Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podstawowe_dane_o_gminie

Podstawowe dane o gminie

Łeba - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011

Łeba - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012

Portret statystyczny gminy (dane z lat 2014-2016)

Łeba - gmina miejska (gmina o statusie miasta) z wydzieloną częścią o nazwie Rąbka.

Kody TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju):

System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego TERC 2208021

System identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC 0977380

Kod NTS w/g Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 5.6.22.41.08.02.1

Statut Gminy Miejskiej Łeba:

Uchwała Nr XXXVII/343/2021 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 r. poz. 360) statut_miasta_2022.pdf

Przynależność administracyjna:

1 czerwca 1975 r. Łeba wchodzi w skład województwa słupskiego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r.w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw (Dz.U. nr 17 poz.92)) 1 stycznia 1999 r. Łeba wchodzi w skład województwa pomorskiego (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96 poz.603 z późn. zmianami) 10 sierpnia 1998 r. Łeba weszła w skład powiatu lęborskiego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. nr 103 poz.652)

Położenie w strefie nadgranicznej Zgodnie z § 1 lp.9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r.w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U. nr 188 poz.1580)Łeba w całości znajduje się w strefie nadgranicznej.

Granice portu morskiego w Łebie Granice te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.w sprawie granicy portu morskiego Łeba (Dz.U. z 2015 r. poz. 516).

Położenie

Położenie fizyczno - geograficzne: 54°45'40,35„ N 17°33'26,26” E. Miasto Łeba w świetle podziału fizyko-geograficznego położone jest w makroregionie Pobrzeża Koszalińskiego w pasie przylegającym bezpośrednio do Bałtyku (Wybrzeże Słowińskie) składającym się z plaż, nadmorskich wydm, jezior przybrzeżnych (Łebsko,Sarbsko)oraz terenów bagiennych. Łaba graniczy od południa z Gminą Wicko , od zachodu z gminą Smołdzino (powiat słupski) a od wschodu z Gminą Choczewo (powiat wejherowski).

Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta

W Zarządzeniu nr 15 Ministra Administracji , Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymienia się miasto Łebę oraz część miasta oznaczoną nazwą Rąbka.

Wody płynące

Nazwa obiektu wodnego Rodzaj obiektu Zlewnia Wsp.geogr.-szerok. Wsp.geogr.-dług.
Łeba rzeka Morze Bałtyckie 54°46’03” 17°33’02”
Chełst rzeka Łeba 54°45’36” 17°32’51”
Kanał Mielnicki kanał Łeba 54°45’22” 17°32’51”
Kanał Nowęciński kanał Chełst 54°45’38” 17°34’22”

Nazwy zweryfikowane i ustalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (opubl. „Nazewnictwo geograficzne Polski” , Tom.I ,Hydronimy).

Wody stojące

Nazwa obiektu wodnego Rodzaj obiektu Wsp.geogr.-szerok. Wsp.geogr.-dług. Uwagi
Jezioro Łebsko Jezioro 54°42’36” 17°23’21” Wschodnia część akwenu
Jezioro Sarbsko Jezioro 54°45’53” 17°37’43” Wzdłuż północnej linii brzegowej
Łabędzi Staw Jezioro 54°45’52” 17°33’10”

Nazwy zweryfikowane i ustalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (opubl. „Nazewnictwo geograficzne Polski” , Tom.I ,Hydronimy).

Powierzchnia

Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi 1656,33 ha w tym:

Zasób gruntów Gminy Miejskiej Łeba (stan - czerwiec 2019)

Liczba mieszkańców (populacja)

stan na dzień ilość w tym kobiet w tym mężczyzn uwagi
1483 250-300
1570 300-400
1782 503
1784 518
1786 523
1789 501
1791 514 brak mieszkańców narodowości żydowskiej
1794 526
1810 536
1812 707
1816 639
1819 620 Łeba - 571, Żarnowska - 29,Stęknica - 10,Stilo -6, Młyn przy Chełście 4
1831 806
1843 948
1852 1093
1861 1236
1867 1295
1895 1905
1905 12.01 2013
1905 2027
1925 2332 1208 1124
1933 2512
1939 2849
1946 14.02 3021
1993 31.12 4044 2111 1933
1994 31.12 4105 2130 1975
1995 31.12 4157 2165 1992
1996 31.12 4190 2183 2007
1997 31.12 4230 2200 2030
1998 31.12 4213 2198 2015
1999 31.12 4145 2200 1945
2000 31.12 4136 2205 1933
2001 31.12 4086 2210 1876
2002 31.12 4111 2215 1906
2003 31.12 4092 2201 1891
2004 31.12 4032 2199 1833
2005 31.12 3933 2112 1821
2006 31.12 3937 2190 1747
2007 31.12 3933 2014 1919
2008 31.12 3926 2057 1869
2009 31.12 3748
2010 31.12 3753 1974 1779
2011 31.12 3889 2004 1885
2012 31.12 3808
2013 31.12 3745
2014 31.12 3712
2015 31.12 3693
2016 31.12 3734 1935 1799
2017 31.12 3547 1877 1741
2018 31.12 3512 1821 1691
2019 30.06 3476
2019 31.12 3417
2020 31.12 3347
2021 31.12 3270 1694 1576

