Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


infrastruktura:drogi_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
infrastruktura:drogi_publiczne [2019/01/09 14:41]
Grzegorz Kleina
infrastruktura:drogi_publiczne [2019/05/13 18:22] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
-=====Montaż tablic reklamowych ​na słupach oświetleniowych wymaga zgłoszenia=====+[[Ograniczenia w zagospodarowaniu pasa drogowego ul. Kościuszki w Łebie ​na części zrewitalizowanej]]
  
-Podstawy prawne: +[[Montaż tablic reklamowych na słupach oświetleniowych]]
-[1] Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) zwana dalej "​u.p.b"​ +
-[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zmianami) zwane dalej "​Rozporządzeniem"​ +
-[3Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zmianami) zwana dalej "​u.d.p."​+
  
-Zgodnie z Art. 29 ust.2 pkt 6 u.p.b. **pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych**,​ z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; +[[Obiekty ​budowlane ​umieszczone ​w pasie drogowym przed dniem wejścia w życie ustawy o drogach publicznych]]
- +
-Zgodnie z Art.30 ust.1 pkt 2 u.p.b. **zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga wykonywanie robót budowlanych,​ o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt  6**. +
- +
-Dodatkowo zgodnie z Art.29 ust. 4 u.p.b. roboty ​budowlane ​polegające na instalacji tablic i urzadzeń reklamowych wykonywane:​ +
-1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę, +
-2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia,​ o którym mowa w art. 30 ust. 1 u.p.b. +
-- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. +
- +
-Użyty w redakcji art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) termin "​**instalowanie**"​ nie obejmuje wykonywania nowego obiektu budowlanego,​ lecz zawiera takie prace budowlane, które są związane z już istniejącym obiektem. Jeżeli więc wykonanie jakichś robót budowlanych ma być zakwalifikowane jako instalowanie,​ to wówczas powinno nastąpić przymocowanie (połączenie,​ przyłączenia) urządzenia instalowanego do innego obiektu w sposób pozwalający na jego odinstalowanie bez uszkodzenia bądź naruszenia struktury obiektu "​podstawowego"​.  +
-(Wyrok WSA Warszawa z dnia 08-02-2018 znak VII SA/Wa 958/17). +
- +
-Zgodnie z  § 1 ust.5 pkt 2 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zmianami) ​ w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku o zajecie pasa drogowego należy dołączyć **oświadczenie o zgłoszeniu** ​ prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. +
- +
-Zgodnie z art.30 ust.2 u.p.b. w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:​ +
-- oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  +
-- w zależności od potrzeb: odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. +
- +
-Art.30 ust.5 u.p.b. Zgłoszenia,​ o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej,​ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,​ może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić,​ jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. +
- +
-Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane połozoną ​w pasie drogowym ​drogi publicznej można uzyskać w trybie Art.39 ust.3 u.d.p. stanowiacym ,że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości,​ lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach,​ gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a (reklamy emitujące światło i reklamy o zmiennej treści). +
- +
- +
-===== OBIEKTY BUDOWLANE UMIESZCZONE W PASIE DROGOWYM PRZED DNIEM WEJSCIA W ŻYCIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH ===== +
-Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r. sygn. II GSK 109/13 ( LEX Nr 1488047), przepisy art. 40 ust. 1 i art. 22 ust. 2 u.d.p. nie wykluczają się wzajemnie. Dają one natomiast zarządcy drogi możliwość wyboru trybu udostępniania pasa drogowego przedsiębiorcom:​ może to być tryb cywilnoprawny (art. 22 ust. 2) lub tryb administracyjny (art. 40). Zastosowanie jednej z tych metod wyklucza drugą. Natomiast wybór drogi administracyjnej,​ tzn. zgoda (w formie decyzji administracyjnej) na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi łączy się z pobieraniem opłat przewidzianych w rozporządzeniu,​ jak również z możliwością pobierania kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia. +
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
- +
-Ustawodawca różnicuje obiekty, które istnieją już w pasie drogowym od tych, które zostaną tam zlokalizowane po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. +
- +
-Przepis art. 38 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, lecz nie powodujące zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócające wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie. Dopiero w przypadku przebudowy lub remontu ww. wymaga się uzyskania zgody zarządcy drogi, a gdy planowane są roboty objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienie projektu budowlanego. +
- +
-Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że uprawnienia do używania istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w pasie drogowym nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi odnosi się jedynie do sytuacji przebudowy i remontu. +
