Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiego-instrumentu-sasiedztwa/

Działanie 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (od 16.04.2018 do 16.07.2018) - wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego; - wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności; - wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze szczególnym potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych; - wspólne tworzenie produktów turystycznych z poszanowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; - wspólne projekty stymulujące współpracę pomiędzy instytucjami w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów turystycznych i usług, marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwijanie odpowiednich umiejętności powiązanych); - konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych; - wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych; - zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia; - przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego; - tworzenie systemów informacji kulturowej; - zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp.

Działanie 2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (od 16.04.2018 do 16.07.2018) W tym obszarze wsparcie można uzyskać na projekty, które obejmują długą listę przedsięwzięć środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, monitorowania czystości powietrza, łagodzenia zmian klimatycznych, ochrony różnorodności biologicznej itp. w obszarze transgranicznym.

Działanie 3 Dostępne regiony oraz zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja (od 16.04.2018 do 16.07.2018) Działania związane z poprawą dostępności transportowej, rozwojem transportu przyjaznego środowisku, budową i modernizacją sieci i systemów komunikacyjnych, m.in.: wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej;wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego; wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych; Wspólne przygotowanie studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i technicznej dokumentacji systemów transportowych; wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków; wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr; rozwój i poprawa przyjaznych środowisku niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu); wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT; wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych.

Działanie 4 Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach ( od 16.04.2018 do 16.07.2018) Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych;wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych umożliwiających usprawnienie ich funkcjonowania; wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne;

programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:39 przez Grzegorz Kleina