Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
infrastruktura:port_morski_leba

Dane ogólne:

Podmiot zarządzający: brak
Powierzchnia ogółem: 23,43 ha
Łączna długość nabrzeży: 3.248 mb
Głębokość przy nabrzeżach: 3,5-4,0 m
Pełnione funkcje gospodarcze: żegluga pasażerska, obsługa rybołówstwa, żeglarstwo

Akweny portowe Podstawa prawna:
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 22 maja 2015 roku.

Wymieniono w tym zarządzeniu następujące akweny:
Basen Gospodarczy (przy Kapitanacie) pow. 1.830.00 m2
Basen Rybacki (w kanale Chełst) pow. 10.071,00 m2
Basen Gospodarczy (przy Kapitanacie) pow. 1.830.00 m2
Obrotnica w rozgałęzieniu kanału portowego i wejścia do Basenu Rybackiego - średnica 50 m pow. 1.962,50 m2
Kanał portowy od głowicy falochronu wschodniego do mostu drogowego na rzece Łeba pow. 54.565,50 m2

Infrastruktura zapewniająca dostęp do portu

Podstawa prawna:
§ 9 Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Urzedu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka. Rowy, Łeba

W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Łeba wchodzą następujące tory wodne wraz ze
związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami.
-tor podejściowy z morza pełnego z punktu o pozycji φ=54°46',59049 N, λ=017°33',40992 E w kierunku
białego sektora światła podejściowego, do punktu o współrzędnych φ=54°46',16105 N, λ=017°33,03882 E,
którego oś wyznacza linia namiaru 203° o parametrach: długość - 890 m, szerokość w dnie - 40 m, głębokość -
3,5 m na długości 300 m od głowicy falochronu zachodniego w kierunku morza i 5 m na pozostałej długości
toru;
- tor wodny którego oś przebiega od punktu połączenia z torem podejściowym do punktu o współrzędnych
φ=54°45',64201 N, λ=017°32',88856 E na połączeniu z obrotnicą o parametrach: długość 1000 m, szerokość-
20 m - w' osi kanału, głębokość - 3,5 m;
- obrotnica „w rozwidleniu kanału i basenu rybackiego”: średnica - 50, głębokość - 3,5 m;
- osadnik zachodni na redzie portu;
- osadnik wschodni na redzie portu.
1. Obiekty
a) falochrony zewnętrzne;
b) pirs przy nabrzeżu maltańskim.
2. Stałe światła nawigacyjne:
- światła nawigacyjne - 6 sztuk, wraz z systemem zasilania energetycznego;
- latarnia morska Czołpino.
3. Urządzenia i instalacje:
oświetlenie lampowe falochronów wymienionych w pkt. 1 lit a.

Załącznik graficznyc do zarządzenia: port_morski_leba.pdf

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

infrastruktura/port_morski_leba.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/28 14:40 przez Grzegorz Kleina