Edukacyjne grupy wieku

0-2 3-6 7-12 13-15
2010 102 128 208 120
2011 102 137 203 115
2016 70 130 201 90
2017 71 116 191 95

Aktywność zawodowa mieszkańców

Wiek Wiek Wiek
przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny
2005 798 2473 397
2010 653 2457 643
2011 646 2582 661
2016 558 2334 842

Struktura ludności w wieku poprodukcyjnym

razem w tym kobiet w tym mężczyzn
2015 911
60-69
70-79
80-89
90+
2016 947
60-69 589 278 311
70-79 210 75 135
80-89 125 88 37
90+ 23 21 2
2017 965
60-69 599 322 277
70-79 217 137 80
80-89 125 87 38
90+ 24 20 4

Udział osób korzystajacych ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem [%]

gmina powiat województwo
2010 10,0 13,0
2012 10,2 13,0 8,6
2013 10,1 13,3 8,7
2014 9,2 12,4 8,0
2015 8,2 11,2 7,4
2016 7,5 10,6 6,8

Ruch naturalny ludności

stan na dzień małżeństw urodzeń zgonów przyrost
1993 31.12 20 58 36 22
1994 31.12 18 61 46 15
1995 31.12 25 52 49 3
1996 31.12 16 33 48 -15
1997 31.12 23 45 32 13
1999 31.12 25 36 38 -2
2000 31.12 33 43 44 -1
2001 31.12 26 31 -5
2002 31.12 32 50 36 14
2003 31.12 26 29 41 -12
2004 31.12 26 33 40 -17
2005 31.12 27 37 45 -8
2006 31.12 42 34 30 4
2007 31.12 58 41 47 -6
2010 31.12 41 37 4
2011 31.12 31 48 -17
2016 31.12 31 49 -18
2017 31.12 17 38 -21
2018 31.12 29 38 -9

Saldo migracji

stan na dzień zameldowań wymeldowań
1999 31.12 64 47
2000 31.12 65 61
2001 31.12 33 76
2002 31.12 60 38
2003 31.12 57 43
2004 31.12 50 41
2005 31.12 48 54
2006 31.12 38 65
2007 31.12 39 60
2012 31.12 37
2013 31.12 27
2014 31.12 35
2015 31.12 37
2016 31.12 25 63

Stawki podatków i opłat na rok 2017

TARYFY

Taryfa j.m. Netto Brutto
Za dostawę wody: zł/m3 2,44 2,64
Za odbiór i oczyszczenie ścieków: zł/m3 7,62 8,23

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rodzaj opłaty j.m. Opłata Uwagi
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. zł/m3 zużytej wody 3,90 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. zł/m3 zuzytej wody 7,80 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik j.m. Opłata [zł] brutto Uwagi
Pojemnik o poj. 80l szt.9,00
Pojemnik o poj. 110l szt.12,00
Pojemnik o poj. 120l szt.13,00
Pojemnik o poj. 240l szt.26,00
Pojemnik o poj. 360l szt.39,00
Pojemnik o poj. 800l szt.56,00
Pojemnik o poj. 1100l szt.75,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-5) - szt.409,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-7) - szt.522,00

Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik j.m. Opłata [zł] brutto Uwagi
Pojemnik o poj. 80l szt.16,00
Pojemnik o poj. 110l szt.20,00
Pojemnik o poj. 120l szt.22,00
Pojemnik o poj. 240l szt.44,00
Pojemnik o poj. 360l szt.66,00
Pojemnik o poj. 800l szt.94,00
Pojemnik o poj. 1100l szt.125,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-5) - szt.686,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-7) - szt.874,00

OPŁATA MIEJSCOWA

Rodzaj opłaty j.m. Wysokość Okres obowiazywania
Opłata miejscowa zł/dobę*osoba 2,00 w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia
Opłata miejscowa zł/dobę*osoba 1,00 w okresie od 01 września do 30 czerwca

