Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa [2018/07/24 07:39] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +https://​www.ewt.gov.pl/​strony/​o-programach/​przeczytaj-o-programach/​programy-europejskiego-instrumentu-sasiedztwa/​
  
 +**Działanie 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego,​ przyrodniczego i kulturowego** (od 16.04.2018 do 16.07.2018)
 +- wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego;​
 +- wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;​
 +- wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną,​ służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego,​ historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze,​ ścieżki edukacyjne, oznakowanie,​ infrastruktura dla osób ze szczególnym potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych; ​
 +- wspólne tworzenie produktów turystycznych z poszanowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego,​ historycznego i przyrodniczego;​
 +- wspólne projekty stymulujące współpracę pomiędzy instytucjami w obszarze dziedzictwa historycznego,​ kulturowego i przyrodniczego,​ np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym,​ rozwój wspólnych produktów turystycznych i usług, marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwijanie odpowiednich umiejętności powiązanych);​
 +- konserwacja,​ zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego,​ historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych,​ kulturalnych,​ edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
 +- wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym,​ rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych,​ marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;​
 +- zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego,​ zabytków i ich otoczenia;
 +- przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;​
 +- tworzenie systemów informacji kulturowej;
 +- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp.
 +
 +**Działanie 2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym** (od 16.04.2018 do 16.07.2018)
 +W tym obszarze wsparcie można uzyskać na projekty, które obejmują długą listę przedsięwzięć środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, monitorowania czystości powietrza, łagodzenia zmian klimatycznych,​ ochrony różnorodności biologicznej itp. w obszarze transgranicznym.
 +
 +**Działanie 3 Dostępne regiony oraz zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja** (od 16.04.2018 do 16.07.2018)
 +Działania związane z poprawą dostępności transportowej,​ rozwojem transportu przyjaznego środowisku,​ budową i modernizacją sieci i systemów komunikacyjnych,​ m.in.: wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej;​wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego;​ wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych;​ Wspólne przygotowanie studiów wykonalności,​ ocen oddziaływania na środowisko i technicznej dokumentacji systemów transportowych;​ wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków; wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr;
 +rozwój i poprawa przyjaznych środowisku niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu); wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT; wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności,​ ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych.
 +
 +**Działanie 4 Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach** ( od 16.04.2018 do 16.07.2018)
 +Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych;​ wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych;​wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych umożliwiających usprawnienie ich funkcjonowania;​ wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne;
programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:39 przez Grzegorz Kleina