Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


infrastruktura:ogrodzenie_placu_budowy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

infrastruktura:ogrodzenie_placu_budowy [2019/10/02 10:54] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +==== OGRODZENIE PLACU BUDOWY ====
 +
 +Podstawa prawne:
 +[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.)
 +[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
 +
 +Zgodnie z art.3 pkt 3a ustawy [1] droga jest obiektem budowlanym liniowym.
 +Zgodnie z art.3 pkt 9 ustawy [1] ogrodzenia są urządzeniami budowlanymi.
 +Zgodnie z art.3 pkt 10 ustawy [1] terenem budowy jest przestrzeń,​ w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
 +Zgodnie z art.29 ust.2 pkt 15 ustawy [1] instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę przy czym zgodnie z Art.30 ust.1 ust.1 pkt 3 lit b) ustawy [1] zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanego wymaga instalowanie urzadzeń o wysokości pow. 3 m na obiektach budowlanych.
 +Zgodnie z przepisami rozporzadzenia [2]:
 +- zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,​ co najmniej w szczególności w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych (§8 pkt.1),
 +- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym (§9 ust.1),
 +- Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych,​ a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór (§9 ust.2),
 +- ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m (§10),
 +- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia (§26 ust.5 pkt 1). 
  
infrastruktura/ogrodzenie_placu_budowy.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/02 10:54 przez Grzegorz Kleina