Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


program_operacyjny_wiedza_edukacja_rozwoj_2014-2020_po_wer_2014-2020

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

program_operacyjny_wiedza_edukacja_rozwoj_2014-2020_po_wer_2014-2020 [2018/07/24 07:37] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +https://​www.power.gov.pl/​strony/​o-programie/​dokumenty/​program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/​
  
 +**Działanie 2.5** Skuteczna pomoc społeczna (od 01.07.2018 do 31.08.2018)
 +opracowanie narzędzi analizowania i monitorowania danych pochodzących z zasobów pomocy społecznej,​ przegląd strategii rozwiązywania problemów społecznych,​ opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzi do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie stosowania tych narzędzi, wypracowanie modelu systemu transferów społecznych oraz podatkowego,​ wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo, działania edukacyjne dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,​ wprowadzenie nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej tj.: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych, animator społeczności lokalnych, utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych z wykorzystaniem regionalnych platform współpracy,​ wypracowanie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych,​ wypracowanie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne, przygotowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla centrów i klubów integracji społecznej,​ agencji usług socjalnych
 +
 +**Działanie 2.10** Wysoka jakość systemu oświaty (od 04.06.2018 do 30.07.2018)
 +Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły); wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń; szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych;​ opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych,​ scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego,​ oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej),​ z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów; tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym epodręcznikom;​ integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi,​ takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej;​ Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych;​ Systemem Ewaluacji Oświaty/​nadzór pedagogiczny;​ Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych
 +
 +**Działanie 2.10** Wysoka jakość systemu oświaty (od 27.09.2017 do 13.08.2018)
 +
 +Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły); wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń; szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych;​ opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych,​ scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego,​ oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej),​ z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów; tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym epodręcznikom;​ integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi,​ takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej;​ Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych;​ Systemem Ewaluacji Oświaty/​nadzór pedagogiczny;​ Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych
 +
 +**Działanie 2.14** Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (od 30.07.2018 do 19.09.2018)
 +Przygotowanie kadry osób realizujących zadania z 118 zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji
 +
 +**Działanie 2.15** Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (od 30.06.2018 do 31.08.2018)
 +Upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi
 +
 +**Działanie 4.1** Innowacje społeczne (od 15.02.2018 do 14.08.2018)
 +
 +Na skalowanie innowacji społecznej - modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce
 +
 +**Działanie 4.1** Innowacje społeczne (od 02.07.2018 do 31.07.2018)
 +
 +Na pilotażowe przetestowanie modelu Środowiskowego system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wypracowanego w konkursie I etapu.
 +
 +**Działanie 4.1** Innowacje społeczne (od 01.03.2018 do 31.07.2018)
 +
 +Na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe,​ kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wsparcia finansowania kształcenia osób dorosłych. ​
program_operacyjny_wiedza_edukacja_rozwoj_2014-2020_po_wer_2014-2020.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:37 przez Grzegorz Kleina