych udostępniło pomieszczenia Stacji Ratownictwa w Łebie. Likwidacja wystawy nastąpiła w 1982 r. w związku z brakiem wsparcia finansowego dla stowarzyszenia TP CMM , które utrzymywało wystawę.

1978 - 1 września - Miejska Rada Narodowa powołuje na mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 r. o zmianie ustawy o radach narodowych Komitet Kontroli Społecznej w Łebie. Zadaniem komitetów kontroli społecznej była pomoc radom narodowym w wypełnianiu ich funkcji kontrolnych, umacniania roli i znaczenia kontroli społecznej na taranie działania właściwej rady narodowej, koordynowanie i inspirowanie działalności poszczególnych organów tej kontroli, doskonalenia wszystkich jej form, zwiększanie skuteczności kontroli, a zwłaszcza egzekwowanie zaleceń pokontrolnych oraz tworzenie warunków do działania i powoływania organów kontroli społecznej przez uprawniona organizacje.

Przewodniczacy Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej

OdDoImię i nazwisko
30.03.1980Kazimierz Piszcz
30.03.1980Iwona Jasińska

Skład Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej działajacego do dnia 28 września 1983 r.: Iwona Jasińska, Edward Banasik, Dominik Brzewiński, Halina Klińska, Tadeusz Adamczyk, Bogumił Banaszak, Irena Cichocka, Bogumiła Dankowska, Zygfryd Gburczyk, Eleonora Kozak,Anatol Kuleta, Danuta Mania, Antoni Skrzybalski, Leon Tyczko, Widera Tadeusz,Stanisław Grzedzicki, Antoni Horanin, Feliks Neczaj, Władysław Stefański, Kazimierz Piszcz, Henryk Siuda, Leonard Rybakowicz

Po 28 września 1983 r. skład wyglądał następujaco: Iwona Jasińska, Edward Banasik, Dominik Brzewiński, Halina Klińska, Tadeusz Adamczyk, Bogumił Banaszak, Irena Cichocka, Bogumiła Dankowska, Zygfryd Gburczyk, Eleonora Kozak,Anatol Kuleta, Danuta Mania, Antoni Skrzybalski, Leon Tyczko, Widera Tadeusz,Stanisław Grzedzicki, Antoni Horanin, Feliks Neczaj, Władysław Stefański, Kazimierz Piszcz

1980 23 marca - w wyborach do Wojewódzkiej Rady Narodowej z Okręgu 12 (Słupsk) do WRN weszła pracownica ZGPN w Łebie Barbara Lechończak

1981 8 kwietnia - powstaje Spółka Wodna „Łeba”, grudzień - rozpoczęcie organizowania Obywatelskich Komitetów Odrodzenia Narodowego (OKON) przez członków PZPR, ZSL, SD, ZSMP w celu poparcia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i działalności Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

Działaczami OKON w Łebie byli m.in.:

OdDoImie i nazwiskoFunkcja
29.01.1982Roman von Machczłonek Prezydium Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego w Łebie
29.01.1982Czesław Kowalskiczłonek Prezydium Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego w Łebie
29.01.1982Wojciech Gabryśczłonek Prezydium Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego w Łebie

1982 - wybudowano restaurację „Morska” przy ul. Morskiej

1983

W Łabie z inicjatywy KM PZPR i Zarządu Miejskiego 2SMP utworzono Miejską Komisję Historii Ruchu Robotniczego. Członkowie Komisji nawiązują kontakty z byłymi działaczami związków młodzieżowych z Łeby, Stęknicy, Nowęcina, Rąbki i innych miejscowość gminy Wicko — celem gromadzenia materiałów historycznych.

- 15 kwietnia - Miejska Rada Narodowa postanowiła o przystąpieniu miasta do konkursu „Mistrz Gospodarności”,Miasto otrzymuje nagrodę - 15 kwietnia - Miejska Rada Narodowa ustala opłaty za wstęp na plaze administrowane przez OSiR - kolejna zmiana zasad funkcjonowania rad została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego - lipiec - w Konstytucji PRL w miejsce Frontu Jedności Narodu wpisano Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) fasadową organizację polityczną (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzoną w PRL w 1982 roku w okresie stanu wojennego (1981–1983) przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne (ZSL i SD) oraz popierające władze PRL koncesjonowane organizacje chrześcijańskie (Pax, ChSS, PZKS) w celu propagandowego wykazania rzekomego powszechnego poparcia społeczeństwa dla władz PRL, a w szczególności dla wprowadzenia stanu wojennego w PRL. W praktyce bez uzyskania zgody PRON niemożliwe było w PRL kandydowanie w wyborach.

