Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko [2018/07/24 07:42] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +**Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,​ w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska**
 +https://​www.pois.gov.pl/​
  
 +Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód; systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Tryb pozakonkursowy:​ opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/​planistycznych,​ zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych;​ ponadregionalne systemy małej retencji; wsparcie urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki wód opadowych); zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją (odtwarzanie wydm i wałów plażowo-wydmowych,​ sztuczne zasilania); zapobieganie,​ przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutkom zagrożeń (wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego i systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń),​ wdrażanie metod obserwacji i zakup sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska;​ stworzenie bazy wiedzy i działania informacyjno-edukacyjne o zmianach klimatu i adaptacji do nich; zakup lodołamaczy;​ dokumentacja przygotowawcza dla urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy. ​
 +
 +**Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,​ Infrastruktura i Środowisko** (od 31.05.2018 do 27.07.2018 )
 +projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów, projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów
program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:42 przez Grzegorz Kleina