OPŁATA TARGOWA

Przedmiot opłaty j.m. Wysokość Uwagi
Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru, wózka oraz sprzedaż świeżych ryb z burty i nabrzeża zł/dobę10,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 2,5 tonzł/dobę15,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty określone w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 2,5 ton do 7 tonzł/dobę30,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 7 tonzł/dobę45,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowejzł/dobę10,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty określone w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w ogródkach gastronomicznychzł/m21,20W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż książekzł/m21,20W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni do 2 m2zł/dobę15,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni pow. 2 m2 do 100 m2zł/dobę + zł za każdy rozpoczęty metr powyżej 2 m²15,00 + 1,20W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni pow. 100 m2zł/dobę250,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania j.m. Stawka [zł] Uwagi
GRUNTY
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 m2 p.u.0,80bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 1 ha2,80
Pozostałe 1 m2 p.u. 0,35w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniowy, usługową albo zabudowy o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 m2 pow. 2,98
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
Mieszkalne 1 m2 p.u.0,65
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 1 m2 p.u.18,70bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 m2 p.u.4,61
Pozostałe 1 m2 p.u.7,30 W tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 20 m2, dla których stawka wynosi 0,50 zł od 1 m2 p.u.
BUDOWLE
Budowle % ich wartości2,00Wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
ZWOLNIENIA
Budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury i pomocy społecznej
budynki, budowle i grunty służące do ochrony przeciwpożarowej

OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa opłaty j.m. Stawka [zł] Uwagi
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA W NIM ROBÓT
zajęcie pasa jezdni ( zajęcie powyżej 50% szerokości) zł/1m2 x dzień9,00
zajęcie pasa jezdni ( zajęcie do 50% szerokości) zł/1m2 x dzień6,00
zajęcie chodników,placów,zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowychzł/1m2 x dzień5,00
zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego zł/1m2 x dzień4,00
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
na drogowym obiekcie inżynierskim zł/1m2 x rok80,00 Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym, stosuje się stawki obniżone o 50%
na drogowym obiekcie inżynierskim zł/1m2 x rok20,00 Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym, stosuje się stawki obniżone o 50%
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM
tymczasowe obiekty budowlane w tym (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) zł/1m2 x dzień10,00 Z wyłączeniem tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie)
tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) zł/1m2 x dzień2,50 w okresie od 01.05. do dnia 30.09 każdego roku
tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) zł/1m2 x dzień0,50 w okresie od 01.10 do dnia 30.04 każdego roku
tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowymzł/1m2 x dzień 3,50 działalność sezonowa w okresie od dnia 01.05. do dnia 30.09 każdego roku
tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowymzł/1m2 x dzień1,00 w okresie od 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
słupy stanowiące konstrukcję wsporczą banerów reklamowychzł/1m2 x dzień1,00
schody do budynków, zadaszenia, markizy bez nadruków informacyjno-reklamowych zł/1m2 x dzień0,50
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI W INNYCH CELACH
składowanie materiałów budowlanych lub lokalizacja sprzętu budowlanego, kontenera, ustawienie rusztowania itp.zł/1m2 x dzień4,00
lokalizacja urządzeń - ogródków konsumpcyjnych przy lokalach gastronomicznych w tym ogródków konsumpcyjnych z zadaszeniem zł/1m2 x dzień2,50w okresie od 01.05 do dnia 30.09. każdego roku
lokalizacja urządzeń - ogródków konsumpcyjnych przy lokalach gastronomicznych w tym ogródków konsumpcyjnych z zadaszeniem zł/1m2 x dzień0,50w okresie od 01.10. do dnia 30.04 każdego roku
urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) zł/1m2 x dzień10,00w okresie od 01.05. do 30.09 każdego roku
urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) zł/1m2 x dzień5,00w okresie od 01.10. do 30.04 każdego roku
inne urządzenia zł/1m2 x dzień1,00
wykorzystanie terenu na wypożyczalnie środków transportowych ( rowery, gokarty, wózki akumulatorowe, itp.) zł/1m2 x dzień6,00
lokalizacja przystanków środków transportowychzł/1m2 x dzień1,50 działalność sezonowa: od dnia 01.05 do dnia 30.09 każdego roku
lokalizacji przystanków środków transportowychzł/1m2 x dzień0,50 od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
tereny zielone, rekreacyjne zł/1m2 x dzień1,50 od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
gazony i kwietniki przy ogródkach konsumpcyjnych oraz przy lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zł/1m2 x rok1,00
podstawowe_dane_o_gminie.txt · ostatnio zmienione: 2022/06/02 11:55 przez Grzegorz Kleina