Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


planowanie:planowanie_przestrzenne

Spis treści

Planowanie przestrzenne

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. SOR jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz.U. 2021 r. poz. 935) plan_zagospodarowania_morskich_wod_wewnetrznych.pdf

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta

Uchwała nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r poz. Poz. 603)

plan_zagospodarowania_wojewodtwa_pomorskiego.pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gmina posiada obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Łeby” uchwalone uchwałą nr XXI/250/2016 Rady Miejskiej w Łebie w dniu 05.09.2016 r.: http://www.prawomiejscowe.pl/GminaMiejskaLeba/document/147287/Uchwa%C5%82a-XXI_250_2016

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Do chwili obecnej opracowano i uchwalono następujące plany:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie ul. Jachtowej „Łeba – ul. Jachtowa”

uchwalony Uchwała Nr XXXIX/355/2022 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie ul. Jachtowej „Łeba – ul. Jachtowa” dz.urz.woj.pom._z_2022_poz.768.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łeba - ul. Turystyczna"

uchwalony Uchwałą nr XXIX/280/2021 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - ul. Turystyczna” (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021 poz.2142) Tekst uchwały

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łeba - Północ”

uchwalony Uchwałą nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - Północ”(Dz.Urz.Woj.Pom. poz.1886 z dnia 17 kwietnia 2019 r.) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1886/akt.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski”

uchwalony uchwałą z dnia 11 września 2018 r. nr XLI/484/2018 Rady Miejskiej w Łebie (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.3766) Tekst uchwały

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu położonego w południowej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulicy Aleja św. Mikołaja i drogi wojewódzkiej nr 214

uchwalony uchwałą z dnia 30 czerwca 2017 r. nr XXX/368/2017 Rady Miejskiej w Łebie(Dz.Urz.Woj.Pom.poz.2979) Tekst uchwały

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 11-go Listopada

uchwalony uchwałą nr 82/XIV/99 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 15.10.1999 r. (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 129 poz.1121 z 6.12.1999 r.) Zmiany: Uchwała Nr XL/360/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 11-go Listopada pod nazwą „Łeba – Sienkiewicza III” (Dz.Urz. Woj. Pom. nr 117 poz. 2282) Tekst uchwały Załączniki do uchwały

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia

uchwalony uchwałą nr 263/XLVI/98 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27.02.1998 r. (Dz.Urz.Woj.Słupsk. nr 11 poz.37 z 15.05.1998 r.) Tekst planu Rysunek planu

Zmiany:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia uchwalona uchwałą nr 293/XXXIV/2005 z dnia 31.05.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. nr 100 poz.2053 z 21.10.2005 r.) Tekst planu 2. Uchwała Nr XXXVII/342/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby na obszarze ograniczonym kanałem portowym i ulicą Turystyczną pod nazwą „Łeba - Port - Strona Zachodnia III” uchwala_xxxvii_342_2010.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w granicach działek nr 67/1 i 13/3L Obr.2

Zmiany: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w granicach działek nr 67/1 i 13/3L Obr.2. Zmiana MPZG dla dz.67/1 i 13/3 obr.2

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Łeby w sąsiedztwie kanału Chełst pod nazwą „Łeba – strefa terenów otwartych”

uchwalony uchwałą nr XLI/373/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.(Dz.Urz.Woj.Pom. nr 133 poz.2569) Tekst uchwały Załączniki do uchwały Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ulicy Nadmorskiej

uchwalony Uchwałą Nr XL/361/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 r.(Dz.Urz.Woj.Pom. nr 117 poz.2283) MPZP Terenów na zakończeniu ul. Nadmorskiej Zmiany: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej uchwalona Uchwałą nr XLII/498/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4556) zmiana MPZP Terenów na zakończeniu ul. Nadmorskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba – ul. Kościuszki”

uchwalony uchwałą nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba – ul. Kościuszki” Tekst planu;

UWAGA!!!</hi> Zgodnie z art.61 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu art.61 ust.1 pkt 1 dotyczacego warunku wydania decyzji o warunkach zabudowy gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu - nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

Przepis ten dotyczy planów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1995 r. a więc również miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby do roku 2010 uchwalonego uchwałą nr 17/VI/94 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.09.1994 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego nr 37 poz.206 z 17.11.1994 r.) który utracił moc 31.12.2003 r.

Inne opracowania do celów planistycznych

Studium Programowo - Przestrzenne Uzdrowiska ŁEBA

Koncepcja Zagospodarowania Strefy Ochrony Uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” wykonana przez Pracownię Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacji Zabytków „HOT” arch. Tomasz Ołdytowski, marzec 2008 r. Opracowanie możesz pobrać tutaj: –> studium_uzdr_rob_leba.doc –>uzdrowisko_leba-podzial_na_strefy –>Analiza polityki przestrzennej Łeby –>analiza_uwarunkowan_srodowiskowych_obszary_chronione –>strefy_ochrony_uzdrowiskowej

Lokalny Plan Rewitalizacji

Plan wykonany przez „pracownię Urbanistyczną Gabrieli Rembarz” w październiku 2006 r. Opracowanie przyjęte Uchwałą Nr 484/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie możesz pobrać tutaj: → lokalny_program_rewitalizacji_miasta_leba_07.11.2006.doc tabele_priorytetow_lpr.pdf

Studium Wyznaczające Obszary Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią dla Rzek Przymorza

Wersja kartograficzna:

http://mapy.isok.gov.pl

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacjiI map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Raport dla powodzi od strony morza,w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru działania Urzędu Morskiego w Słupsku (obecnie Urzędu Morskiego w Gdyni) (oprac. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie) amzpimrp_raport_zal_8_raport_um_slupsk_20191129.pdf

Określenie granic pasa technicznego na obszarze miasta Łeby

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 7 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy miejskiej Łeba (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1478) [{http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2023/1478/akt.pdf]]

Określenie granic pasa ochronnego na obszarze miasta Łeby

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r.w sprawie określenia granic pasa ochronnego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 57/06 poz. 1187). Tekst zarządzenia możesz pobrać tutaj: → pas_ochronny.pdf

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łeby

Plan został uchwalony Uchwałą nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. Projekt w wersji elektronicznej możesz pobrać tutaj (archiwum *rar): → plan_zaopatrzenia_w_cieplo_....rar

Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego

Opracowanie wykonane w roku 2006 przez zespół w składzie Jarosław T. Czochański, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Hanna Wojcieszyk. opracowanie_ekofizjograficzne.pdf

Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim

Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach

Opracowanie możesz pobrać tutaj: –> wskazniki_zagospodarowania_i_ladu_przestrzennego.pdf

planowanie/planowanie_przestrzenne.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/17 10:33 przez Grzegorz Kleina