Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


programy_rzadowe

<hi #b5e61d>Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</hi>

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/

Rządowy Program „Maluch+” 2018 https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9382,rusza-maluch-2018.html

Rządowy Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2019-2020”

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Program „Czyste Powietrze”

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/

Ogłoszenie WFOŚiGW Gdańsk o naborze wniosków

https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

<hi #b5e61d>Ministerstwo Edykacji Narodowej</hi>

Rządowy Program Dobry Start https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html

Rządowy Projekt „Godność, wolność, niepodległość” https://men.gov.pl/niepodlegla/projekt-godnosc-wolnosc-niepodleglosc-zachecamy-do-skladania-wnioskow

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Rządowy Program Aktywna Tablica 2017-2019 http://www.aktywnatablica.org/?gclid=EAIaIQobChMInNLh7uT42wIVDdOyCh3CdwyVEAMYASAAEgIcMPD_BwE

<hi #b5e61d>Ministerstwo Infrastruktury</hi>

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”

zmiany uchwały:

uchwala_rm_159_2016.pdf

uchwala_rm_120_2017.pdf

uchwala_rm_188_2017.pdf

Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019) https://uwgdansk.bip.gov.pl/sprawy-wi/98814_program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej.html

Rządowy program „Mosty dla regionów” http://www.miir.gov.pl/strony/mosty-dla-regionow-1/

Podstawowe zasady dofinansowania: - program przewiduje udzielanie j.s.t. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiazanych z budowa mostów w ciagach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich będących drogami publicznymi; - do wsparcia w ramach Programu Mosty dla Regionów kwalifikują się w pierwszej kolejności projekty dotyczące 20 lokalizacji nowych przepraw mostowych na 8 rzekach: Wiśle, Odrze, Warcie, Bugu, Narwi, Sanie, Noteci i Pilicy oraz dodatkowo jedną lokalizację na rzece Elbląg; - wsparcie mogą otrzymać projekty polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę mostu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej oraz projekty polegające na budowie przepraw mostowych; - Zakres rzeczowy projektu w Programie Mosty dla Regionów obejmuje: a)opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych, b) opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej, c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), d) budowę drogowej przeprawy mostowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, e) nadzór inżynierski; - mosty muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności muszą być zaprojektowane na: a) najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.), b) obciążenie pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO - STANAG 2021, zgodnie z ww. rozporządzeniem.Dla projektowanych mostów wyznacza się klasę MLC (Military Load Class) zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. Ml Nr 13, poz. 37). c) Droga na moście oraz na dojazdach do mostu musi spełniać parametry techniczne, wynikające z jej cech funkcjonalnych, określone co najmniej dla klasy G w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

<hi #b5e61d>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</hi>

Rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej

Uchwała Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o naborze wniosków o dofinansowanie w 2018 roku zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/2958-rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej-nabor-wnioskow

Program „Przestrzeń Przyjaznej Szkoły” Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej ogłosili nowy program, który ma zostać wprowadzony w życie jeszcze w 2018 roku. Ma on na celu wyeliminować wszelkie bariery uniemożliwiające naukę uczniom ze specjalnymi potrzebami. Szkoły mają otrzymać wsparcie finansowe, dzięki któremu będą mogły zlikwidować przeszkody architektoniczne w samej placówce, ułatwić niepełnosprawnym osobom drogę do szkoły, zakupić specjalne meble oraz zapewnić pomoce dydaktyczne. Programem zostanie objętych 200 szkół w Polsce, które chcą przystosować swoją infrastrukturę do uczniów ze specjalnymi potrzebami. Na początku projektu zostanie wybrane 50 placówek. Dofinansowanie dla szkoły będzie przyznawane w formie grantu. Wyniesie ono maksymalnie 2 miliony złotych. Projekt zostanie zrealizowany w formie konkursu. Oznacza to, że każda placówka, która weźmie udział w rekrutacji do konkursu, będzie musiała przedstawić szczegółowy program zmian dla uczniów niepełnosprawnych na swoim terenie. Granty zostaną przyznane najlepszym projektom.

Program „Dostępność Plus” https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/

Program „Mieszkanie Plus” https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/mieszkanie-plus/

<hi #b5e61d>Ministerstwo Sportu i Turystyki</hi>

Rządowy Program „Szkolny Klub Sportowy” https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html

Rządowy Program „KLUB” https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7738,Rusza-III-edycja-Rzadowego-Programu-KLUB.html

Rządowy Program „Lokalny Animator Sportu” http://www.orlysportu.pl/2018/02/01/rejestracja-programu-las/

Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2180,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

Rządowy Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2227,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html

Rządowy program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018 https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2335,Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html

Rządowy Program Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018 https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2226,Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html

<hi #b5e61d>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</hi>

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/o-programie/tresc-programu/3745,Tresc-Programu.html

programy_rzadowe.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/19 12:07 przez Grzegorz Kleina