Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pomoc_gminy_dla_pogorzelcow

Analizując …zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Stosownie natomiast do art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej wyżej ustawy zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Stosownie do dyspozycji art. 7 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej - pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezdomności oraz zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Formą udzielenia wsparcia w tym zakresie stosownie do dyspozycji art. 15 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Stosownie do art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy - może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Gmina posiada również uprawnienie wynikające z art.41 ustawy o pomocy społecznej do udzielenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe: specjalnego zasiłku celowego w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi oraz zasiłku okresowego lub zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. Dokonując wydatków z budżetu na pomoc pogorzelcom Gmina nie powinna jednocześnie … dokonywać wydatków ze środków publicznych pochodzących z udzielonej pomocy finansowej (np. udzielonej przez Powiat za pośrednictwem gminy – przyp.), o ile nie ma do tego wyraźnego upoważnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz nie powinna dokonywać wydatków prowadzących do bezpodstawnego wzbogacenia osób fizycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - poprzez wydatkowanie bezpośrednio na ich rzecz lub w poczet ich majątku prywatnego środków publicznych. (pismo RIO w Zielonej Górze z dnia 16.05.2016 r. znak RIO.V.076.16.2014)

Rada gminy nie może podjąć uchwały przyznającej dodatkowe świadczenie pogorzelcom, ponieważ nie ma odpowiednich kompetencji Do przyznawania indywidualnych świadczeń pieniężnych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych ustawodawca upoważnił gminne ośrodki pomocy społecznej. Kwestie pomocy społecznej uregulowane zostały w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z przepisów tej ustawy wynika, że jest to instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej, a także samorządowej. W samorządzie gminnym jej zadania wykonywane są przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu wystąpienia zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. – Powyższe regulacje ustawowe prowadzą do wniosku, że uprawnienia do wykonywania zadań gminy polegających na udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, jakim niewątpliwie jest pożar, zostały ustawowo zastrzeżone dla gminnego ośrodka pomocy społecznej działającego w ramach systemu pomocy społecznej. Jednocześnie w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do udzielenia przez organ stanowiący gminy pomocy skierowanej do indywidualnego odbiorcy w formie czy zakresie wykraczających poza granice określone w ustawie o pomocy społecznej. (źródło: http://www.rp.pl/artykul/1053746-Rada-gminy-nie-przyzna-zasilku-pogorzelcom.html#ap-1 )

pomoc_gminy_dla_pogorzelcow.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/08 11:44 przez Grzegorz Kleina