Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


polecenie_pracownikowi_wykonania_dodatkowych_zadan

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
polecenie_pracownikowi_wykonania_dodatkowych_zadan [2019/09/04 14:03]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
polecenie_pracownikowi_wykonania_dodatkowych_zadan [2019/09/04 14:05]
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
-====Polecenie ​pracownikowi ​wykonania dodatkowych zadań====+====Polecenie ​pacownikowi ​wykonania dodatkowych zadań====
  
 +Pracownikowi można zlecić wykonanie dodatkowych zadań lecz muszą być one zgodne z ustalonym w umowie rodzajem pracy. ​
  
 +W praktyce dość często zdarza się, że niektóre obowiązki wpisane do zakresu (wykazu) czynności stają się nieaktualne. Czasami bowiem dochodzą pracownikom nowe zadania związane z pracą na danym stanowisku, których ten zakres nie przewiduje. W takich sytuacjach nie sposób natychmiast uaktualniać tych dokumentów. Dlatego w zakresach obowiązków pracowniczych należy wprowadzać zapisy dość uniwersalne,​ umożliwiające wydanie przez przełożonego polecenia pracownikowi w każdym czasie. Pozwalają one przełożonemu w razie braku zapisu zadania w pisemnym zakresie obowiązków,​ które ma wykonać pracownik, wydać ustne polecenie w sprawie wykonania tego zadania. Przedstawiony przez Państwa zapis można zastąpić bardziej precyzyjnym,​ np. „pracownik jest zobowiązany przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonych dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy”.
 +
 +W przypadku zastosowania takiego zapisu, w każdym czasie będzie można powiedzieć pracownikowi,​ że ma wykonać jakieś zadanie, jednak __musi być ono zgodne z przepisami prawa i z obowiązującą pracownika umową o pracę__ (art. 100 § 1 Kodeksu pracy).
 +
 +Nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia służbowego stanowi bez wątpienia naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Można wówczas wymierzyć pracownikowi karę porządkową. Natomiast w razie wyrządzenia szkody przez pracownika na skutek niewykonania polecenia przełożonego pracodawca może dochodzić roszczeń od tego pracownika z tytułu odpowiedzialności materialnej. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł dochodzić od pracownika odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Niewykonanie polecenia pracodawcy zgodnego z zakresem obowiązków pracownika może skutkować również rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem zarówno za wypowiedzeniem,​ jak i bez wypowiedzenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 12 czerwca 1997 r. (I PKN 211/97, OSNP 1998/​11/​323) stwierdzając,​ że bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 +
 +(Źródło: http://​kadry.infor.pl/​kadry/​indywidualne_prawo_pracy/​odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/​367441,​Czy-mozna-zapisac-w-wykazie-obowiazkow-pracownika-ze-powinien-wykonywac-niezawarte-w-tym-wykazie-ustne-polecenia-przelozonego.html)
 +
 +Polecenia na podstawie art. 100 § 1 KP, które dotyczą pracy, a wykraczają poza rodzaj pracy (umówiony
 +zakres obowiązków),​ mogą tylko wyjątkowo dotyczyć innej pracy. Nie można bowiem na podstawie tego
 +przepisu obchodzić regulacji z art. 29 § 1 pkt 1 KP, dotyczącej rodzaju umówionej pracy i w trybie polecenia
 +służbowego zmienić pracownikowi pracę na inną niż umówiona. Przepis art. 100 § 1 KP stanowi regulację
 +dotyczącą kierownictwa pracodawcy i podporządkowania pracownika, jednak zasadniczo w zakresie
 +umówionej pracy. Natomiast subordynacja,​ która ma wykraczać poza ten zakres, może być wymagana od
 +pracownika w sytuacji uzasadnionej określoną koniecznością wykonywania innej pracy, w więc z reguły w
 +sytuacji wyjątkowej. Pracownik może też sam oceniać, czy ma zdolność i możliwość wykonania polecenia
 +wykraczającego poza jego obowiązki, niezależnie od tego, że plecenie służbowe nie może prowadzić do
 +trwalej (długotrwałej) zmiany rodzaju umówionej pracy (Wyrok Sadu Najwyższego - Izba Pracy z dnia 12-04-2012 Sygn. II PK 216/11 ).
polecenie_pracownikowi_wykonania_dodatkowych_zadan.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/04 14:05 przez Grzegorz Kleina