Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
infrastruktura:ograniczenia_w_zagospodarowaniu_pasa_drogowego_ul._kosciuszki_w_lebie_na_czesci_zrewitalizowanej

Ograniczenia w zagospodarowaniu pasa drogowego ul. Kościuszki w Łebie na części zrewitalizowanej

Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późnzm.) zwana dalej u.d.p.;
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) zwana dajej „u.p.b.„;
- Uchwała Nr XIX/171/2 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba - ul. Kościuszki” (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz.2000) zwana dalej „MPZP„

1. Zgodnie z Art.39 ust.3 u.d.p. w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi:
1) może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg;
1a) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby;
2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a.
3) W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

2. Przepisem odrębnym , o którym mowa w Art.39 ust.3 pkt 1 u.d.p. jest akt prawa miejscowego – MPZP. Zgodnie z postanowieniami Rozdział 2 § 2 ust.5 pkt 3 MPZP:
1) w linach rozgraniczających zrewaloryzowanej części ul. Kościuszki zabrania się lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych. Zarówno powszechnie obowiązujące przepisy jaki i przepisy MPZP nie definiują pojęcia „obiektów kubaturowych” czy „tymczasowych obiektów kubaturowych„. Pomocna w tym zakresie może być linia orzecznictwa sądów administracyjnych. Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 14 lutego 2014 r. znak II SA/KR 1527/13 przez „obiekty kubaturowe” rozumie się wszelkie budynki i inne obiekty budowlane , którym można przypisać parametr objętości. Z powyższego zapisu wynika ,że nie jest bezwzględnie zakazana lokalizacja w pasie drogowym tymczasowych obiektów budowlanych nie mających charakteru kubaturowych (pergole, ogrodzenia ogródków konsumpcyjnych) czy też urządzeń (handlowych , rozrywkowych, bankomatów, parkomatów, wodopojów przy czym elementy/urządzenia ekspozycyjne powinny charakteryzować się wysokim poziomem estetycznym).
2) Zakaz lokalizacji nie dotyczy letnich ogródków - miejsc konsumpcyjnych na wolnym powietrzu nie stanowiących utrudnień dla ruchu przy istniejących obiektach gastronomicznych. Przepis ten nie został sformułowany zgodnie z zasadami poprawnej legislacji wobec czego jego analiza jest skomplikowana i może budzić wątpliwości. Potocznie ogródek konsumpcyjny to miejsce spożywania potraw i napojów na zewnątrz punktów sprzedaży gastronomicznej. Pojęcie „ogródka” nie ma więc wprost związku z jakimkolwiek rodzajem budynku czy budowli. Należy moim zdaniem przyjąć ,że tzw. letnie ogródki jest bardzo pojemnym pojęciem. Należy jednakże przyjąć ,że przypisanie obiektowi budowlanemu charakteru „ogródka letniego” w rozumieniu MPZP wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących cech:
a) obiekt może być lokalizowany bezpośrednio przy istniejącym/funkcjonującym lokalu. Obiekt musi być funkcjonalnie z nim związany a wię zgodę na jego lokalizację powinien otrzymać wyłącznie właściciel/posiadacz lokalu;
b) obiekt może być lokalizowany wyłącznie przy lokalach gastronomicznych;
c) obiekt nie może powodować utrudnień dla ruchu (nie może być zlokalizowany na wydzielonych ciągach pieszych i rowerowych, na wjazdach na posesje , na wysokości wejść do posesji – bez zgody wspólnoty mieszkaniowej);
d) obiekt musi mieć charakter „letni” co należy wiązać z terminem jego użytkowania np. analogicznym do okresów określonych w przepisach wewnętrznych dotyczących zajęcia pasa drogowego;
e) obiekt ma umożliwiać konsumpcje „na wolnym powietrzu” co oznacza zakaz całkowitej zabudowy ścian;

Dodatkowo należy:
- uwzględniać uwarunkowania wynikające z umów o dofinansowanie robót drogowych ze środków zewnętrznych,
- uwzględniać przy podejmowaniu decyzji uwarunkowania wynikające z warunków gwarancji i rękojmi wykonawcy robót drogowych.
- uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego regulaminu utrzymania i czystości na obszarze miasta,
- umożliwić dostęp do urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym ich właścicielom;
- nie zezwalać na jakikolwiek montaż elementów ogródka do podłoża ze względu na konieczność zapewnienia trwałości drogi

infrastruktura/ograniczenia_w_zagospodarowaniu_pasa_drogowego_ul._kosciuszki_w_lebie_na_czesci_zrewitalizowanej.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/13 18:31 przez Grzegorz Kleina