Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
honorowe_obywatelstwo_i_inne_wyroznienia

Nagrody i odznaczenia

I. Ordery i odznaczenia państwowe

Order Odrodzenia Polski

[2010] Jan Jacek Szomburg - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Zasługi

[1959] Henryk Ryszard Stępiński - Złoty Krzyż Zasługi

[1999] Jan Jacek Szomburg - Złoty Krzyż Zasługi

[2019] Andrzej Strzechmiński - Złoty Krzyż Zasługi

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

[2005] Dorota i Marian Kosz

[2018.06.21] Danuta i Tadeusz Zielonka, Krystyna i Witold Budziszewscy, Gizela i Marian Klińscy, Teresa i Ryszard Masiąg, Genowefa i Jerzy Mikołajczyk, Urszula i Andrzej Olszewscy, Stanisława i Henryk Pawelczyk oraz Halina i Ryszard Stachewicz.

Medal za Ofiarność i Odwagę

[1997] i [10.01.2002] Arkadiusz Puchacz

[10.01.2002] Cezary Puchacz

[10.01.2002] Łukasz Kaźmierczak

II. Ordery i odznaczenia państw obcych

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Najwyższe odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie

[11.10.2011] Antoni i Amelia Sokólscy

Order Trzech Gwiazd III Stopnia

(łotewski)

[2015.05.04] Senator Kazimierz Kleina - za wkład w umacnianie dwustronnych kontaktów międzyparlamentarnych

III. Odznaczenia resortowe

Odznaka Honorowa „Zasłużony Pracownik Morza”

[?] Arkadiusz Puchacz

[29.09.2012] Henryk Hinca, Marian Kosz, Tadeusz Wochal, Ryszard Szurek, Andrzej Graczyk

Odznaka “Zasłużony dla Polskiego Ratownictwa Okrętowego”

[…] Arkadiusz Puchacz - Złota Odznaka

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”

[29.09.2012] Stanisław Gwardyś

Odznaka Honorowa "Zasłużony dla kultury Polskiej"

[22.11.2013] Teresa Ostrowska

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”

[07.10.2016] Teresa Ostrowska, Łebski Serwis Turystyczny Stamir s.c.

IV. Inne

Odznaka PTTK

[1969] Henryk Ryszard Stępiński - Złota Odznaka PTTK

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

[2004.05.14] Burmistrz Halina Klińska (medal srebrny) , Jan Kużel (medal brązowy)

[2022] Sebastian Kluska (medal złoty),Adam Boguń (medal srebrny),Michał Marzoch, Kamil Maciejewski (medale brązowe)

Odznaka "Wzorowy Strażak"

[2022] Dawid Gałązka, Daniel Gierszewski, Aneta Kluska, Paweł Olech i Piotr Pobłocki

Medal „Zasłużony dla Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej”

[23.09.2021] Dyr. Biblioteki Miejskiej w Łebie Dorota Reszke, Zespół BEL CANTO, Wojciech Lechończak

Odznaka Honorowa PZF

[1987] Piotr Pelczar - złota Odznaka

Odznaka "100 lat Filatelistyki Polskiej"

[1993] Piotr Pelczar

Odznaka „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”

[1993] Piotr Pelczar - Odznaka Brązowa, [2010] Piotr Pelczar - Odznaka Srebrna

Wyróżnienia Marszałka Województwa Pomorskiego

[07.10.2016] Wiesław Gwizdała

V. Tytuły honorowe miasta Łeby

Honorowe obywatelstwo Miasta Łeby

[05.06.2007] Bp. Bernard Szlaga, Ernest Bryll, Egon Ojowski i Ulrich Dorow

Wyróżnienie honorowe Rady Miejskiej w Łebie

[22.06.2006] Maria Konkol, Janina Godlewska, Władysław Barambas i Jens Kaidas

honorowe_obywatelstwo_i_inne_wyroznienia.txt · ostatnio zmienione: 2022/11/14 22:14 przez Grzegorz Kleina