Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
pomoc_gminy_dla_pogorzelcow

To jest stara wersja strony! —-

Analizując …zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Stosownie natomiast do art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej wyżej ustawy zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Stosownie do dyspozycji art. 7 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej - pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezdomności oraz zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Formą udzielenia wsparcia w tym zakresie stosownie do dyspozycji art. 15 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Stosownie do art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy - może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Gmina posiada również uprawnienie wynikające z art.41 ustawy o pomocy społecznej do udzielenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe: specjalnego zasiłku celowego w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi oraz zasiłku okresowego lub zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
Dokonując wydatków z budżetu na pomoc pogorzelcom Gmina nie powinna jednocześnie … dokonywać wydatków ze środków publicznych pochodzących z udzielonej pomocy finansowej (np. udzielonej przez Powiat za pośrednictwem gminy – przyp.), o ile nie ma do tego wyraźnego upoważnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz nie powinna dokonywać wydatków prowadzących do bezpodstawnego wzbogacenia osób fizycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - poprzez wydatkowanie bezpośrednio na ich rzecz lub w poczet ich majątku prywatnego środków publicznych.
(pismo RIO w Zielonej Górze z dnia 16.05.2016 r. znak RIO.V.076.16.2014)

pomoc_gminy_dla_pogorzelcow.1478601670.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/11/08 11:41 przez Grzegorz Kleina