Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


programy_interreg

Konkurs 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu /2.2 Wykorzystanie zielonych technologii

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/2-wykorzystanie-potencjalu-srodowiskowego-i-kulturowego-obszaru-poludniowego-baltyku-na-rzecz-niebieskiego-i-zielonego-wzrostu-22-wiekszy-stopien-wykorzystania-zielonych-technologii-w-celu-zmniejszenia-emisji-zanieczyszczen-na-obszarze-1/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/2-wykorzystanie-potencjalu-srodowiskowego-i-kulturowego-obszaru-poludniowego-baltyku-na-rzecz-niebieskiego-i-zielonego-wzrostu-22-wiekszy-stopien-wykorzystania-zielonych-technologii-w-celu-zmniejszenia-emisji-zanieczyszczen-na-obszarze-1/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty

Nabór od od <hi #fff200>01.10.2018</hi> do <hi #fff200>18.12.2018</hi>

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające rozwój zielonych technologii.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania jest określany osobno dla każdego partnera w projekcie i zależny jest od kraju pochodzenia partnera:

dla partnerów z Niemiec, Polski i Litwy – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych,

Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Rekomendowana wartość projektu to co najmniej 50.000 euro i maksymalnie 2 mln euro.

Przykładowe działania w projekcie:

- opracowanie, zademonstrowanie i wdrożenie inwestycji obejmujących technologie zielone na niewielką skalę (projekty pilotażowe) w zakresie np.: gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz magazynowania energii odnawialnej; - usprawnienie i koordynacja sieci zrównoważonej energii (np. opracowanie i reorganizacja inteligentnych sieci elektrycznych, wirtualne elektrownie, dostawy ciepła, zintegrowane magazynowanie); - transgraniczne badania, strategie i plany działania dotyczące łagodzenia uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza na obszarze Południowego Bałtyku; - opracowanie i przetestowanie transgranicznych norm w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza przez podmioty publiczne we współpracy z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, firmami oraz spółdzielniami rolniczymi i wspólnotami mieszkańców; - opracowanie i przetestowanie innowacyjnych, transgranicznych rozwiązań ukierunkowanych na zmniejszenie wypływów substancji biogennych z niewielkich i rozproszonych źródeł na obszarze zlewni; - opracowanie strategii i modeli zielonej polityki, w tym modeli współpracy z dostawcami energii w zakresie kompleksowych rozwiązań energetycznych; - budowanie zdolności, transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie innowacyjnych technologii zielonych, w celu zwiększenia wysiłków różnych podmiotów na rzecz ochrony środowiska wodnego i powietrza, planowania alternatywnego i promowania efektywnego gospodarowania zasobami.

programy_interreg.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/10 11:57 przez Grzegorz Kleina