- +
-Regulacja ta legalizuje istnienie w pasie drogowym obiektów budowlanych i nie zawiera jakiegokolwiek odesłania do przepisów nakładających na obywatela obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zezwolenia na jego zajęcie. +
- +
-Stosownie do art. 39 ust. 3 tej ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei z art. 39 ust. 3a cyt. ustawy wynika, że decyzja co do lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym była wydana ​przed rozpoczęciem robót budowlanych. +
- +
-W świetle tego przepisu lokalizacja,​ a więc użytkowanie obiektów budowlanych w przyszłości w pasie drogowym wymagają uzyskania zezwolenia na jego zajęcie. Powyższe rozważania upoważniają do stwierdzenia,​ że przepis ten nie dotyczy zatem obiektów budowlanych znajdujących się już w pasie drogowym, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. +
- +
-Zauważyć należy, iż z kolei przepis art. 40 ust. 1 cyt. ustawy posługuje się pojęciem "​zajęcie",​ a to oznacza, że także w tym przypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem przyszłym. Również przepis art. 40 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy określa sytuacje uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w przypadku umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. Sformułowanie "​umieszczanie"​ dotyczy niewątpliwie sytuacji przyszłych. +
- +
-Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2007 r. Sygn. I OSK 811/06 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
-W orzecznictwie słusznie podkreśla się, że uprawnienie do używania istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w pasie drogowym **nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej** – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi odnosi się jedynie do przebudowy i remontu. Regulacja ta **legalizuje istnienie w pasie drogowym obiektów budowlanych i nie zawiera jakiegokolwiek odesłania do przepisów nakładających na obywatela obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zezwolenia** na jego zajęcie (wyrok NSA z 28 czerwca 2007 r., I OSK 811/06, dostępny na stronie internetowej:​ http://​orzeczenia.nsa.gov.pl/​). +
- +
-Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że art. 38 ust. 1 u.d.p. dotyczy obiektów budowlanych i urządzeń, które były zlokalizowane w pasie drogowym w dniu wejścia w życie ​tej ustawy ​bądź znalazły się w pasie drogowym w wyniku późniejszych zmian dotyczących samego pasa drogowego. Zawiera więc swego rodzaju ustawowe, nielimitowane czasowo zezwolenie zajmowania pasa drogowego przez obiekty w nim opisane, nieobciążone opłatami za czasowe zajęcie pasa drogowego, przewidzianymi w tej ustawie. Przepis art. 38 ust. 1 u.d.p. dotyczy wyłącznie obiektów istniejących (uprzednio zlokalizowanych) w pasie drogowym a nie obiektów zlokalizowanych (umieszczonych) w pasie drogowym w rozumieniu art. 40 ust. 1–2 u.d.p. (wyroki NSA z 1 grudnia 2008 r., II GSK 476/08 i z 28 kwietnia 2010 r., II GSK 575/09; dostępne na stronie internetowej:​ http://​orzeczenia.nsa.gov.pl/​). +
- +
-W tych ostatnich orzeczeniach NSA zwrócił uwagę, że przepis art. 40 ust. 1 u.d.p. posługuje się pojęciem "​zajęcie",​ a to oznacza, że także w tym przypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem przyszłym. Również przepis art. 40 ust. 2 pkt 3 u.d.p. określa sytuacje uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w przypadku umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. Sformułowanie "​umieszczanie"​ dotyczy niewątpliwie sytuacji przyszłych. +
- +
-Kierując się rozumieniem przepisów art. 38 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 u.d.p., innym od przedstawionego wyżej, organy administracji naruszyły te przepisy. +
- +
-W niniejszej sprawie poza sporem pozostaje bowiem, że znajdujący się w pasie drogowym obiekt handlowy (kwiaciarnia),​ będący własnością A. B., został wzniesiony w 1977 r., na podstawie pozwolenia na budowę. Już ta okoliczność przesądzała,​ że wniosek strony skarżącej podlegał rozpoznaniu tylko w oparciu o art. 38 u.d.p. Organy administracji ustaliły również jednoznacznie,​ że wspomniany obiekt nie powoduje zagrożenia lub utrudnienia ruchu drogowego, czy zadań zarządzania drogą. W świetle art. 38 ust. 1 u.d.p. nie było zatem podstaw do rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przez ten obiekt, ani tym bardziej do wymierzania opłaty za to zajęcie. Rozpatrując wniosek strony skarżącej organy administracji powinny jedynie ograniczyć się do stwierdzenia,​ że będący przedmiotem wniosku obiekt budowlany został wzniesiony przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ​oraz, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 38 ust. 1 u.d.p., uniemożliwiające pozostawienie go w dotychczasowym stanie. +
- +
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2013-10-29 Sygn. III SA/Łd 827/13+
  
 +[[Szerokość jednojezdniowej drogi gminnej]]
  
  
infrastruktura/drogi_publiczne.1547041313.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/09 14:41 przez Grzegorz Kleina