Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac

Cóż może zrobić gmina gdy sąsiad korzysta z jej zasobów bez współuczestniczenia w kosztach i bynajmniej nie ma najmniejszej chąci zawrzeć w tej sprawie umowy/porozumienia np. w oparciu o Art.74 ustawy o samorzadzie gminnym?

W przypadku gdy stosownej umowy nie ma, można skorzystać z instytucji prawa cywilnego. Nasuwa się tu możliwość zastosowania uregulowań zawartych w art. 752 i nast. k.c. (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia), bądź art. 405 i nast. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie). W każdym wypadku wiązać to należy z obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym m.in. z treści art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy). Skoro obowiązki te przejmuje w jakimś zakresie inna gmina, to uzasadnione staje się przyznanie jej prawa do zwrotu kosztów przez nią poniesionych.

Wydaje się, że wszczynanie postępowań sądowych nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo skłóca ze sobą samorządy gminne.

jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac.txt · ostatnio zmienione: 2016/04/13 15:16 przez Grzegorz Kleina