Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


infrastruktura:drogi_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
infrastruktura:drogi_publiczne [2019/07/08 15:26]
Grzegorz Kleina
infrastruktura:drogi_publiczne [2019/09/23 14:21] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +[[Zjazd nie jest częścią drogi]]
 +
 [[Kontrola sądów administracyjnych decyzji wydawanych na podstawie art.39 ust.3 u.d.p]] [[Kontrola sądów administracyjnych decyzji wydawanych na podstawie art.39 ust.3 u.d.p]]
  
Linia 15: Linia 17:
 [[Szerokość jednojezdniowej drogi gminnej]] [[Szerokość jednojezdniowej drogi gminnej]]
  
- 
-===== SZEROKOŚĆ JEDNOJEZDNIOWEJ DROGI GMINNEJ ===== 
- 
-Zgodnie z  § 4 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami) zwanym dalej "rozporządzeniem" drogi gminne powinny spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas 
-klasa "GP" - główne ruchu przyśpieszonego; 
-klasa "G" - główne; 
-klasa "Z" - zbiorcze; 
-klasa "L" - lokalne; 
-klasa "D" - dojazdowe. 
-Zgodnie z § 6 i 7 Rozporządzenia szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych przy czym 
-w przypadku dróg gminnych jednojezdniowych (1x2) poszczególnych klas nie może być mniejsza niż: 
-klasa "GP" - 30 m; 
-klasa "G" -  25 m; 
-klasa "Z" -  20 m; 
-klasa "L" -  12 m; 
-klasa "D" -  10 m. 
-W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości ulic niż podane wyżej, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 6. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy obejmującej: 
-1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych; 
-2) sposób etapowego i docelowego odwodnienia; 
-3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy; 
-4) wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia; 
-5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych; 
-6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza. 
- 
-Szerokość ulicy powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli przewiduje się umieszczenie w tej ulicy większej liczby pasów ruchu, torowiska tramwajowego, ścieżek rowerowych pasów lub zatok postojowych, pasów zieleni wysokiej lub urządzeń odwodnienia powierzchniowego 
-Rozmiary terenu potrzebnego na węzeł, skrzyżowanie ulicy klasy Z lub ulic wyższych klas z ulicą klasy Z, G lub GP oraz na plac i parking powinny być określone indywidualnie. Na skrzyżowaniu ulicy klasy L lub D z ulicą klasy L lub D, a także na skrzyżowaniu ulicy klasy Z z ulicą klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m × 5 m. 
  
  
infrastruktura/drogi_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/23 14:21 przez Grzegorz Kleina