Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


infrastruktura:drogi_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
infrastruktura:drogi_publiczne [2018/05/17 09:17]
Grzegorz Kleina
infrastruktura:drogi_publiczne [2018/05/17 09:26] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 ===== OBIEKTY BUDOWLANE UMIESZCZONE W PASIE DROGOWYM PRZED DNIEM WEJSCIA W ŻYCIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH ===== ===== OBIEKTY BUDOWLANE UMIESZCZONE W PASIE DROGOWYM PRZED DNIEM WEJSCIA W ŻYCIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH =====
 +Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r. sygn. II GSK 109/13 ( LEX Nr 1488047), przepisy art. 40 ust. 1 i art. 22 ust. 2 u.d.p. nie wykluczają się wzajemnie. Dają one natomiast zarządcy drogi możliwość wyboru trybu udostępniania pasa drogowego przedsiębiorcom:​ może to być tryb cywilnoprawny (art. 22 ust. 2) lub tryb administracyjny (art. 40). Zastosowanie jednej z tych metod wyklucza drugą. Natomiast wybór drogi administracyjnej,​ tzn. zgoda (w formie decyzji administracyjnej) na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi łączy się z pobieraniem opłat przewidzianych w rozporządzeniu,​ jak również z możliwością pobierania kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia.
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 Ustawodawca różnicuje obiekty, które istnieją już w pasie drogowym od tych, które zostaną tam zlokalizowane po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Ustawodawca różnicuje obiekty, które istnieją już w pasie drogowym od tych, które zostaną tam zlokalizowane po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
  
Linia 15: Linia 18:
  
 Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2007 r. Sygn. I OSK 811/06 Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2007 r. Sygn. I OSK 811/06
 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 W orzecznictwie słusznie podkreśla się, że uprawnienie do używania istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w pasie drogowym **nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej** – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi odnosi się jedynie do przebudowy i remontu. Regulacja ta **legalizuje istnienie w pasie drogowym obiektów budowlanych i nie zawiera jakiegokolwiek odesłania do przepisów nakładających na obywatela obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zezwolenia** na jego zajęcie (wyrok NSA z 28 czerwca 2007 r., I OSK 811/06, dostępny na stronie internetowej:​ http://​orzeczenia.nsa.gov.pl/​). W orzecznictwie słusznie podkreśla się, że uprawnienie do używania istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w pasie drogowym **nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej** – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi odnosi się jedynie do przebudowy i remontu. Regulacja ta **legalizuje istnienie w pasie drogowym obiektów budowlanych i nie zawiera jakiegokolwiek odesłania do przepisów nakładających na obywatela obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zezwolenia** na jego zajęcie (wyrok NSA z 28 czerwca 2007 r., I OSK 811/06, dostępny na stronie internetowej:​ http://​orzeczenia.nsa.gov.pl/​).
  
infrastruktura/drogi_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/17 09:26 przez Grzegorz Kleina