Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


infrastruktura:drogi_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
infrastruktura:drogi_publiczne [2018/05/17 09:26]
Grzegorz Kleina
infrastruktura:drogi_publiczne [2019/01/09 14:41] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +=====Montaż tablic reklamowych na słupach oświetleniowych wymaga zgłoszenia=====
 +
 +Podstawy prawne:
 +[1] Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) zwana dalej "​u.p.b"​
 +[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zmianami) zwane dalej "​Rozporządzeniem"​
 +[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zmianami) zwana dalej "​u.d.p."​
 +
 +Zgodnie z Art. 29 ust.2 pkt 6 u.p.b. **pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych**,​ z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 +
 +Zgodnie z Art.30 ust.1 pkt 2 u.p.b. **zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga wykonywanie robót budowlanych,​ o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt  6**.
 +
 +Dodatkowo zgodnie z Art.29 ust. 4 u.p.b. roboty budowlane polegające na instalacji tablic i urzadzeń reklamowych wykonywane:
 +1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,
 +2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia,​ o którym mowa w art. 30 ust. 1 u.p.b.
 +- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 +
 +Użyty w redakcji art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) termin "​**instalowanie**"​ nie obejmuje wykonywania nowego obiektu budowlanego,​ lecz zawiera takie prace budowlane, które są związane z już istniejącym obiektem. Jeżeli więc wykonanie jakichś robót budowlanych ma być zakwalifikowane jako instalowanie,​ to wówczas powinno nastąpić przymocowanie (połączenie,​ przyłączenia) urządzenia instalowanego do innego obiektu w sposób pozwalający na jego odinstalowanie bez uszkodzenia bądź naruszenia struktury obiektu "​podstawowego"​. ​
 +(Wyrok WSA Warszawa z dnia 08-02-2018 znak VII SA/Wa 958/17).
 +
 +Zgodnie z  § 1 ust.5 pkt 2 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zmianami) ​ w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku o zajecie pasa drogowego należy dołączyć **oświadczenie o zgłoszeniu** ​ prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 +
 +Zgodnie z art.30 ust.2 u.p.b. w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:​
 +- oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. ​
 +- w zależności od potrzeb: odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 +
 +Art.30 ust.5 u.p.b. Zgłoszenia,​ o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej,​ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,​ może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić,​ jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 +
 +Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane połozoną w pasie drogowym drogi publicznej można uzyskać w trybie Art.39 ust.3 u.d.p. stanowiacym ,że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości,​ lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach,​ gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a (reklamy emitujące światło i reklamy o zmiennej treści).
 +
 +
 ===== OBIEKTY BUDOWLANE UMIESZCZONE W PASIE DROGOWYM PRZED DNIEM WEJSCIA W ŻYCIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH ===== ===== OBIEKTY BUDOWLANE UMIESZCZONE W PASIE DROGOWYM PRZED DNIEM WEJSCIA W ŻYCIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH =====
 Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r. sygn. II GSK 109/13 ( LEX Nr 1488047), przepisy art. 40 ust. 1 i art. 22 ust. 2 u.d.p. nie wykluczają się wzajemnie. Dają one natomiast zarządcy drogi możliwość wyboru trybu udostępniania pasa drogowego przedsiębiorcom:​ może to być tryb cywilnoprawny (art. 22 ust. 2) lub tryb administracyjny (art. 40). Zastosowanie jednej z tych metod wyklucza drugą. Natomiast wybór drogi administracyjnej,​ tzn. zgoda (w formie decyzji administracyjnej) na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi łączy się z pobieraniem opłat przewidzianych w rozporządzeniu,​ jak również z możliwością pobierania kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r. sygn. II GSK 109/13 ( LEX Nr 1488047), przepisy art. 40 ust. 1 i art. 22 ust. 2 u.d.p. nie wykluczają się wzajemnie. Dają one natomiast zarządcy drogi możliwość wyboru trybu udostępniania pasa drogowego przedsiębiorcom:​ może to być tryb cywilnoprawny (art. 22 ust. 2) lub tryb administracyjny (art. 40). Zastosowanie jednej z tych metod wyklucza drugą. Natomiast wybór drogi administracyjnej,​ tzn. zgoda (w formie decyzji administracyjnej) na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi łączy się z pobieraniem opłat przewidzianych w rozporządzeniu,​ jak również z możliwością pobierania kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia.
infrastruktura/drogi_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/09 14:41 przez Grzegorz Kleina