Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


procedury_budowlane_po_pozarze_budynku

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

procedury_budowlane_po_pozarze_budynku [2016/11/08 11:58] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +Celem ustalenia stanu technicznego budynku organ nadzoru budowlanego może działając w trybie art. 81c ust. 2 ustawy
 +z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) nałożyć w drodze postanowienia na uczestników procesu budowlanego,​ właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.
  
 +Dopiero po dostarczeniu przez inwestora wymaganych dokumentów,​ ekspertyz, organ nadzoru budowlanego w oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy może ewentualnie podjąć w trybie art. 68 ustawy decyzję merytoryczną o opróżnieniu całości lub części budynku.
 +<note important>​W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:​
 +1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania;​
 +2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;
 +3)zarządzić:​
 +a)umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,​
 +b)wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem,​ technicznie uzasadnionych,​ terminów ich wykonania.</​note>​
 +
 +
 +W sytuacji natomiast, gdy po zakończeniu przeprowadzonego przez organy ścigania dochodzenia okaże się, iż pożar można zakwalifikować do kategorii katastrofy budowlanej zastosowania w sprawie znajdą przepisy rozdziału 7 ustawy Prawo budowlane. ​
procedury_budowlane_po_pozarze_budynku.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/08 11:58 przez Grzegorz Kleina