Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


konstytucja_rp

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

konstytucja_rp [2015/12/17 11:57] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Skarga konstytucyjna ======
  
 +**INFORMACJA O WARUNKACH WNOSZENIA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO SKARGI KONSTYTUCYJNEJ**
 +
 +1. Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną,​ zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Zasady wnoszenia skargi konstytucyjnej określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064).
 +
 +2. Skargę konstytucyjną wnosi się po wyczerpaniu przez skarżącego drogi prawnej (skorzystanie ze zwykłych środków zaskarżenia),​ w terminie 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.
 +
 +3. Skargę konstytucyjną może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Natomiast skargę konstytucyjną we własnej sprawie może sporządzić sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.
 +
 +4. W razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej skarżący może złożyć do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania wniosek o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W przypadku uwzględnienia tego wniosku, skarżący nie będzie ponosił kosztów sporządzenia skargi konstytucyjnej.
 +
 +5. Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.
 +
 +6. Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być przepis ustawy lub innego aktu normatywnego,​ na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji.
 +
 +7. Trybunał Konstytucyjny odmawia nadania dalszego biegu skargom konstytucyjnym,​ których przedmiotem kontroli uczyniono akt stosowania prawa, tj. wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie.
 +
 +8. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi konstytucyjne,​ które związane są z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji,​ z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).
 +
 +9. W skardze konstytucyjnej wzorcem kontroli nie można uczynić przepisów ustawy, aktu wykonawczego lub aktów prawa międzynarodowego.
 +
 +Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 sierpnia 2015 r., w zakresie określonym w art. 134 ustawy, w postępowaniu przed Trybunałem stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) tj.:
 +1) w zakresie dotyczącym wstępnego rozpoznania,​ stosuje się przepisy dotychczasowe;​
 +2) jeżeli Trybunał rozprawę odroczył lub przerwał albo wyznaczył termin rozprawy lub ogłoszenia orzeczenia przypadający po dniu wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe;​
 +3) jeżeli zachodzą przesłanki umorzenia postępowania,​ stosuje się przepisy dotychczasowe;​
 +4) w odniesieniu do skarg konstytucyjnych skierowanych do rozpoznania przez właściwy skład orzekający,​ przepisu art. 88 ust. 1 (nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym) nie stosuje się.
 +
 +**SKARGA KONSTYTUCYJNA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:**
 +
 +Skarga konstytucyjna powinna spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego.
 +
 +Komparycja skargi konstytucyjnej
 +
 +    Miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej;​
 +    Imię i nazwisko skarżącego,​ a w przypadku skarżącego nie będącego osobą fizyczną należy podać nazwę, osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu oraz określenie podstawy reprezentacji;​
 +    Adres skarżącego;​
 +    Imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego;​
 +    Adres kancelarii oraz nr wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych. ​
 +
 +Petitum skargi konstytucyjnej
 +
 +    Dokładne określenie przedmiotu kontroli, tj. wskazanie przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego,​ na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją;​*
 +    Wskazanie wzorca kontroli, tj. wskazanie, która konstytucyjna wolność lub które prawo skarżącego zostało naruszone;
 +    Sformułowanie zarzutu niezgodności przedmiotu kontroli ze wskazanym wzorcem kontroli.
 +
 +Określenie stanu faktycznego dotyczącego skargi konstytucyjnej
 +
 +Zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego z podaniem wyroków, decyzji lub innych rozstrzygnięć potwierdzających wyczerpanie drogi prawnej (należy wskazać: organ wydający, datę wydania, sygnaturę sprawy) oraz poinformowanie,​ czy od prawomocnego wyroku, ​ ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia został wniesiony nadzwyczajny środek zaskarżenia.**
 +
 +Wykazanie dochowania terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej
 +
 +    Udokumentowanie daty doręczenia prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia;​
 +    W przypadku sporządzenia skargi przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu:
 +    a) podanie daty wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia skargi konstytucyjnej;​
 +    b) podanie daty doręczenia adwokatowi lub radcy prawnemu pisma informującego go o wyznaczeniu w charakterze pełnomocnika do sporządzenia skargi konstytucyjnej;​
 +    c) wykazanie dochowania 90 dniowego terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej.
 +
 + ​Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu wstrzymuje bieg terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej. Wznowienie biegu terminu następuje pierwszego dnia po dniu:
 +a) doręczenia adwokatowi lub radcy prawnemu rozstrzygnięcia właściwego organu o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego,​
 +b) uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
 +c) doręczenia skarżącemu postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.
 +
 +Uzasadnienie skargi konstytucyjnej
 +
 +    Wykazanie, że zaskarżony przepis ustawy lub innego aktu normatywnego stanowił podstawę ostatecznego orzeczenia o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji.
 +    Uzasadnienie zarzutu niezgodności przedmiotu kontroli ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem w szczególności przez dokładne określenie sposobu naruszenia konstytucyjnych praw i wolności skarżącego przez zakwestionowane przepisy.
 +
 +**Załączniki do skargi konstytucyjnej**
 +
 +Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć:​
 +
 +    Pełnomocnictwo szczególne do sporządzenia skargi konstytucyjnej;​
 +    W przypadku skargi sporządzonej przez pełnomocnika z urzędu należy dołączyć kopię postanowienia sądu rejonowego o ustanowieniu takiego pełnomocnika oraz decyzji organu samorządu adwokackiego lub radcowskiego wyznaczającą konkretnego adwokata lub radcę prawnego pełnomocnikiem z urzędu);
 +    W przypadku gdy skargę konstytucyjną we własnej sprawie wnosi sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany do skargi należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do samodzielnego wniesienia skargi konstytucyjnej;​
 +    W przypadku osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;
 +    Odpis i cztery kopie prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem;​
 +    Odpis i cztery kopie wyroków, decyzji lub innych rozstrzygnięć potwierdzających wyczerpanie drogi prawnej wraz z uzasadnieniem.
 +
 +Załączniki powinny być opisane i ponumerowane.
 +
 +* W przypadku, gdy zakwestionowany akt normatywny utracił moc obowiązującą należy wykazać, że wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.
 +** Jeżeli skarżący wniósł nadzwyczajny środek zaskarżenia,​ Trybunał może zawiesić postępowanie do czasu rozpoznania tego środka.
konstytucja_rp.txt · ostatnio zmienione: 2015/12/17 11:57 przez Grzegorz Kleina