Działaczami PRON byli:

Imie i nazwiskoFunkcja
Halina KlińskaPrzewodnicząca Rady Miejskiej PRON
Roman von Machz-ca Przewodniczacego Rady Miejskiej PRON
Wojciech GabryśPrzewodniczący Miejskiej Tymczasowej Rady PRON w Łebie, członek Rady Miejskiej PRON
Rudolf Lechończakczłonek Rady Miejskiej PRON
Ewa Horaninczłonek Rady Miejskiej PRON
Marian Rosińskiczłonek Rady Miejskiej PRON
Bogumił Banaszakczłonek Rady Miejskiej PRON

- zmiana granic portu morskiego Łeba - w Łebie kręcono sceny do filmu Juliusza Machulskiego „Seksmisja”

1984 - 21 marca: Uchwałą Nr XXIII/102/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku (Dz.Urz. WRN w Słupsku nr 4 poz.13) ustalono skład liczbowy MRN w Łebie na kadencję 1984-1988 na 30 osób. W roku 1984 skład MRN był następujący: Halina Klińska, Danuta Zapęcka, Andrzej Klein, Regina Cieplińska, Małgorzata Karło, Anatol Kuleta, Zbigniew Zaborowski, Wacław Sokołowski, Ryszard Specjalski, Adam Rataj, Stanisław Pekról, Ryszard Sokólski, Henryk Lamczyk, Tadeusz Widera, Irena Hilla, Ryszard Beczyczko, Zenon Grzybowski, Marek Lacher, Wiesław Tutak, Józef Rulewski, Franciszek Bielecki, Mariola Okrój, Bogumił Banaszak, Krystyna Woźnicka, Wojciech Pręgowski, Ewa Horanin, Danuta Mania Przewodniczący Prezydium MRN:

OdDoPrzewodniczacyz-cy PrzewodniczacegoPrezydium MRN
29.06.1984Ludwik KowalskiCzesław Ostrowski i Dominik BrzewińskiLudwik Kowalski, Czesław Ostrowski, Dominik Brzewiński, Halina Klińska, Zbigniew Zaborowski, Henryk Lamczyk, Marek Lacher, Bogumił Banaszak

- 25 lipca - 6 sierpnia: w Łebie odbył się 45 Zjazd Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu (45 International Rally FICC. Uczestniczy w nim 1380 załóg z 22 krajów

?400

Artykuł w „Głosie Pomorza” 30.07.1984 r.

1987 - w Łebie odbywają się „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Morskim- Łeba-1987”, - Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku od 1987 r. realizuje monitoring zanieczyszczenia atmosfery dzięki brzegowej stacji poboru prób zlokalizowanej na stacji hydrologiczno-meteorologicznej IMGW – PIB w Łebie. - lipiec - Sp-nia Pracy Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego „Rybmor„ w Łebie przekazała Społecznemu Komitetowi Budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku kwotę 150 tys. zł

1988 - oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Łebie wybudowanej przez Spółkę Wodną „Łeba”, - po podpisaniu przez Polskę protokołu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. z 1988 r. Nr 40, poz. 313), zwanej Konwencją Genewską, stacja w Łebie została włączona do sieci krajowej składającej się z 3 stacji IMGW (Łeba, Jarczew, Śnieżka) i jednej stacji Instytutu Ochrony Środowiska (Puszcza Borecka). - zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowotki (obecnie Wysockiego) i Pocztowej, 23 sierpnia - zakończenie budowy ul. Pocztowej

1989

- 9 maja - wizyta w Łebie Jana Króla - kandydata Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach do Sejmu RP, październik - wydzierżawiono majatek SPPiRM „Rybmor” spółce polsko-tunezyjsiej „TUN-POL”

historia/od_1945_do_1990_w_opracowaniu.txt · ostatnio zmienione: 2021/05/25 15:31 przez Grzegorz Kleina