Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska https://www.pois.gov.pl/

Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód; systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Tryb pozakonkursowy: opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych, zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych; ponadregionalne systemy małej retencji; wsparcie urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki wód opadowych); zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją (odtwarzanie wydm i wałów plażowo-wydmowych, sztuczne zasilania); zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutkom zagrożeń (wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego i systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń), wdrażanie metod obserwacji i zakup sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska; stworzenie bazy wiedzy i działania informacyjno-edukacyjne o zmianach klimatu i adaptacji do nich; zakup lodołamaczy; dokumentacja przygotowawcza dla urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy.

Ogłoszenie 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska-iv-nabor/ Nabór 28.10-29.11.2019 r. Rozstrzygnięcie - kwiecień 2020.

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko (od 31.05.2018 do 27.07.2018 )
projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów, projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/30 12:57 przez Grzegorz Kleina