Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dochodach_jednostek_samorzadu_terytorialnego_druk_sejmowy_nr_1965

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dochodach_jednostek_samorzadu_terytorialnego_druk_sejmowy_nr_1965 [2017/11/06 11:59]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dochodach_jednostek_samorzadu_terytorialnego_druk_sejmowy_nr_1965 [2017/11/06 12:05] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 14: Linia 14:
 6) o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych. 6) o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych.
 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
-4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego,​ która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt 2, nie przeznaczyła w +4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego,​ która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt 2, nie przeznaczyła w danym roku budżetowym na realizację zadania objętego dofinansowaniem,​ środków własnych w wysokości co najmniej 50% planowanych wydatków na jego realizację,​ jest obowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków poniesionych ze środków własnych. 
-danym roku budżetowym na realizację zadania objętego dofinansowaniem,​ środków własnych w wysokości co najmniej 50% planowanych wydatków na jego realizację,​ jest obowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków poniesionych ze środków własnych. +5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 
-5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na zasadach określonych +6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
-w przepisach o finansach publicznych. +7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego. 
-6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego +8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia,​ zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych
-dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. +
-7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz +
-przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego. +
-8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia,​ zakres zadań, o których mowa w +
-ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, +
-uwzględniając w szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych+
 oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,​ a także sportu osób niepełnosprawnych. oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,​ a także sportu osób niepełnosprawnych.
 9. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5b. 9. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5b.
-10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,​ szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu +10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,​ szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach,​ a także zachowanie dyscypliny finansów publicznych.
-państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz +
-rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz +
-zabezpieczenie przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach,​ a także zachowanie +
-dyscypliny finansów publicznych.+
  
 <hi #​ffaec9>​11. Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2 pkt 5c, ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 1716 oraz z 2016 r. poz.2260). <hi #​ffaec9>​11. Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2 pkt 5c, ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 1716 oraz z 2016 r. poz.2260).
- 
 12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,​ zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5c, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania. 12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,​ zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5c, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.
 +13. Wydając rozporządzenie,​ o którym mowa w ust. 12, Minister Obrony Narodowej uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z budowlą i remontami strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego,​ w szczególności wrśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych. konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych,​ a także zachowania dyscypliny finansów publicznych.</​hi>​
  
-13. Wydając rozporządzenie,​ o którym mowa w ust. 12, Minister Obrony Narodowej uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z budowlą i remontami ​strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiegow szczególności wrśród dzieci ​młodzieży oraz organizacji proobronnych. ​konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie ​dotacji środków budżetowych,​ a także zachowania +**<hi #​ffaec9>​Art. 42a.</​hi>​**  
-dyscypliny finansów publicznych.</​hi>​+<hi #​ffaec9>​1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na budowę i remonty pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. 
 +2. Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 1716 oraz z 2016 r. poz.2260). 
 +3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,​ zakres zadań, o których mowa w ust. 1, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania. 
 +4. Wydając rozporządzenie,​ o którym mowa w ust. 3, Minister Obrony Narodowej uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami ​pomników upamiętniających tradycjęchwałę ​sławę oręża polskiego,konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w fonnie ​dotacji środków budżetowych,​ a także zachowania dyscypliny finansów publicznych.</​hi>​
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dochodach_jednostek_samorzadu_terytorialnego_druk_sejmowy_nr_1965.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 12:05 przez Grzegorz Kleina