Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
leba_stowarz

To jest stara wersja strony! —-

Udział Miasta w Stowarzyszeniach

 • Stowarzyszenie LGR “Pradolina Łeby”
 Lokalna Grupa Rybacka (w skrócie LGR) „Pradolina Łeby" to stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 
 (LSROR), czyli ogólnego planu podniesienia jakości życia mieszkańców gmin należących do stowarzyszenia. Budżet LSROR opiewa na kwotę ponad 39 mln złotych na lata 
 2011-2015. 
 29 października 2010 nastąpiło uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (w skrócie PO RYBY) przez 8 LGR-ów województwa pomorskiego, w tym przez "Pradolinę Łeby". 
 LGR Pradolina Łeby obejmuje tereny gmin: Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łeba, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Naszym partnerem jest także starostwo powiatu lęborskiego. 
 19 listopada 2009 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyłoniło władze LGR w następującym składzie: 
 Zarząd: 
 Mikołaj Orzeł - Prezes 
 Jolanta Podhajska - Wiceprezes 
 Walerian Bernaciak - członek 
 Arkadiusz Pasiuk - członek 
 Magdalena Klejsa - członek 
 Komisja Rewizyjna: 
 Wiesław Doliński - przewodniczący 
 Bogusława Engelbrecht - członek 
 Bożena Chmielewska - członek 
 Paulina Płotka - członek 
 • Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” (www.pomorskie-eu.pl)

Podstawowym celem strategicznym działalności Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest wspieranie

 efektywnego włączenia się samorządów, instytucji i organizacji naszego regionu w nowe programy i inicjatywy Unii 
 Europejskiej na lata 2007-2013, a także budowanie pozytywnego wizerunku województwa Pomorskiego jako regionu o 
 dużym potencjale, efektywnie wykorzystującego możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego. 
  
 Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska uchwałą Nr 18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 7 lutego 
 2007 roku została wybrana do składu jego Zarządu. 
 • Związek Miast i Gmin Morskich (www.zmigm.org.pl)
 Związek Miast i Gmin Morskich" restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego - założyciela Związku 
 Gospodarczego Miast Morskich (1946). Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność 
 Związku. Celem Stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego 
 Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. 
 Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska i Sekretarz Miasta - 
 Magdalena Bojarczuk. 
 • Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” (www.eurobalt.org.pl)
 Celem współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk jest: 
- Poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu. 
- Ułatwianie wzajemnych kontaktów. 
- Zbliżenie lokalnych społeczeństw. 
- Przełamywanie historycznych uprzedzeń 
- Programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównowaonego rozwoju Członków 
- Wspieranie działań zmierzających do współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami. 
Cele realizowane są przez: 
- wspieranie wspólnych transgranicznych projektów rozwoju społecznego i ekonomicznego w różnych dziedzinach. 
- Współpracę przy realizacji wspólnych projektów komunalnych na terenach przygranicznych. 
- Współpracę w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego na terenach przygranicznych i całego Euroregionu. 
- Rozwój infrastruktury przejść granicznych. 
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ukierunkowywanie systemu przekwalifikowań w celu zmniejszania bezrobocia  ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 
- Wymianę grup naukowców, sportowców i osób, które zajmują się kulturą, młodzieżą i dziećmi. 
- Współpracę w zakresie rozwoju turystyki. 
- Wspieranie nauki języka sąsiadów. 
- Ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
- Organizowanie systemów informacyjnych Euroregionu i wspieranie programów rozwoju sieci mediów, w celu zapewnienia bieżącej informacji wszystkim Członkom. 

Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Radny Rady Miejskiej - Ludwik Greczko.

 • Związek Miast Polskich (www.zmp.poznan.pl)
 • Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny rzeki Łeby i wód Bałtyku”
 Stowarzyszenie to ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz: 
- inicjowania i wspierania wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska naturalnego pradoliny rzeki Łeby ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę dorzecza rzeki Łeby i wód Bałtyku, 
- ochrony środowiska oraz ekologicznego rozwoju regionu, 
- budowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie gmin leżących nad rzeką Łebą, 
- przywracania drożności rzeki Łeby i jej dopływów, 
- utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień mających znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej w skali regionalnej, 
- rozwoju regionu i turystyki, poprzez propagowanie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o naturalne unikatowe warunki terenowe, 
- obrony wspólnych interesów samorządów lokalnych służących ochronie środowiska. 
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba” (www.lotleba.pl)
Celem działalności Stowarzyszenia jest: 
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Łeby i okolic, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, 
- integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu, 
- zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto, 
- wzrost wpływów z turystyki, 
- poprawa infrastruktury turystycznej w mieście i regionie, 
- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowego systemu ?it?, 
- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, 
- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w mieście, 
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi, 
- współpraca z organizacjami turystycznymi, 
- prowadzenie informacji turystycznej , 
- stwarzanie warunków dla powstania nowych produktów i atrakcji turystycznych, 
- standaryzacja usług turystycznych, 
- organizowanie szkoleń i konferencji , 
- promocja Gminy Miejskiej Łeba , 
- współpraca w promocji regionu, 
- podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki w mieście Łeba, 
- planowanie i organizacja imprez turystycznych i promocyjnych 
- doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza, 
- popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki 
 • Związek Miast Bałtyckich (www.ubc.net)

Sekretariat związku: Wały Jagielońskie 1, Gdańsk; info@ubc.net

  Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby  i Sekretarz Miasta. 
 • Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
  Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Burmistrz Miasta Łeby   
  
leba_stowarz.1291803879.txt.gz · ostatnio zmienione: 2010/12/08 11:24 przez Grzegorz Kleina